Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 32/2004Usnesení NS ze dne 17.02.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TCU.32.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 32/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. února 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky D. H., rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau, Rakousko, ze dne 27. 10. 2000, sp. zn. 16E Vr 442/00, 16 E Hv 158/00, a to pro trestný čin převádění podle § 104 odst. 1 a 3, 1. případ rakouského cizineckého zákona a § 28 Rakouského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau, Rakousko, ze dne 27. 10. 2000, sp. zn. 16E Vr 442/00, 16 E Hv 158/00, jenž nabyl právní moci dne 27. 10. 2000, byl D. H. uznán vinným trestným činem převádění podle § 104, odst. 1 a 3, 1. případ rakouského cizineckého zákona a § 28 Rakouského trestního zákona. Uvedeného trestného činu se dopustil podle zjištění soudu tím, že ve dnech 27. 8. 2000 a 29. 8. 2000 společně s J. M. naložili do svých automobilů čtyři Čínany poté, co tito ilegálně překročili státní hranice a dne 30. 8. 2000 vzali společně s dalšími čtyřmi spoluobviněnými do jejich automobilů osm Číňanů, kterým napomohli k protiprávnímu příjezdu z České republiky do Rakouska, od rakouské státní hranice u města G. a směrem k městu T., přičemž D. H. celou akci řídil a zajišťoval transport tím, že jel jako první a naváděl další automobily, to vše s úmyslem, že si touto činností zajistí nikoliv bezvýznamný majetkový prospěch.

Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. D. H. se pro finanční prospěch podílel opakovaně jako organizátor na ilegální organizované přepravě cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. února 2004

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru