Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 47/2016Usnesení NS ze dne 11.01.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.47.2016.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 47/2016-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 11. 1. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto::

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. H., rozsudkem Prvoinstančního soudu v Gentu, Belgické království, ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. 4223/14/2159, který nabyl právní moci dne 15. 7. 2014, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Prvoinstančního soudu v Gentu byl M. H. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání třiceti šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Prvoinstančního soudu v Gentu tím, že

1. Dne 29. 4. 2014 kolem 17:00 hod. s dalším spolupachatelem v G., A., odcizili šedé jízdní kolo poškozeného Y. P. tak, že odsouzený přelezl přes uzamčenou bránu, vzal kolo a přes plot je podal spolupachateli.

2. Dne 15. 5. 2014 kolem 23:30 hod. v G. u McDonalds koupil za 120 nebo 150 € od neznámého muže tablet pocházející z krádeže, ačkoli věděl, že takový tablet běžně stojí 300-400 €. O týden dříve zakoupil od slovenského mladíka, jehož jméno neznal, mobilní telefon Nokia, pocházející z krádeže, za 5 €.

3. dne 18. 5. 2014 kolem 21:40 v H. si otevřel klíči v zámku a vnikl do domu poškozených J. v. d. B. a M. L., kde vzal černošedý Ipad Apple, sedm náramků, tři náhrdelníky, čtyři zlaté náušnice a pět prstenů, načež byl poškozeným zadržen.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku, podílnictví podle § 214 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně, částečně s dalším spolupachatelem), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 1. 2017

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru