Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 44/2020Usnesení NS ze dne 10.09.2020

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD EU
EcliECLI:CZ:NS:2020:11.TCU.44.2020.1
Dotčené předpisy

§ 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013 Sb.

§ 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 44/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. 9. 2020 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 143 odst. 4, ve spojení s § 220 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, ohledně předávaného K. J. N., narozeného XY v XY, Polská republika, státního příslušníka Polské republiky, trvale bytem XY, Polská republika, a rozhodl takto:

K. J. N., nar. XY v XY, bude po dobu průvozu územím České republiky za účelem jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu Státního zastupitelství Feldkirch, Rakouská republika, ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 6 St 121/20d, držen v průvozní vazbě.

Odůvodnění:

1. Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“) podalo dne 9. 9. 2020 Nejvyššímu soudu návrh podle § 143 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. m. j. s.“), na rozhodnutí, že předávaný K. J. N. bude po dobu průvozu územím České republiky za účelem jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím Feldkirch, Rakouská republika, ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 6 St 121/20d, v průvozní vazbě.

2. O průvoz předávaného požádal Krajský soud Feldkirch, Rakouská republika, podle článku 25 Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. 6. 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, a to za účelem jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím Feldkirch, Rakouská republika, ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 6 St 121/20d, pro trestný čin neoprávněného použití vozidla podle § 136 odst. 1, 2 rakouského trestního zákona a pro trestný čin závažné krádeže podle § 127, § 128 odst. 1 bodu 5., § 129 odst. 1, bod 1. a § 130 odst. 1, 2 rakouského trestního zákona.

3. Průvoz se má uskutečnit pozemní cestou v rámci předání jmenované osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím Feldkirch, Rakouská republika, ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 6 St 121/20d, a to dne 11. 9. 2020, kdy bude dotčená osoba eskortována z česko – polského hraničního přechodu Chotěbuz – Cieszyn na česko – rakouský hraniční přechod Mikulov - Drasenhofen.

4. Trestné činnosti, pro kterou je K. J. N. na území Rakouské republiky trestně stíhán, se měl předávaný dopustit tím, že:

se společně se spolupachatelem M. R. Z. dne 20. 5. 2019 bez svolení oprávněné osoby vloupali do motorového vozidla tovární značky VW Bora poškozeného C. A., reg. zn. XY, načež rozbitím zapalování a následnou manipulací šroubovákem nastartovali motor vozidla a odjeli s ním k obchodu s fotografickými potřebami poškozeného K. H., poté zadní částí odcizeného vozidla vjeli do skleněné výlohy tohoto obchodu, která se rozbila, načež z obchodu odcizili fotoaparáty, příslušenství a hotovost v celkové výši cca 140.000,- EUR.

5. V případě uznání viny výše popsaným jednáním je předávaná osoba podle rakouského trestního zákona ohrožena nepodmíněným trestem odnětí svobody vyměřeným v trestní sazbě od šesti měsíců do pěti let.

6. Podle § 142 odst. 1 z. m. j. s., ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 z. m. j. s., je k přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma nebo více cizími státy a k povolení průvozu příslušné ministerstvo.

7. Podle § 143 odst. 4 z. m. j. s., ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 z. m. j. s., v jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.

8. Nejvyšší soud projednal ministerstvem předložený návrh a zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání polského státního příslušníka K. J. N. z Polské republiky do Rakouské republiky, a to za účelem jeho trestního stíhání vedeného pro trestné činy neoprávněného použití vozidla a závažné krádeže podle rakouského trestního zákona. Jak je zřejmé z aktuálního výpisu údajů z Centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt, přičemž podle sdělení Nejvyššího státního zastupitelství není dle informací obsažených v Centrální evidenci stíhaných osob proti jmenovanému v současné době na území České republiky vedeno žádné trestní stíhání. Podle zprávy Policejního prezidia České republiky – Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, Odboru operativní spolupráce ze dne 7. 9. 2020, č. j. PPR-188800/MPS-2020-CZ-987020/2020-PNA, na osobu jmenovaného nebyl v České republice aktuálně vydán žádný příkaz k zadržení, příkaz k zatčení, příkaz k dodání do výkonu trestu, evropský zatýkací rozkaz, zatýkací rozkaz vydaný podle části páté hlavy II dílu 4 z. m. j. s. ani vůči němu nejsou činěny úkony směřující k jeho dodání do výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody.

9. Z obsahu listin, které jsou přílohou návrhu ministerstva, současně neplyne žádná, natož důvodná obava, že by předávaná osoba, měla být v Rakouské republice vystavena pronásledování z důvodu svého původu, rasy, náboženství, pohlaví, příslušnosti k určité národnostní nebo jiné skupině, státního občanství nebo pro své politické názory. Současně platí, že s ohledem na povahu trestné činnosti, k jejímuž stíhání má být do Rakouské republiky z Polské republiky předán, a jež nemá politický ani vojenský charakter, není předávaný podle platného rakouského trestního zákona ohrožen případným uložením trestu smrti.

10. Jelikož v posuzovaném případě nebyly s ohledem na výše uvedené skutečnosti zjištěny žádné právní překážky, které by ve smyslu § 142 odst. 2 písm. a) až i) z. m. j. s. ve spojení s § 220 z. m. j. s. bránily povolení průvozu předávaného K. J. N. územím České republiky pro účely jeho předání k trestnímu stíhání z Polské republiky do Rakouské republiky, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 9. 2020

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru