Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 159/2004Usnesení NS ze dne 30.09.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TCU.159.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 159/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. září 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky T. R., rozsudkem soudu I. stupně v Mulhouse, Francouzská republika, ze dne 23. 1. 2004, č. 282/2004, a to pro trestné činy neoprávněného dovozu omamných látek, neoprávněného držení omamných látek, neoprávněného transportu omamných látek, nedeklarovaného dovozu zakázaného zboží a pašování zakázaného zboží podle čl. 222-36 odst. 1, čl. 222-41 trestního zákoníku, čl. 414, čl. 417, čl. 418, čl. 420, čl. 421, čl. 422, čl. 423, čl. 424, čl. 425, čl. 426, čl. 427, čl. 38 celního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, přičemž mu byl uložen též peněžitý trest ve výši 39 000 EUR, trest propadnutí věci ? osobního automobilu zn. Audi, reg. zn. 1U8 2491, a trest vyhoštění z území Francouzské republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem soudu I. stupně v Mulhouse, Francouzská republika, ze dne 23. 1. 2004, č. 282/2004, byl T. R. uznán vinným trestnými činy neoprávněného dovozu omamných látek, neoprávněného držení omamných látek, neoprávněného transportu omamných látek, nedeklarovaného dovozu zakázaného zboží a pašování zakázaného zboží podle čl. 222-36 odst. 1, čl. 222-41 trestního zákoníku, čl. 414, čl. 417, čl. 418, čl. 420, čl. 421, čl. 422, čl. 423, čl. 424, čl. 425, čl. 426, čl. 427, čl. 38 celního zákona, za které byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, přičemž mu byl uložen též peněžitý trest ve výši 39 000 EUR, trest propadnutí věci - osobního automobilu zn. Audi, reg. zn. 1U8 2491, a trest vyhoštění z území Francouzské republiky.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 31. 10. 2003 měl v držení a dovezl na území Francouzské republiky do O. omamné prostředky, a to 520 g kokainu.

Dne 21. 9. 2004 pod sp. zn. 1456/2004-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. T. R. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními smlouvami. Rovněž je nutno přihlédnout k druhu a množství převážené omamné látky (cca půl kilogramu kokainu). Pokud pak jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2004

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru