Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 185/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.185.2012.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 185/2012-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. M. rozsudkem Obvodního soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 28. 9. 2009, sp. zn. 204 Ds 319 Js 9916/09, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 28. 9. 2009 byl P. M. uznán vinným trestnými činy krádeže v pěti případech a porušování zákona o svobodě pohybu ve třech případech a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Drážďany tím, že

1. Dne 5. 8. 2008 mezi 22.10 hod. a 22.23 hod. vnikl násilně při vypáčení posuvných dveří do nákupní pasáže v ulici K. v Drážďanech a rozbití vstupních dveří do PLUS-marketu tamtéž a odcizil odtud 50 - 60 krabiček cigaret a tabák v hodnotě mezi cca 250,- až 300,- eur, aby si toto zboží ponechal pro sebe, resp. zčásti k dalšímu prodeji pro financování svého konzumu drog. Na poškozených dveřích vznikla škoda ve výši 3.000,- eur.

2. Dne 7. 8. 2008 mezi 22.30 hod. a 22.38 hod. vnikl do nákupní pasáže v ulici K. v Drážďanech tak, že vymáčkl křídlo posuvných dveří ze spodního ukotvení, a takto se pak dostal do PLUS-marketu nacházejícího se v nákupní pasáži, kde taktéž násilím vymáčkl vstupní dveře PLUS-marketu, v tomto marketu odcizil ze dvou stojanů se zbožím opět asi 50 - 60 krabiček cigaret, jakož i tabák v celkové hodnotě minimálně 250,- až 300,- eur, aby si toto zboží ponechal pro sebe, resp. cigarety prodal k financování své drogové závislosti. Na dveřích vznikla věcná škoda.

3. V již přesně neznámé době mezi 11. 8. 2008 a 12. 8. 2008, 2.38 hod. vnikl vypáčením elektrických skleněných posuvných dveří do nákupní pasáže v ulici K. v Drážďanech a následně vypáčil elektrické skleněné posuvné dveře u obchodu s lotem a tabákem „Tabáková burza“ a dostal se tak dovnitř do obchodu. Z něj odcizil ze stojanů 138 krabiček cigaret a tabák v celkové hodnotě 480,13 eur, aby si toto zboží ponechal pro sebe a dále prodal k financování své drogové závislosti. Na dveřích vznikla škoda ve výši 71,25 eur.

4. Od 10. 2. 2007 ztratil nenapadnutelným rozhodnutím cizineckého úřadu Zemského hlavního města Drážďan ze dne 2. 1. 2007 právo na vcestování a pobyt. Bylo mu proto od této doby zakázáno opětovně vcestovat na spolkové území a zde se zdržovat. Navzdory tomuto zákazu a při jeho znalosti v přesně neznámou dobu mezi 2. 3. 2009 a 12. 3. 2009 přicestoval opět na spolkové území a zdržoval se zde dne 12. 3. 2009 kolem 15.30 hod. v A. v Drážďanech. Tentýž den odcizil mezi 15.13 hod. a 15.30 hod. v prodejních prostorách Konzumu Drážďany, zapsaného družstva v A., lahev s alkoholem Gebirgsklarer v hodnotě 6,49 euro, láhev kořalky v hodnotě 4.99 euro a dva salámy.

5. Dne 18. 3. 2009 kolem 16.50 hod. odcizil v obchodních prostorách konzumu Drážďany, zapsaného družstva v ulici T., v Drážďanech, čtyři lahve Poonekamp Magen-Bitter po 0,99 euro a salám za 3,49 euro.

6. Ačkoli byl již rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 23. 2. 2009, sp. zn. 203 Ds 203 Js 54952/08, pro porušení zákona o svobodě pohybu odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců a tento trest odpykal dne 2. 3. 2009, přicestoval v nezjištěné době mezi 12. 5. 2009 a 26. 6. 2009 do Spolkové republiky Německo. Dne 26. 5. 2009 kolem 13.00 hod. byl přistižen v silně podnapilém stavu v oblasti A. v Drážďanech.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený P. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva a na řádném výkonu rozhodnutí soudů a orgánů veřejné správy. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2013

Předseda senátu:JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru