Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 25/2005Usnesení NS ze dne 30.08.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TCU.25.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 25/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. srpna 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenajíúdajeo odsouzení občanky České republiky J. D., rozsudkem Zemského soudu v Ambergu, Spolková republika Německo, ze dne 4. 12. 2002, sp. zn. 1 KLs 106 Js 804/2002, a to pro trestné činy nedovoleného dovozu omamných prostředků ve 3 případech, nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v 6 případech, nedovoleného dovozu omamných prostředků v nikoli nepatrném množství ve 3 případech, nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v nikoli nepatrném množství ve 2 případech, nedovoleného obchodování s omamnými prostředky a výdělečného převádění cizinců podle § 29 odst. 1 věta 1 č. 1, § 29a odst. 1 č. 1, odst. 2, § 30 odst. 1 č. 4, odst. 2, § 3 odst. 1 č. 1, § 1 odst. 1 zákona o omamných prostředcích, § 92 odst. 1 č. 1, § 92a odst. 1 č. 1 a 2, odst. 2 č. 1, cizineckého zákona, § 25 odst. 2, § 52, § 53, § 64, § 21 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, při současném nařízení pobytu v ústavu pro odvykací léčbu a odnětí řidičského oprávnění pro území Spolkové republiky Německo na dobu jednoho roku.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Ambergu, Spolková republika Německo, ze dne 4. 12. 2002, sp. zn. 1 KLs 106 Js 804/2002, jenž nabyl právní moci dne 12. 12. 2002, byla J. D. uznána vinnou trestným činy nedovoleného dovozu omamných prostředků ve 3 případech, nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v 6 případech, nedovoleného dovozu omamných prostředků v nikoli nepatrném množství ve 3 případech, nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v nikoli nepatrném množství ve 2 případech, nedovoleného obchodování s omamnými prostředky a výdělečného převádění cizinců podle § 29 odst. 1 věta 1 č. 1, § 29a odst. 1 č. 1, odst. 2, § 30 odst. 1 č. 4, odst. 2, § 3 odst. 1 č. 1, § 1 odst. 1 zákona o omamných prostředcích, § 92 odst. 1 č. 1, § 92a odst. 1 č. 1 a 2, odst. 2 č. 1, cizineckého zákona, § 25 odst. 2, § 52, § 53, § 64, § 21 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, pro které byla odsouzena k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, při současném nařízení pobytu v ústavu pro odvykací léčbu a odnětí řidičského oprávnění pro území Spolkové republiky Německo na dobu jednoho roku.

Shora uvedené trestné činnosti se měla podle zjištění soudu dopustit tím, že:

- v době od června 2001 do srpna 2001 převezla na základě vždy nových rozhodnutí ke spáchání činů ve třech případech pro jinak stíhaného S. H., se kterým se seznámila přes svého zetě A. H., vždy amfetamin (Crystal-Speed) z Ch. na území S. r. N. do K., když tento předtím koupila v Ch. u českého státního příslušníka J. Č. Vždy uschovala amfetamin do své podprsenky a převezla ho jako spolujezdkyně v osobním automobilu S. H. přes hranice na hraničních přechodech u S. a W. Přitom se jednalo o 20g, 30g a 25g amfetaminu minimálně průměrné kvality s obsahem účinných látek nejméně 40% metamfetaminové zásady. Jako odměnu obdržela při jednotlivých jízdách vždy 1-1,5g amfetaminu, který použila pro vlastní potřebu;

- v době od 27. 10. 2001 do 19. 1. 2002 koupila společně se spoluodsouzeným H. ve vědomé a chtěné součinnosti v minimálně 9 případech u českého státního příslušníka J. Č. na území jeho restaurace v Ch. vždy rozdílná množství amfetaminu (Crystal-Speed) a odvezli tento poté na území S. r. N. do A., kde potom H. amfetamin dále prodal. J. D. vždy uschovala amfetamin ve své podprsence a převezla ho osobním automobilem přes hraniční přechody S. a W. Vždy si ponechali malé množství pro vlastní potřebu. Jednalo se v jednotlivých případech o 10g, 10g, 10g, 20g, 30g, 50g, 95g, 80g a 100g amfetaminu minimálně průměrné kvality ve spodním rozsahu se 40% metamfetaminové zásady;

- koncem roku 2001 navázala v B. kontakty s českým státním příslušníkem jménem P., aby si nechávala zprostředkovat české prostitutky do N. k provádění prostituce v jejím bytě. Dne 18. 1. 2002 se do jejího bytu dostavily K. M., a Z. F., aby zde v době od 18. 1. do 22. 1. 2002 vykonávaly prostituci. Podle dohody obdržela J. D. za poskytnutí pokojů, jídla a hygienických potřeb polovinu jejich příjmů z prostituce v celkové výši 715 EUR. Věděla přitom, že se zdržují na německém území bez povolení k pobytu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák. a kuplířství podle § 204 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzená J. D. se dopustila závažné úmyslné trestné činnosti spáchané mnoha útoky, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen zejména již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2005

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru