Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 54/2013Usnesení NS ze dne 04.07.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.54.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 54/2013-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 4. července 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů se na odsouzení občana České republiky P. G., rozsudkem Zemského soudu Landshut ze dne 9. 7. 2012, sp. zn. 4 KLs 45 Js 8349/11, který nabyl právní moci dne 17. 7. 2012, a to pro trestný čin nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství se zbraní v jednotě činu s úmyslným nedovoleným převážením poloautomatické krátké zbraně, jakož i s úmyslným nedovoleným obchodováním s omamnými látkami podle §§ 30a odst. 2 bod 2, 29 odst. 1 bod 1, 3 odst. 1 bod 1, 1 odst. 1 ve spojení s přílohou II k § 1 odst. 1 zákona o omamných látkách, 52 odst. 1 bod 2b zákona o zbraních ve spojení s přílohou 2 odst. 2 pododst. 1 věta 1 k zákonu o zbraních, § 52, 53 tr. zákoníku Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let nepodmíněně, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Landshutu ze dne 9. 7. 2012 byl P. G. uznán vinným trestným činem nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství v jednotě činu s úmyslným nedovoleným převážením poloautomatické krátké zbraně, jakož i s úmyslným nedovoleným obchodováním s omamnými látkami byl odsouzen ke třem letům odnětí svobody nepodmíněně.

Shora uvedené trestné činnosti se obviněný dopustil podle zjištění Zemského soudu v Landshutu tím, že

1. v únoru 2012 v E. koupil a převzal minimálně 10 gramů metamfetaminu, který měl obsah účinné látky minimálně 50 % metamfetaminové báze, od jinak stíhaného J. J., který je přivezl z České republiky, o čemž obviněný věděl. Chtěl tuto drogu se ziskem zprostředkovat “Red Devils“, zprostředkování se povedlo jen do té míry, že obviněný drogu předal tamní kontaktní osobě. K zaplacení jemu přes ujištění nedošlo,

2. koncem února - začátkem března 2011 si obviněný objednal u J. J. 100 gramů metamfetaminu, který chtěl se ziskem prodat “Red Devils“. Jinak stíhaný J. J. přivezl z České republiky na území Spolkové republiky Německo minimálně 83,81 gramů metamfetaminu. Obviněný měl u sebe poloautomatickou pistoli „ME 8 Detective“ nabitou plným zásobníkem, aby se mohl bránit při obchodování. Zákazník pro koupi drogy se neobjevil a obviněný protože neměl peníze na koupi drogy, nabídl výše uvedenou zbraň jako platbu v hotovosti, resp. zástavu k čemuž pro odmítnutí J. J. nedošlo, metamfetamin nebyl předán.

Obviněnému bylo známo, že nikdy nevlastnil pro zacházení s omamnými látkami potřebné povolení a záleželo mu na tom, aby zprostředkováním drogy v obou případech získal provizi ve výši 10 % kupní ceny.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 28. 3. 2013, pod č. j. 1109/2012-MOT-T/7, podle ustanovení § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu návrh, aby rozhodl, že se na odsouzení shora jmenovaného českého občana rozsudkem Zemského soudu v Landshutu ze dne 9. 7. 2012, sp. zn. 4 KLs 45 Js 8349/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou pro rozhodnutí splněny zákonné podmínky.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 a trestný čin nedovoleného ozbrojováni podle § 279 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně proti možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a dopustil se činnosti směřující proti zájmu společnosti na bezpečnosti lidí proti možnému ohrožení jejich života a zdraví, který vyplývá z nekontrolovaného držení, nošení anebo výroby střelných zbraní. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil této činnosti opakovaně s uvedeným množství látky a se zbraní), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. července 2013

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru