Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 52/2004Usnesení NS ze dne 27.02.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TCU.52.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 52/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. února 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. Č., rozsudkem Soudu v Miláně, Italská republika, ze dne 13. 4. 2000, č. 4404/1999, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Miláně ze dne 1. 2. 2001, č. 495; 2915/2000, a to pro trestný čin nezákonného držení omamných látek za účelem jejich dalšího obchodování podle čl. 110 trestního zákoníku Italské republiky, čl. 73 odst. 1 , čl. 80 Výnosu prezidenta Italské republiky č. 309/90, k trestu odnětí svobody v trvání devíti let, peněžitému trestu ve výši 100.000.000 ITL a trestu vypovězení z území státu.

Odůvodnění:

Rozsudkem Soudu v Miláně, Italská republika, ze dne 13. 4. 2000, č. 4404/1999, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Miláně ze dne 1. 2. 2001, č. 495; 2915/2000, jenž nabyl právní moci dne 7. 12. 2001, byl M. Č. uznán vinným trestným činem nezákonného držení omamných látek za účelem jejich dalšího obchodování podle čl. 110 trestního zákoníku Italské republiky, čl. 73 odst. 1 , čl. 80 Výnosu prezidenta Italské republiky č. 309/90, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání devíti let, peněžitému trestu ve výši 100.000.000 ITL a trestu vypovězení z území státu.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že spolu se spoluodsouzeným O. přepravili z P. do M. ve dnech 12. až 13. 8. 1999 za účelem další distribuce celkem 9.072 kg heroinu s obsahem aktivní látky 36,8 %, obsaženého v 19 balíčcích ukrytých v palivové nádrži jimi řízeného osobního vozu zn. Fiat Croma.

Dne 13. 2. 2004 pod sp. zn. 2294-2295/2003-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení italských soudů do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemskými soudy do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemskými soudy, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. Č. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mezinárodními úmluvami. Rovněž je nutno přihlédnout k povaze převážených omamných látek (heroin) a jejich množství (cca 9 kg). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen zejména vysoký nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru