Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 33/2018Usnesení NS ze dne 16.08.2018

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.33.2018.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 33/2018-62

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 16. 8. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

I. Návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občana České republiky M. M., rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 7 Ls 31 Js 4981/15, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 2 Ns 31 Js 4981/15, se zamítá.

II. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky O. B., rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 7 Ls 31 Js 4981/15, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 2 Ns 31 Js 4981/15, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

III. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. M., rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf, Spolková republika Německo, ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 3 Ls 25 Js 850/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

I. Rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 7 Ls 31 Js 4981/15, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 2 Ns 31 Js 4981/15, který ohledně M. M. nabyl právní moci dne 13. 1. 2016, a ohledně O. B. dne 5. 1. 2016, byli M. M. a O. B. uznáni vinnými trestným činem zvlášť závažné krádeže, podle německého trestního zákona, a odsouzeni k trestu odnětí svobody, a to M. M. v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců a O. B. v trvání 1 (jednoho) roku a 2 (dvou) měsíců.

Podle skutkových zjištění Zemského soudu Hof ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 2 Ns 31 Js 4981/15, se odsouzení M. M. a O. B. dopustili trestné činnosti v podstatě tím, že v úmyslu zajistit si trestnou činností – vykrádáním sklepních prostor a krádežemi na hřbitovech zdroj příjmů:

1. v době mezi dopolednem dne 12. 4. 2015 do 13. 4. 2015 se vydali na hřbitov M., kde z kamenné desky hrobu poškozené H. S. odcizili stojící bronzovou náhrobní mísu v hodnotě minimálně 25 euro (pozn. v rozsudku Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 7 Ls 31 Js 4981/15 je uvedena hodnota 350 EUR), v úmyslu tuto prodat ve sběrných surovinách, když ji ještě předtím rozbili,

2. v již přesně nezjištěné době od 5. 4. 2015 do 13. 4. 2015 odcizili z hrobu udržovaného svědkyní K., ve kterém jsou uloženi její rodiče A. a K. R., měděnou vázu v hodnotě minimálně 25 euro (pozn. v rozsudku Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 7 Ls 31 Js 4981/15 je uvedena hodnota 500 DM), v úmyslu ji prodat ve sběrných surovinách, když ji ještě předtím rozbili.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedených věcech Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že ohledně předmětného odsouzení nejsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona ve vztahu k odsouzenému M. M., naopak pokud jde o odsouzeného O. B., u něj Nejvyšší soud shledal, že podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona dány jsou.

I. Pokud jde o odsouzeného M. M. Nejvyšší soud k návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona ohledně výše uvedeného cizozemského odsouzení z opisu Rejstříku trestů vyžádaného dne 28. 6. 2018 a z opisu rozsudku Krajského soudu v Plzni zjistil, že ve vztahu k jeho osobě již dříve rozhodl Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 1 T 9/2016, v právní moci dnem 11. 1. 2017, tak, že podle § 306 odst. 1 zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních uznal na území České republiky rozsudek Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 7 Ls 31 Js 4981/15, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 2 Ns 31 Js 4981/15.

Jelikož uznáním cizozemského rozsudku u M. M. ve výše označené věci bylo již pozitivně rozhodnuto o zaznamenání tohoto odsouzení do evidence Rejstříku trestů, jak vyplývá i z výše uvedeného opisu Rejstříku trestů ze dne 28. 6. 2018, kde je pod bodem 7) zaznamenáno výše citované odsouzení cizozemského soudu, nelze návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů vyhovět, neboť by došlo k duplicitě záznamů ohledně stejného cizozemského odsouzení v Rejstříku trestů.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky ohledně tohoto odsouzení M. M. nevyhověl.

II. Nejvyšší soud na druhé straně shledal, že pokud jde o odsouzení O. B., podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona dány jsou.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený O. B. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky

Bez ohledu na nesrovnalosti stran výše způsobené škody, je zřejmé, že s ohledem na odsouzení O. B. rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 25. 8. 2014, sp. zn. 7 Ls 313 Js 6157/14, v právní moci dne 25. 8. 2014 (viz bod 1. zvláštní části opisu z evidence Rejstříku trestů a str. 2 odůvodnění rozsudku Zemského soudu Hof ze dne 5. 1. 2016, sp. zn. 2 Ns 31 Js 4981/15,) pro trestný čin krádeže za účelem dosažení zisku ve dvou případech, ve vícečinném souběhu s poškozením věci v jednom případě, přichází v úvahu posouzení jeho činu jako krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku.

Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil s dalším pachatelem, a tím, že se činu dopustili na pietním místě, přičemž odcizené nádoby, mající mimořádný význam pro poškozené, zničili, aby je mohli prodat ve sběrných surovinách. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že v minulosti byl pro majetkovou trestnou činnost odsouzen jak ve Spolkové republice Německo, tak i v České republice. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení O. B. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

III. Rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf, Spolková republika Německo, ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 3 Ls 25 Js 850/13, který ohledně M. M. nabyl právní moci dne 27. 2. 2014, byl tento uznán vinným trestným činem zvlášť závažné krádeže, podle německého trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 3 (tří) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se M. M. společně se S. S. dohodli, že se vydají osobním automobilem z České republiky do Spolkové republiky Německo - východobavorské a hornofrancké pohraniční oblasti, v úmyslu si zde krádežemi kovu a mědi a jejich následným prodejem obchodníkům se sběrnými surovinami v S. zajistit nikoli jen přechodný zdroj příjmů.

Trestnou činnost oba pachatelé spáchali skutky v rozsudku blíže popsanými pod body 1) – 20) v podstatě tím, že:

1) v blíže nezjištěné době od 16.00 hod. dne 5. 1. 2013 do 8. 1. 2013 v ulici F., T., ze zde odstaveného nákladního vozidla firmy Magnitz GmbH, T. odcizili naftu, tak, že jeden z pachatelů navrtal a rozlomil zámek. Firmě Magnitz GmbH, T., F.-H., majitele R. M. vznikla škoda na odcizené naftě ve výši cca 100 euro a věcná škoda ve výši cca 1 500 euro. Vytékající naftou byla znečištěna půda, což způsobilo další náklady na odstranění ve výši 3 850 euro,

2) v blíže nezjištěné době od 19.00 hod. 5. 1. 2013 do 7.45 hod. 6. 1. 2013, odcizili z ulice F., T. z budov rybářského svazu F. S. e.V. přibližně 40 metrů měděných okapů a svodů, čímž. rybářskému svazu vznikla škoda na odcizených předmětech ve výši 1 000 euro a věcná škoda ve výši 1 408,96 euro,

3) v blíže nezjištěné době od 16.00 hod. dne 10. 1. 2013 do 13.00 hod. dne 11. 1. 2013, odcizili v ulici K.-S.-S., K. z objektu drůbežářského svazu čtyři měděné svody, když došlo též k věcné škodě ve výši 500 euro,

4) v blíže nezjištěné době od 12.00 hod. dne 6. 1. 2013 do 20.30 hod. dne 15. 1. 2013, odcizili z původních stájí kláštera, F. v K., okapy a měděné svody. Na odcizených předmětech vznikla škoda ve výši 500 euro a dále věcná škoda ve výši 300 euro,

5) v blíže nezjištěné době od 16.00 hod. dne 10. 1. 2013 do 13.00 hod. dne 11. 1. 2013, odcizili ze společenského domu, K.-S.-S. v K. měděné svody, čímž způsobili škodu na odcizených předmětech ve výši 1 500 euro a věcnou škodu ve výši 100 euro,

6) v blíže nezjištěné době od 00.00 hod. dne 13. 1. 2013 do 8.30 hod. téhož dne odcizili ze společenského domu drůbežářského svazu K.-S.-S. v K., okapy, okapní plech a střešní plechy z mědi, čímž způsobili škodu ve výši 500 euro,

7) v blíže nezjištěné době od 13. 1. 2013 do 19. 1. 2013 vypáčili zahradní domek v zahrádkářské kolonii při silnici 2176, v obci M., odkud odcizili TV receiver v hodnotě 100 euro ke škodě J. Z., přičemž vznikla též věcná škoda ve výši 150 euro,

8) v blíže nezjištěné době od 14.30 hod. dne 13. 1. 2013 do 10.30 hod. dne 14. 1. 2013, odcizili ve vedlejším objektu obytného domu F. W., P. S., v obci M., okapové svody, čímž mu způsobili škodu ve výši 323,67 euro,

9) v blíže nezjištěné době od 13. 1. 2013 do 14. 1. 2013 odcizili ze spolkového domu Střeleckého svazu „L.“ v ulici S.-A.-S., v M., měděné okapy, čímž způsobili škodu ve výši 616,32 euro,

10) v blíže nezjištěné době od 12.00 hod. dne 13. 1. 2013 do 10.30 hod. dne 14. 1. 2013 odcizili ze spolkového domu SC M., S..-A.-S. M., 7 metrů měděných svodů, čímž sportovnímu klubu M. způsobili škodu ve výši 350,05 euro,

11) v blíže nezjištěné době od 15.30 hod. dne 15. 1. 2013 do 14.30 hod. dne 16. 1. 2013, odcizili ze zahradního domku u silnice 2176, v obci M., měděné okapy a okapový plech, čímž W. N. způsobili škodu na odcizených předmětech ve výši 800 euro,

12) v blíže nezjištěné době dne 15. 1. 2013 do 15.30 hod. dne 16. 1. 2013 odcizili z dalšího zahradního domku zahrádkářské kolonie u silnice 2176 v obci M. měděné okapy a okapový plech, čímž R. L. způsobili škodu ve výši 400 euro,

13) v blíže nezjištěné době od 16.15 hod. dne 15. 1. 2013 do 14.25 hod. dne 17. 1. 2013, odcizili ze zahradního domku u silnice 2176 v obci M., měděné okapy a svody, čímž J. G. způsobili škodu ve výši 1 200 euro,

14) v blíže nezjištěné době od 16.00 hod. dne 17. 1. 2013 do 15.00 hod. dne 18. 1. 2013, odcizili ze zahradního domku v zahrádkářské kolonii u silnice 2176 v obci M., cca 8 metrů měděných okapů, čímž R. L. vznikla škoda ve výši 500 euro,

15) v blíže nezjištěné době od 17. 1. 2013 do dne 18. 1. 2013 odcizili ze zahradního domku v zahrádkářské kolonii u silnice 2176 v obci M., cca 7 metrů měděných okapů, čímž M. H. vznikla škoda ve výši 400 euro, a vylomením vstupních dveří zahradního domku a kůlny na nářadí věcná škoda ve výši 150 euro,

16) v blíže nezjištěné době od 18. 1. 2013 do 10.00 hod. dne 21. 1. 2013 odcizili z prostranství uvnitř uzavřených usedlostí v obci A., N., měděné svody v hodnotě 100 euro a silným ohýbáním plechů způsobili věcnou škodu ve výši 1 400 euro,

17) v blíže nezjištěné době dne 21. 1. 2013 kolem 04:35 hod odcizili měděné okapy a svod z pozemku pavilonu v obci M. v N. v hodnotě 50 euro, když majiteli Ch. E. mimo to vznikla věcná škoda ve výši 200 euro,

18) v blíže nezjištěné době od 16.00 hod. dne 20. 1. 2013 do 14.30 hod. dne 21. 1. 2013, odcizili dvakrát čtyři metry svodů ze strojovny v obci W. v N., čímž J. A. vznikla škoda na odcizených předmětech ve výši 400 euro a rovněž věcná škoda,

19) v blíže nezjištěné době od 20. 1. 2013 do 21. 1. 2013 odcizili z kůlny na nářadí v obci W., v N., ke škodě Katolické církevní nadace dva metry svodu v hodnotě 100 euro,

20) v blíže nezjištěné době od 21. 1. 2013 do 22. 1. 2013 odcizili z pozemku v obci A. v N., střešní krytinu, čímž Obci N. vznikla škoda na odcizených předmětech ve výši 1 500 euro a věcná škoda.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. M. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku a poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se pro svůj prospěch dopustil rozsáhlé majetkové trestné činnosti, kterou způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil s dalším pachatelem, jednak množstvím protiprávních útoků. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že v minulosti byl pro majetkovou trestnou činnost v České republice odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, je zřejmé, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Poučení:

V Brně dne 16. 8. 2018

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru