Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 36/2015Usnesení NS ze dne 17.06.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.36.2015.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 36/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 17. června 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto::

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, J. H., rozsudkem Trestního soudu v Mechelenu, Belgické království, ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 47 14/ 25, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Trestního soudu v Mechelenu, Belgické království, ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 47 Js 14/ 25, který nabyl právní moci dne 27. 3. 2014, byl J. H. uznán vinným trestným činem výroby nebo přípravy omamných látek nejen pro vlastní potřebu a krádeže, podle zákona o obchodování s jedy, uspávacími a omamnými prostředky, desinfekčními látkami a antiseptiky a látkami, které je možno použít pro ilegální výrobu omamných prostředků a psychotropních látek, a belgického trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 18 (osmnácti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se J. H., který od 8. 4. 2013 působil jako jednatel společnosti s ručením omezeným H., ve spolupachatelství s dalšími osobami, dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že M. B., jednatel firmy A., uzavřel prostřednictvím svého bratra K. B. podnájemní smlouvu na část budovy ve W., na adrese E. A. s M. U., který firmu H. prodal J. H. Další část objektu pak byla od 1. 2. 2013 pronajata osobám jménem S. a A., kteří v objektu zřídili pěstírnu konopí, a společně s J. H. se podíleli na převzetí společnosti s ručením omezeným H. Odsouzený J. H., který měl vědomost o této skutečnosti, taktéž umožnil, aby S. a A. používali vozidla společnosti pro účely provozování pěstírny konopí, čímž se na jejich trestné činnosti podílel. Pěstírna konopí byla k tomuto účelu využívána nejméně od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013, kdy v souvislosti s výkonem soudní exekuce vůči společnosti s ručením omezeným B. se sídlem na uvedené adrese, byla policejním inspektorem a za účasti soudního exekutora odhalena a v jejích prostorách bylo nalezeno 1.794 konopných rostlin v různých fázích růstu. Tím, že bylo pro účely provozu pěstírny konopí ke škodě společnosti E. provedeno ilegální napojení na rozvodnou elektrickou síť, na niž bylo napojeno 120 lamp s výkonem 600 Watt, které byly spojeny s transformátory s výkonem 600 Watt, a bylo připojeno 8 turbín, bylo též neoprávněně odebráno blíže neurčené množství elektřiny blíže neurčené hodnoty.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. H. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku a krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. H. byl nápomocen při ilegálním pěstování drog (konopí) dalšími osobami. Podílel se tak na trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována množstvím nalezené drogy, jakož i způsobem jejího provedení. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl v Belgickém království v minulosti opakovaně odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl již uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. června 2015

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru