Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 25/2007Usnesení NS ze dne 26.04.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TCU.25.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 25/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. dubna 2007 v neveřejném zasedání návrh samosoudce Okresního soudu v Jihlavě na vydání rozhodnutí o tom, zda obviněný Ing. P. K., je vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, a rozhodl takto:

Podle § 10 odst. 2 tr. ř. není obviněný Ing. P. K. v y ň a t z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ohledně skutku:

spočívajícího podle obžaloby státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě ze dne 5. března 2007, sp. zn. ZT 429/2006, v tom, že v době svého působení jako atašé Velvyslanectví ČR v B.

1) opakovaně poskytoval a umožňoval konzumaci různých alkoholických nápojů osobám, státním příslušníkům B., o nichž věděl, že jsou, případně že mohou být mladší osmnácti let, a to:

- K. O. K., v době od října 2003 do ledna 2004, jemuž jednak v baru, opakovaně nejméně v sedmi případech objednal a uhradil nejméně 0,5 l piva a nejméně ve třech případech nezjištěné množství vodky, a jednak v místě svého bydliště, nejméně ve dvou dalších případech nabídl a poskytl asi 0,3 dl pálenky a asi 2 plechovky piva,

- A. S. M., v době asi od 10. 1. 2005 do 19. 1. 2005 v baru, nejméně ve dvou případech objednal a uhradil nejméně 0,5 l piva a nejméně v jednom případě nezjištěné množství vodky,

- D. A. O., v době od podzimních měsíců 2003 do ledna 2004, jemuž jednak v baru opakovaně nejméně v šesti případech objednal a uhradil blíže nezjištěné množství piva a nejméně ve dvou případech vodku a jednak v místě svého bydliště nejméně ve dvou případech mu nabídl a poskytl nezjištěné množství piva a nejméně v jednom případě alkoholický likér,

- D. V. S., v době asi od 9. 5. 2002 do 12. 1. 2003, jemuž jednak v baru opakovaně nejméně ve čtyřech případech objednal a uhradil nezjištěné množství piva a nejméně ve dvou případech objednal a nabízel vodku, již tento odmítl konzumovat a jednak v místě svého bydliště nejméně ve dvou případech nabídl a poskytl jednou asi 80 g a jednou asi 120 g vodky a nejméně v jednom případě mu nabídl a poskytl nezjištěné množství plechovkového piva,

- M. O. T., v době od června 2004 do září 2004, jemuž jednak opakovaně nejméně ve čtyřiceti případech v baru, v kavárně, objednával a hradil různá množství piva, vína a vodky, jednak v místě svého bydliště nejméně ve dvou případech mu nabízel a poskytl nezjištěné množství piva a nabízel i pálenku, kterou tento odmítl konzumovat, a jednak v Č. r. po dobu společného pobytu v době od 7. 8. 2004 do 21. 8. 2004 s ním opakovaně navštěvoval pohostinství, bary a restaurační zařízení, kde mu objednával a hradil různá množství piva, vína, pálenky a likérů,

- P. V. V., v listopadu a prosinci 2004 nejméně ve dvou případech v kavárně objednal a hradil nezjištěné množství vína a asi 100 g alkoholického nápoje,

- F. S. Ž., v době od jarních měsíců 2003 do počátku roku 2004, jednak v baru opakovaně nejméně v patnácti případech objednal a hradil různé množství piva a jednak v místě svého bydliště nejméně ve třech případech mu nabízel a poskytl nejméně jednu plechovku piva,

2) opakovaně se dopouštěl vůči osobám, státním příslušníkům B., o nichž věděl, že jsou, příp. mohou být mladší osmnácti let, chování, kterým se záměrně snažil v nich vyvolat pohlavní pud, a to:

- vůči K. O. K., v době od října 2003 do ledna 2004, jehož v místě svého bydliště nejméně ve dvou případech hladil, pokoušel se jej líbat a nabízel mu pohlavní styk, což tento odmítal,

- vůči M. O. T., v době od června 2004 do září 2004, jehož opakovaně při výše popsaných setkáních v baru, v kavárně, hladil, líbal, objímal, vyznával mu lásku a nabízel mu pohlavní styk, dále v místě svého bydliště nejméně v jednom případě jej svedl ke vzájemnému sexuálnímu chování, při němž si vzájemně rukou třeli svá přirození, nejméně v jednom případě před ním demonstroval videozáznamy a fotografický materiál pornografického charakteru se zaměřením zejména na sexuální styky mužů, což tento odmítl sledovat, a jednak v Č. r. po dobu společného pobytu v době od 7. 8. 2004 do 21. 8. 2004 nejméně ve dvou případech jej opět svedl ke vzájemnému sexuálnímu chování, při němž se hladili, líbali a vzájemně si rukama a ústy dráždili přirození,

v nichž je spatřován trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 tr. zák. (bod 1) a trestný čin ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. a) tr. zák. (bod 2).

Odůvodnění:

Vůči Ing. P. K. je orgány činnými v trestním řízení vedeno trestní stíhání pro trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 tr. zák. a trestný čin ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. a) tr. zák., jichž se měl dopustit jednáním uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, a to na základě obžaloby státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě ze dne 5. března 2007, sp. zn. ZT 429/2006. Trestní stíhání se ke dni rozhodování Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) nachází ve stadiu řízení před soudem prvního stupně.

Dne 21. března 2007 podal samosoudce Okresního soudu v Jihlavě u Nejvyššího soudu návrh, aby podle § 10 odst. 2 tr. ř. rozhodl, zda (a případně do jaké míry) je obviněný Ing. P. K. vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř., a to ve věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 1 T 60/2007.

V textu svého podání navrhovatel uvedl, že obviněný Ing. P. K. je trestně stíhán pro trestnou činnost, jíž se měl dopustit ve funkci atašé Velvyslanectví České republiky v B. V tomto směru poukázal na to, že orgány činné v trestním řízení se dosud dostatečně nezabývaly možnou diplomatickou imunitou obviněného. Protože však platná právní úprava neumožňuje navrhovateli, aby takovou otázku sám posoudil, a to ani jako otázku předběžnou, předložil věc ve smyslu § 10 odst. 2 tr. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Na základě shora uvedeného návrhu Nejvyšší soud podle § 10 odst. 2 tr. ř. přezkoumal v předložené věci všechny rozhodné skutečnosti a dospěl k závěru, že obviněný Ing. P. K. není v této věci osobou vyňatou z pravomoci českých orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k trestnímu stíhání pro výše popsaný skutek.

Z obsahu spisového materiálu Okresního soudu v Jihlavě vyplývá, že podle podané obžaloby se obviněný Ing. P. K. měl shora popsané trestné činnosti dopustit na území B., a to v době svého působení ve funkci atašé Velvyslanectví České republiky.

Dne 19. ledna 2005 byl obviněný prohlášen za nežádoucí osobu (persona non grata); na základě toho ukončil výkon své funkce a opustil území B.

Dne 26. července 2005 pak Nejvyšší státní zastupitelství České republiky pod sp. zn. 2 NZT 301/2005 převzalo na žádost Prokuratury B. podle § 447 odst. 1 tr. ř. trestní věc obviněného (č. l. 2 spisu) a dne 5. března 2007 pod sp. zn. ZT 429/2006 byla státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Jihlavě na jmenovaného pro výše popsaný skutek podána obžaloba.

Podle § 10 odst. 1 tr. ř. jsou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.

Podle § 10 odst. 2 tr. ř. potom platí, že vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 1 písm. c) tr. ř. nelze trestní stíhání zahájit, a bylo–li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jde–li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo o osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán.

Z výše uvedeného se podává, že Okresní soud v Jihlavě navrhl posoudit vynětí obviněného z pravomoci orgánů činných v trestním řízení s poukazem na mezinárodní právo.

Výsadami a imunitami podle mezinárodního práva je třeba rozumět zvláštní práva, jichž ostatní osoby zdržující se na území daného státu nepožívají a vynětí z působnosti některých právních norem daného vnitrostátního právního řádu, jinak platných pro osoby zdržující se na území státu. Toto zvláštní postavení osob požívajících výsad a imunit podle mezinárodního práva je jednak upraveno v mezinárodních smlouvách a jednak pochází z obyčejového mezinárodního práva (srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2004, sp. zn. 11 Tcu 167/2004).

Obviněný se shora popsané trestné činnosti měl dopustit ve funkci atašé Velvyslanectví České republiky, tj. jako člen diplomatického personálu mise (srov. Šámal P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 5. vydání. Praha: C. H. Beck 2005, s. 111) v B. Mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která je aplikovatelná na posuzovaný případ, je proto Vídeňská úmluva o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961 (publikovaná pod č. 157/1964 Sb., dále pouze „Vídeňská úmluva“).

Podle článku 31 Vídeňské úmluvy je z trestní jurisdikce přijímajícího státu (tj. v posuzované věci B.) vyňat diplomatický zástupce vysílajícího státu (tj. České republiky), tzn. šéf mise nebo člen diplomatického personálu mise /článek 1 písm. e) Vídeňské úmluvy/.

Podle článku 31 odst. 4 Vídeňské úmluvy platí, že je-li diplomatický zástupce vyňat z jurisdikce přijímajícího státu, neznamená to jeho vynětí z jurisdikce státu vysílajícího.

Podle článku 39 odst. 1 a 2 Vídeňské úmluvy, každá osoba, která má nárok na výsady a imunity, bude jich požívat, jakmile vstoupí na území přijímajícího státu (B.), aby nastoupila na své místo, anebo, je-li už na jeho území, jakmile její jmenování bude notifikováno ministerstvu zahraničních věcí nebo jinému ministerstvu, o kterém může být dohoda. Když skončí funkce osoby požívající výsad a imunit, skončí tyto výsady a imunity obvykle v okamžiku, kdy tato osoba opustí zemí, anebo po uplynutí rozumné doby, ve které tak má učinit.

Na základě dosud uvedeného lze tedy konstatovat, že obviněný Ing. P. K. se shora popsané trestné činnosti měl dopustit v době, kdy v B. zastával funkci diplomatického zástupce Velvyslanectví České republiky a na jeho jednání se na území B. proto plně vztahovala imunita ve smyslu čl. 31 odst. 1 Vídeňské úmluvy. Obviněný tedy byl pro shora popsanou trestnou činnost vyňat z trestní jurisdikce orgánů činných v trestním řízení.

Pro vynětí obviněného též z trestní jurisdikce České republiky však není žádné opodstatnění ani v mezinárodním právu, ani v zákoně.

Je totiž zřejmé, že Vídeňská úmluva (čl. 31 odst. 4, čl. 39 odst. 1, 2) koncipuje diplomatickou imunitu na dobu, po kterou trvá výkon funkce diplomatického zástupce a toliko pro území přijímajícího státu (tj. v posuzované věci B.). Trestní jurisdikce vysílajícího státu (tj. České republiky) se diplomatická imunita obviněného na území B. nikterak nedotýká. Nic tedy nebránilo tomu, aby poté, co Nejvyšší státní zastupitelství České republiky převzalo z B. trestní řízení vůči obviněnému Ing. P. K., bylo českými orgány činnými v trestním řízení vůči němu konáno trestní řízení pro shora uvedený skutek.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný Ing. P. K. není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ohledně trestního stíhání pro výše popsaný skutek, v nichž je spatřován trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 tr. zák. (bod 1) a trestný čin ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. a) tr. zák. (bod 2).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2007

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru