Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 39/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.39.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 39/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. dubna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. K., rozsudkem Okresního soudu v Ružomberoku, Slovenská republika, ze dne 5. 10. 2011, sp. zn. 1 T 111/2011, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ružomberoku, Slovenská republika, ze dne 5. 10. 2011, sp. zn. 1 T 111/2011, který nabyl právní moci dne 5. 10. 2011, byl J. K. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamné, psychotropní látky, jedu a prekursoru a obchodování s nimi, spáchaným ve spolupachatelství, podle trestního zákona Slovenské republiky, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Ružomberoku se J. K. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že společně s odsouzenými P. M., T. U., Ing. P. K., JUDr. P. K. a R. T. od začátku roku 2005 do 9. 9. 2005 na nezjištěných místech zejména okresů Ž., M., R.a L. M. obstarávali různé druhy omamných a psychotropních látek, zejména metamfetamin (pervitin), které přechovávali v místě svého trvalého bydliště nebo svého pobytu a v úmyslu získat finanční prospěch tyto látky prodávali dalším osobám, přičemž metamfetamin si obstarávali i tím způsobem, že P. M. společně s J. K. v přesně nezjištěné době měsíce března a srpna 2005 na chatě v P. Ľ., okres L. M. a v rodinném domě čp. … v obci L. O., okres R., nejméně dvakrát vyrobili nezjištěné množství psychotropní látky metamfetamin, za což J. K. obdržel od P. M. finanční hotovost v nezjištěné výši. Dále od 6. 9. 2005 do 9. 9. 2005 společně s P. M. v rodinném domě čp. … v obci L. O., okres R., na vlastním zařízení, z přinesených prekursorů a dalších pomocných látek tzv. reduktivní metodou vyrobili metamfetamin (pervitin) o hmotnosti 0,1 g s obsahem účinné látky 77% a o hmotnosti 8,642 g s obsahem účinné látky 82%, který přechovávali v uvedeném domě, přičemž z tohoto množství by bylo možné připravit 874 jednotlivých dávek, a z připraveného množství prekursorů by bylo možno vyrobit dalších nejméně 16 gramů metamfetaminu představujících 1600 základních dávek metamfetamin hydrochloridu;když tento vyrobený metamfetanim byl určen pro účely další distribuce a za jeho výrobu J. K. od P. M. dostal finanční hotovost v nezjištěné výši. V době od 6. 9. 2005 do 9. 9. 2005 odsouzený opět s P. M. v pronajatém domě čp. …vL. O., okres R., přechovávali sušenou drť rostliny rodu Cannabis (konopí) v celkovém množství 79,798 g, ze kterého je možné připravit 160 jednotlivých dávek, když rostliny rodu Cannabis (konopí) jsou uvedeny v I. skupině omamných látek v seznamu omamných a psychotropních látek zák. č. 139/1998 Sb. zák.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku)). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. K. se pro svůj finanční prospěch podílel na výrobě a přechovávání omamné látky - metamfetaminu za účelem jeho dalšího prodeje. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i tím, že se této dopustil mnoha útoky, společně s dalšími osobami a rovněž i množstvím vyrobené a obchodované drogy. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl již uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru