Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 230/2012Usnesení NS ze dne 26.02.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.230.2012.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 230/2012-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. února 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, J. A. , rozsudkem Obvodového soudu Heidelberg, Spolková republika Německo, ze dne 19. 8. 2010, sp. zn. 6 Ls 47 Js 8759/10 – AK 88/10 Hw, a to při zahrnutí trestů uložených mu rozsudkem Obvodového soudu – soudu pro mladistvé – Heidelberg, Spolková republika Německo, ze dne 2. 4. 2007, sp. zn. 6 Ls 47 Js 19090/06 AK 114/06 jug. a rozsudkem Obvodového soudu Heidelberg, Spolková republika Německo, ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. 6 Ls 47 Js 11680/08 – 6 AK 116/08 Hw, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodového soudu Heidelberg, Spolková republika Německo, ze dne 19. 8. 2010, sp. zn. 6 Ls 47 Js 8759/10 – AK 88/10 Hw, byl J. A. uznán vinným trestným činem nedovoleného obchodování s omamnými prostředky, podle německého trestního zákona, a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků, a to při zahrnutí trestů z dřívějších rozsudků Obvodového soudu – soudu pro mladistvé – Heidelberg, Spolková republika Německo, ze dne 2. 4. 2007, sp. zn. 6 Ls 47 Js 19090/06 AK 114/06 jug. v trvání 10 měsíců podmíněně a Obvodového soudu – soudu pro mladistvé - Heidelberg, Spolková republika Německo, ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. 6 Ls 47 Js 11680/08 – 6 AK 116/08 Hw v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodového soudu Heidelberg ze dne 19. 8. 2010, sp. zn. 6 Ls 47 Js 8759/10 – AK 88/10 Hw, se J. A. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 17. 4. 2010 asi ve 2.20 hodin přinesl na diskotéku „M. “vM. , ul. A. , šest sáčků po 0,58 – 1,06 g amfetaminu – celkem 4,61 g netto, aby je dále prodával za účelem zisku. Amfetamin si předtím předem opatřil z neznámého zdroje za nižší cenu, aby tak prodejem omamné látky získal nikoli nepatrný trvalý zdroj příjmu. Odsouzený přitom věděl, že nemá potřebné povolení pro zacházení s omamnými prostředky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. A. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

Podmínka oboustranné trestnosti je pak splněna i ohledně trestných činů z rozsudku Obvodového soudu – soudu pro mladistvé – Heidelberg, ze dne 2. 4. 2007, sp. zn. 6 Ls 47 Js 19090/06 AK 114/06 jug. a z rozsudku Obvodového soudu – soudu pro mladistvé - Heidelberg, ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. 6 Ls 47 Js 11680/08 – 6 AK 116/08 Hw, rovněž vykazují znaky trestných činů podle právního řádu České republiky, a to znaky trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, a to v případě obou odsouzení.

Trestná činnost, za níž byl J. A. odsouzen rozsudkem Obvodového soudu - soudu pro mladistvé - Heidelberg, ze dne 2. 4. 2007, sp. zn. 6 Ls 47 Js 19090/06 AK 114/06 jug., spočívala v podstatě v tom, že se v sedmi případech dopustil podílnického nedovoleného výdělečného obchodování s omamnými látkami v reálném souběhu, z toho v šesti případech v jednotě činu s nedovoleným nabytím omamných látek tím, že v březnu 2006 společně s jinak stíhaným D. K. si od nezjištěného obchodníka s omamnými látkami v M. obstaral 50 gramů marihuany za cenu 300,- Eur, z toho použili 10-20 gramů pro společnou vlastní spotřebu, zbytek prodali v baleních po 3 gramech vždy za cenu 25,- Eur svým jinak stíhaným odběratelům. Další prodej marihuany odsouzeným probíhal většinou v podjezdu na nádraží v E. Ve stejné době oba opět společně v L. převzali od nezjištěného známého K. asi 70-80 gramů marihuany za neznámou cenu, z níž bylo 5-10 gramů určeno pro jejich vlastní potřebu, zbytek prodali v baleních po 3 gramech vždy za cenu 25,- Eur svým odběratelům. Následně, naposledy ve dnech 5. – 6. 5. 2006 odebrali v L. minimálně ve čtyřech případech vždy 50-60 gramů marihuany za neznámou cenu od neznámého zdroje, kdy nepatrnou část drogy sami vykouřili, převážnou část pak prodali v baleních po 3 gramech vždy za cenu 25,- Eur svým odběratelům. Odsouzený dále v tomto období v blíže nezjistitelné době prodal a předal jinak stíhanému P. F. a M. J. v E. 1 gram amfetaminu, který předtím za cenu 10 Eur obdržel od K. Věděl přitom, že nemá k obchodování s omamnými látkami potřebné povolení.

Trestná činnost rozsudku Obvodového soudu – soudu pro mladistvé - Heidelberg, ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. 6 Ls 47 Js 11680/08 – 6 AK 116/08 Hw, pak spočívala v podstatě v tom, že dne 6. 6. 2008 ve 21.08 hod. v 69115 H. , na náměstí W. B. u hlavního nádraží měl u sebe umělohmotnou dózu s 0,5 gramy amfetaminu a umělohmotný sáček s 0,6 gramy marihuany. Odsouzený u sebe neměl na drogy právní povolení a v rámci kontroly byly drogy u něj nalezeny a zajištěny. Dne 2. 10. 2008 v době před 13,40 hod. na již přesně neznámém místě od již přesně neznámého obchodníka s drogami odsouzený koupil a převzal sáček s 8, 6 gramy hašiše, který chtěl spotřebovat pro sebe. Dne 2. 10. 2008 ve 13.40 hod. bylo motorové vozidlo v H. , řízené jinak stíhaným P. F. , v němž byl odsouzený A. jako spolujezdec, kontrolováno hessenskou zemskou policií. Ve vozidle byl nalezen hašiš a jemná váha spolu s potřebami pro balení.

Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. A. pro svůj finanční prospěch provozoval obchod s omamnými látkami. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i tím, že se této trestné činnosti dopustil ve více případech a také množstvím obchodované drogy. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl již uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. A. , hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru