Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 170/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.170.2012.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 170/2012 - 6

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. B., rozsudkem Zemského soudu Kolín, Spolková republika Německo, ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 103-24/08, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Kolín ze dne 19. 8. 2008 byl M. B. uznán vinným trestnými činy těžké loupeže a nebezpečného ublížení na těle a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a deseti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Kolín tím, že dne 25. 2. 2008 kolem 17.00 hod. poté, co si toho dne vzal několik dávek amfetaminu a kouřil marihuanu, což mohlo značně snížit jeho schopnost ovládat své jednání (rozpoznávací schopnost nebyla vyloučena ani značně snížena), vstoupil do obchodu se šperky 69leté poškozené B. na A. U. … v Kolíně, vybaven těžkým kladivem pokrytým gumovou vrstvou, které předtím za tím účelem odcizil v jiném obchodě, šel přímo k poškozené s kladivem za zády, následně ji s ním několikrát silně udeřil do hlavy, aby jí znemožnil odpor. Po pátém či šestém úderu poškozená zvedla ruce, aby se bránila, odsouzený ji však kladivem tloukl dál a zasáhl ji do levé ruky. Zkrvavenou ji pak nechal a kladivem rozbil skleněné vitríny. Poškozené se však podařilo volat o pomoc, což odsouzený nepředpokládal, proto sebral jen několik předmětů nepatrné hodnoty a dal se na útěk. Poškozená utrpěla asi 15 cm dlouhou klikatou zhmožděninu sahající ke klenbě lebeční od temene vpravo k parieto-okcipitální oblasti a dvě 2 cm dlouhé, taktéž hluboké zhmožděniny vlevo parietálně a vlevo okcipitálně. Na levé ruce utrpěla podlitinu s otokem přes hřbet ruky a přes druhou záprstní kost. Musela být ošetřena v nemocnici a několik týdnů trpěla bolestmi hlavy a dále bolestmi zraněných míst při změnách počasí, bolestmi levé ruky a poruchami spánku v důsledku strachu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. B. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin loupeže podle § 173 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně svobody jednotlivce a současně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o způsobený následek), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru