Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 156/2005Usnesení NS ze dne 18.01.2006

EcliECLI:CZ:NS:2006:11.TCU.156.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 156/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. ledna 2006 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. B. , rozsudkem Obvodového soudu v Plauen, Spolková republika Německo, ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. 5 Ls 550 Js 3041/04, a to pro trestný čin krádeže se zbraní a pokus trestného činu krádeže se zbraní podle § 242 odst. 1, § 244 odst. 1 č. 1a a odst. 2, § 22, § 23 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a pěti měsíců.

Odůvodnění:

Výše označeným rozsudkem Obvodového soudu v Plauen, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 6. 5. 2004, byl L. B. uznán vinným trestným činem krádeže se zbraní a pokusem trestného činu krádeže se zbraní podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a pěti měsíců. Uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu následujícím způsobem:

1.Dne 27. 1. 2004, po 17:00 hod., pronikl po prolomení vstupních dveří do lovecké chaty poškozeného S. K. K. v R. Strasse, 082 58 Markneukirchen, Spolková republika Německo, a poté co v chatě hledal vhodné předměty k odcizení a přenocoval v ní, z chaty odcizil láhev sektu a dvě láhve tvrdého alkoholu v celkové hodnotě 20 EUR, přičemž prolomením dveří způsobil věcnou škodu ve výši 30 EUR. Při tomto činu měl u sebe nůž o délce 24 cm.

2.Dne 28. 1. 2004, ve večerních hodinách, pronikl po rozbití okna zadní stěny do prostor myčky J. v E. Strasse, 082 58 Markneukirchen, Spolková republika Německo, a odcizil zde různé nástroje a potraviny v celkové hodnotě 1 675,39 EUR, přičemž na budově způsobil věcnou škodu ve výši 700 EUR. Rovněž při tomto činu měl u sebe nůž o délce 24 cm.

3.Dne 29. 1. 2004, v ranních hodinách, se pokusil odcizit osobní vůz zn. Renault 19, patřící poškozené S. W. , který byl odstaven ve shora uvedené myčce J. , a to tím způsobem, že odmontoval obložení kolem řízení, aby se dostal k zámku zapalování a mohl vůz nastartovat, přičemž způsobil škodu ve výši 200 EUR. Stejně jako v předchozích případech měl i při tomto činu u sebe nůž o délce 24 cm.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 11. 2005 pod sp. zn. 4621/2001-MO-M podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky, účinných v době spáchání činu (trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 tr. zák., trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. B. se dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti spáchané vícero útoky, kterou především s ohledem na výši způsobené škody již nelze označit za bagatelní. Podmínka závažnosti posuzovaného činu zde tedy byla naplněna. Pokud jde o druh trestu, byl odsouzenému uložen poměrně citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2006

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru