Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 5/2021Usnesení NS ze dne 18.02.2021

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:11.TCU.5.2021.1
Dotčené předpisy

§ 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013 Sb.

§ 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 5/2021-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. 2. 2021 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 143 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. m. j. s.“), ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 z. m. j. s., ohledně předávaného B. S., nar. XY, Polská republika, státního příslušníka Polské republiky, a rozhodl takto:

Předávaný B. S., nar. XY, Polská republika, bude po dobu průvozu územím České republiky za účelem jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu Státního zastupitelství Wels, Rakouská republika, ze dne 6. 3. 2020, sp. zn. 8 St 73/20d, potvrzeného usnesením Krajského soudu Wels, Rakouská republika ze dne 6. 3. 2020, sp. zn. 9 Hr 85/20h, držen v průvozní vazbě.

Odůvodnění:

1. Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“) podalo dne 10. 2. 2021 Nejvyššímu soudu návrh podle § 143 odst. 4 z. m. j. s. na rozhodnutí, že předávaný B. S. bude po dobu průvozu územím České republiky, v průvozní vazbě.

2. O průvoz předávaného požádal Krajský soud Wels, Rakouská republika, podle čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. 6. 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, a to za účelem jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím Wels, Rakouská republika, ze dne 6. 3. 2020, sp. zn. 8 St 73/20d, potvrzeného usnesením Krajského soudu Wels, Rakouská republika ze dne 6. 3. 2020, sp. zn. 9 Hr 85/20h, pro trestný čin těžké výdělečné krádeže podle § 127, § 128 odst. 1 a § 130 rakouského trestního zákona.

3. Průvoz se má uskutečnit pozemní cestou v rámci předání jmenované osoby na základě výše označeného evropského zatýkacího rozkazu, a to dne 3. 3. 2021, kdy bude dotčená osoba eskortována z polsko – českého hraničního přechodu Cieszyn – Chotěbuz na česko – rakouský hraniční přechod Mikulov - Drasenhofen.

4. Trestné činnosti, pro kterou je předávaný B. S. na území Rakouské republiky trestně stíhán, se měl dopustit v podstatě tím, že

dne 2. 3. 2020 v XY odcizil v drogerii Douglas zboží v hodnotě 270,80 Euro, v lékárně Traunstein-Apotheke kosmetiku v hodnotě 1 894 Euro, v parfumerii Marionn parfémy v hodnotě 2 883,25 Euro a dne 4. 3. 2020 v XY se pokusil odcizit další kosmetické zboží.

5. V případě uznání viny výše popsaným jednáním je předávaná osoba podle rakouského trestního zákona ohrožena trestem odnětí svobody v trestní sazbě, jejíž horní hranice činí tři roky.

6. Podle § 142 odst. 1 z. m. j. s., ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 z. m. j. s., je k přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma nebo více cizími státy a k povolení průvozu příslušné ministerstvo.

7. Podle § 143 odst. 4 z. m. j. s., ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 z. m. j. s., v jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.

8. Nejvyšší soud projednal ministerstvem předložený návrh a zjistil, že v posuzované věci jde o předání B. S. z Polské republiky do Rakouské republiky, a to za účelem jeho trestního stíhání vedeného pro trestný čin těžké výdělečné krádeže podle rakouského trestního zákona. Jak je zřejmé z obsahu spisového materiálu, předávaná osoba je státním občanem Polské republiky, přičemž podle sdělení Nejvyššího státního zastupitelství není proti jmenovanému v současné době na území České republiky vedeno žádné trestní stíhání.

9. Z obsahu listin, které jsou přílohou návrhu ministerstva, současně neplyne žádná obava, že by předávaná osoba, měla být v Rakouské republice vystavena pronásledování z důvodu svého původu, rasy, náboženství, pohlaví, příslušnosti k určité národnostní nebo jiné skupině, státního občanství nebo pro své politické názory; trestný čin, k jehož stíhání má být do Rakouské republiky z Polské republiky předán nemá politický ani vojenský charakter a předávaný není ohrožen případným uložením trestu smrti.

10. Jelikož nebyly s ohledem na výše uvedené skutečnosti zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného B. S. územím České republiky pro účely jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 2. 2021

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru