Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 224/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.224.2012.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 224/2012-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanky České republiky, R. N., rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 2. 11. 2011, sp. zn. 203 Ls 421 Js 1737/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 2. 11. 2011, sp. zn. 203 Ls 421 Js 1737/11, který nabyl právní moci dne 2. 11. 2011, byla R. N. uznána vinnou v 26 samostatných případech trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek v nikoliv nepatrném množství v jednotě činu s prodejem omamných látek v nikoliv nepatrném množství, z toho v jednom případě v jednotě činu s krádeží vloupáním do bytu, podle německého trestního zákona, a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků a 3 (tří) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu v Drážďanech se R. N. dopustila trestné činnosti v podstatě tím, že společně s odsouzeným M. D. od září 2009 až do 11. 5. 2011 koupili a převzali od neznámé osoby „P.“ v T. v České republice minimálně v 26 případech metamfetamin v ceně od 30,- do 35,- euro za gram, tyto omamné látky dovezli do Spolkové republiky Německo, kde je prodávali a předávali v oblasti D., H., D. jinak stíhaným T. W., T. K., H. A., E. S., G. O., J. E., A. J., D. R., J. K. a T. W. za cenu za gram od 40,- do 45,- euro, zčásti do komise. Metamfetamin měl přitom různou, minimálně však průměrnou kvalitu s minimálním obsahem účinné látky 45% metamfetaminové báze. Odsouzený M. D. organizoval prodej a řídil vozidlo do České republiky, odsouzená R. N. organizovala nákup, řídila spolu s odsouzeným D., tlumočila do češtiny a pomáhala při prodeji omamných látek, např. správou nahromaděných peněz, přičemž zisky si dělili mezi sebou. Pokud částečně nebyla odsouzená N. při prodejích přítomna, jednal z jejího pověření, odsouzený D. Takto ve jmenovaném období dovezli metamfetamin, a to dne 9. 12. 2009 asi 250 gramů, v již blíže neznámé době asi 150 gramů, v minimálně 4 blíže neznámých dobách vždy asi 100 gramů, v neznámé době v týdnu od 2. do 8. 5. 2011 asi 30 gramů, a v minimálně dalších 19 již blíže neznámých dobách vždy asi 30 gramů. Protože jinak stíhaný T. W. část peněz za omamné látky nezaplatil, M. D. vypáčil v již neznámou dobu mezi 29. 12. 2010 a 4. 1. 2011 dveře do jeho bytu v D. a spolu s odsouzenou N., a jinak stíhanými M. L. a T. W. odtud odcizili věci v celkové hodnotě minimálně 700,- euro, které chtěli použít jako zástavu a tyto vrátit až po zaplacení dluhů z drog. T. W. věci vrátili o několik dnů později, aniž by tento své dluhy zaplatil.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzená R. N. je občankou České republiky, byla odsouzena cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, krádeže podle § 205 tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 tr. zákoníku, spáchaných ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená R. N. se pro svůj finanční prospěch podílela na pašování a obchodování s omamnými látkami - metamfetaminem, když tento bez povolení převážela do Spolkové republiky Německo za účelem jeho dalšího prodeje. Dopustila se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž se podílela na majetkové trestné činnosti, kterou způsobila škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost její trestné činnosti je zvyšována i tím, že se této dopustila po delší dobu mnoha útoky, společně s dalšími osobami, a rovněž i množstvím pašované a obchodované drogy. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzené byl již uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení R. N. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru