Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 133/2002Usnesení NS ze dne 26.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TCU.133.2002.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu K. O., a rozhodl v neveřejném zasedání podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) takto:

Povoluje se průvoz vydávané osoby K. O., územím České republiky pro účely vydání k výkonu trestu do Slovenské republiky, a to trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Ružomberku, Slovenská republika, ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 1 T 102/98, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Žilině ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 1 To 42/99, za trestný čin falšování a pozměňování veřejné listiny, úřední pečetě a úřední uzávěry podle § 9 odst. 2, § 176 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státního občana Slovenské republiky K. O. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání odsouzeného K. O. ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky k výkonu trestu odnětí svobody. K. O. byl odsouzen již výše citovaným rozsudkem Okresního soudu v Ružomberku, Slovenská republika, ze dne 18. 12. 1998, sp. zn. 1 T 102/98, který nabyl právní moci ve spojení s usnesením Krajského soudu v Žilině ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 1 To 42/99, pro trestný čin falšování a pozměňování veřejné listiny, úřední pečetě a úřední uzávěry podle § 9 odst. 2, § 176 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky. Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustil tím, že:

- v přesně nezjištěný den v měsíci květnu 1997 u obchodního domu Prior v L. M. se spoluodsouzený J. K. představil J. M. jako instruktor autoškoly s tím, že mu může zabezpečit řidičský průkaz, na základě čehož od J. M. převzal částku 6000 Sk a dva ks fotografie, přičemž peníze i fotografie předal odsouzenému K. O., který od nezjištěné osoby zbezpečil vyrobení falzifikátu řidičského průkazu na jméno J. M., vydaného dopravním inspektorátem v Liptovském Mikuláši dne 13. 11. 1994 a tento jako pravý odsouzený K. odevzdal J. M. na přesně nezjištěném místě v měsíci květnu 1997,

- dále v přesně nezjištěném dni v měsíci květnu 1997 se spoluodsouzený J. K. v bytě V. L. na ul. B. v L. M. opětovně představil jako instruktor autoškoly s tím, že může zabezpečit řidičské průkazy, přičemž převzal od V. L. částku 6000 Sk a fotografie, které odevzdal odsouzenému K. O., který od nezjištěné osoby zabezpečil vyrobení falzifikátů řidičských průkazů na jména L. L. a V. L., které odsouzený K. jako pravé odevzdal L. L. a V. L. na přesně nezjištěném místě.

Pro tento trestný čin byl K. O. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Okresním soudem v Ružomberku na něj byl vydán dne 14. 5. 2002 pod sp. zn. 1 T 102/98 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k výkonu trestu odnětí svobody pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Výkon trestu není promlčen podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky a čin, za který byla odsouzena, je trestným činem i podle právního řádu České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného K. O. územím České republiky za účelem výkonu trestu ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru