Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 21/2015Usnesení NS ze dne 18.03.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.21.2015.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 21/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. března 2015 o podnětu Krajského soudu v Ústí nad Labem na zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2011, sp. zn. 11 Tcu 95/2010, v trestní věci T. S., takto:

Podle § 4 odst. 4 zák. č. 269/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů se usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. února 2011, sp. zn. 11 Tcu 95/2010, jímž bylo ve smyslu § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. rozhodnuto, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky T. S., rozsudkem Zemského soudu Mnichov I., Spolková republika Německo, ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 2 KLs 114 Js 11005/04, který nabyl právní moci téhož dne, zrušuje.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Mnichov I. ze dne 14. 2. 2005 byl T. S. uznán vinným trestným činem těžké krádeže spáchané ve skupině a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let a deseti měsíců.

Nejvyšší soud k návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů o odsouzení T. S. výše označeným rozsudkem německého soudu do evidence Rejstříku trestů rozhodl podle ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v tehdy platném znění, (dále též jen „zákon“) usnesením ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 11 Tcu 95/2010, tak, že se údaje o tomto odsouzení jmenovaného výše uvedeným rozsudkem zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Dne 5. 2. 2015 pod sp. zn. 48 T 22/2005 podal Krajský soud v Ústí nad Labem podle § 4 odst. 4 zákona Nejvyššímu soudu podnět ke zrušení výše uvedeného usnesení, neboť ve věci tohoto odsouzeného bylo rozhodnuto, že se rozsudek Zemského soudu Mnichov I. ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 2 KLs 114 Js 11005/04, uznává na území České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zrušení usnesení, jímž rozhodl o zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 4 zákona platí, že pokud byly do evidence Rejstříku trestů zaznamenány údaje o odsouzení občana České republiky, osoby bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, nebo právnické osoby podle odstavce 2 nebo 3 a soud podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních následně rozhodne o uznání takového rozhodnutí, Nejvyšší soud z podnětu tohoto soudu zruší své předchozí rozhodnutí o zaznamenání údajů o odsouzení; Rejstřík trestů v takovém případě eviduje pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 48 T 22/2005, bylo rozhodnuto, že se podle § 452 odst. 3 za použití § 451 odst. 1 tr. ř. na území České republiky uznává rozsudek Zemského soudu Mnichov I., Spolková republika Německo, ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 2 KLs 114 Js 11005/04. Dále bylo rozhodnuto, že se trest uložený tímto rozsudkem přeměňuje tak, že se odsouzenému ukládá trest odnětí svobody v trvání pěti let a deseti měsíců, pro jehož výkon se zařazuje do věznice s ostrahou.

K odvolání státního zástupce byl citovaný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2006, sp. zn. 4 To 27/2006, zrušen a nově bylo rozhodnuto tak, že se na území České republiky uznává rozsudek Zemského soudu Mnichov I., Spolková republika Německo, ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 2 KLs 114 Js 11005/04, jímž byl odsouzený uznán vinným trestným činem těžké krádeže ve skupině v devíti případech a pokusem trestného činu závažné krádeže spáchaným jako člen organizované skupiny, za nějž byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let a deseti měsíců. Dále bylo rozhodnuto, že podle § 451 odst. 3 tr. ř. a čl. 10 odst. 1 Úmluvy o předávání odsouzených osob z 21. 3. 1983, uveřejněné pod č. 553/1992 Sb., se ve výkonu trestu bude pokračovat bez jeho přeměny.

Lze tedy dovodit, že v posuzované věci jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud zrušil své usnesení ze dne 8. února 2011, sp. zn. 11 Tcu 95/2010, ohledně zaznamenání údajů o odsouzení T. S. do evidence Rejstříku trestů.

Rejstřík trestů nyní bude evidovat pouze rozhodnutí o uznání rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2015

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru