Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 3/2017Usnesení NS ze dne 02.03.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.3.2017.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 3/2017-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 2. 3. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. L., rozsudkem Okresního soudu Galanta, Slovenská republika, ze dne 7. 5. 2015, sp. zn. 3 T 3/2015, který nabyl právní moci téhož dne, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu Galanta byl M. L. uznán vinným trestným činem zabití a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a osmi měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Okresního soudu Galanta tím, že dne 16. 12. 2013 kolem 2:30 hod. poté, co se S. P., spolu s dalším neznámým spolupachatelem dostal rozbitím okna kuchyně dovnitř rodinného domu č. … v obci T. n. V. a tupým předmětem uhodil do hlavy A. S., který v domě bydlel, R. S., vlastník domu, odsouzený M. L., který v domě bydlel, A. S., a J. S., (synové vlastníka domu) S. P. obklíčili a chtěli jej vytlačit z domu ven. Při tom jej A. S. vícekrát uhodil do hlavy a zad plynovou pistolí, načež jej společně vytlačili před dveře domu, kde ho povalili obličejem k zemi. M. L. mu jednou nohou klekl na záda a rukou jej držel za krk a v této poloze A. S. opakovaně S. P. uhodil plynovou pistolí. Pustili jej až po příchodu policejní hlídky, jejíž členové přivolali rychlou zdravotnickou pomoc. Přivolaný lékař následně konstatoval smrt S. P. Podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví poškozený utrpěl vnitrolebeční krvácení s otokem mozku po působení hrubého vnějšího násilí na jeho tělo, zejména po opakovaných prudkých úderech po hlavě tupým předmětem. Z rozsudku dále vyplývá, že obviněný jednal s úmyslem způsobit poškozenému těžkou újmu na zdraví, přičemž mu z nedbalosti způsobil smrt.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (přinejmenším trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně lidského života a zdraví. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména z nedbalosti způsobil smrt poškozeného), že lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 3. 2017

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru