Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 42/2006Usnesení NS ze dne 25.04.2006

EcliECLI:CZ:NS:2006:11.TCU.42.2006.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 42/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. dubna 2006 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky R. B. , O. , rozsudkem Soudu velké instance v Sarreguemines, Francouzská republika, ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. M 1175/05, a to pro trestný čin nápomoci k nezákonnému vstupu, pohybu nebo pobytu cizince ve Francii podle čl. 21 I odst. 1, odst. 2 nařízení č. 45–2658 ze dne 2. 11. 1945, stíhaný podle čl. 21 I odst. 1, čl. 21 II nařízení č. 45–2658 ze dne 2. 11. 1945, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu pěti let.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Soudu velké instance v Sarreguemines, Francouzská republika, ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. M 1175/05, byl R. B. uznán vinným trestným činem nápomoci k nezákonnému vstupu, pohybu nebo pobytu cizince ve Francii podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu pěti let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že dne 13. 6. 2005 v S. –A. , Francouzská republika, usnadnil svou pomocí nezákonný pohyb cizince ve Francii deseti čínským státním příslušníkům, a to tím způsobem, že je převážel ve vozidle, vybaveném k tomuto účelu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 27. 3. 2006, pod sp. zn. 3325/2005–MO–M, podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 29. 3. 2006.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený R. B. napomáhal cizincům v nelegálním překročení státní hranice, což je poměrně nebezpečná trestná činnost, poškozující zájmy České republiky. Odsouzený přitom jednal v takovém rozsahu (napomáhal celkem deseti cizincům), že je možno tuto činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. dubna 2006

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru