Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 28/2016Usnesení NS ze dne 10.08.2016

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.28.2016.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 28/2016-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 10. 8. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto::

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. M., rozsudkem Zemského soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. 1 KLs 31 Js 11119/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Hof byl P. M. uznán vinným trestným činem nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v nikoli nepatrném množství ve spolčení a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Hof tím, že poté, co jej dne 20. 9. 2013 před 5:00 hod. odděleně stíhaný H. U. N. pozval do Ch., ulice U S., zde převzal na základě pokynu neznámé osoby 974,42 g metamfetaminu s obsahem účinné látky 79,6 % a 80,4 %, tedy celkem 721,54 g metamfetaminové báze, kterou měl převézt do L. a předat spoluobviněnému N. N. S touto látkou ukrytou v lékárničce pak jel osobním vozidlem Mercedes Vito s českou r. z. po dálnici, kde byl kolem 7:50 hod. kontrolován na parkovišti B. a látka byla zajištěna.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 8. 2016

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru