Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 131/2014Usnesení NS ze dne 17.02.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.131.2014.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 131/2014-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 17. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky D. K., rozsudkem Obvodového soudu Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 18. 6. 2012, sp. zn. 432 Ds 803 Js 25729/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Norimberk byl D. K. uznán vinným trestnými činy úmyslného ublížení na zdraví s poškozením věci a s urážkou, úmyslného ublížení na zdraví v souběhu s pokusem o ublížení na zdraví, odporu proti orgánu výkonné moci, urážky ve čtyřech případech a výhružky s použitím znaků protiústavních organizací a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Norimberk tím, že dne 24. 12. 2011 kolem 23.20 hod označil poškozeného tureckého původu A. slovem „Arschloch“ („kreténe“), aby vyjádřil své pohrdání. Poté bezdůvodně několikrát zezadu udeřil rukama do zad poškozeného před objektem A. S. v N. Poškozený A. se poté otočil a odsouzený proti němu vyrazil se zdviženými pěstmi. Aby poškozený zabránil dalším úderům, chytil odsouzeného a oba spadli na zem. V následující rvačce udeřil odsouzený několikrát pěstmi poškozeného do podbřišku v oblasti ledvin. Poškozenému A. tím způsobil bolest, přičemž si musel být vědom důsledků svého jednání. Navíc utrhl ve rvačce kapuci bundy poškozeného. Tím vznikla škoda ve výši minimálně 10 €. Když kolem 23.25 hod dorazili policisté kapitán S. a poručíci v M., kapitán S. a nadporučík G. ke shora uvedenému objektu, aby uklidnili odsouzeného a zabránili mu v dalších útocích na poškozeného A., urážel je odsouzený slovy: „Hurensohn“ (zkurvysyn), „Kanake“ (černá tlama), „Wichser“ (zmrde) a „Ich ficke deine Mutter“ (přefiknu tvou matku), aby tím vyjádřil své pohrdání policisty. Odsouzený měl na levé ruce sádrový obvaz a pokusil se vymanit z držení kapitána S., který se mu snažil zabránit v dalších útocích na poškozeného A. Přitom se pokoušel kapitána S. udeřit do obličeje a do hlavy. Kapitán S. ránu odvrátil a složil odsouzeného k zemi. Zde se odsouzený dále silně bránil, zapřel se rukama a pokoušel se kopat kapitána S. a přistoupivšího kapitána S. Policisté museli odsouzeného zafixovat na zemi a spoutat, aby mu zabránili v dalších útocích. Odsouzený přitom dále kopal směrem k policistům, přičemž byl kapitán S. zasažen na levé noze, byla mu způsobena mírná bolest a povrchová odřenina. Když ležel odsouzený spoutaný na břiše, zpíval zřetelně pro cca 10 - 15 přihlížejících, kteří se mezitím shromáždili tak, aby slyšeli: „Deutschland, Deutschland über alles“ a několikrát vykřikl „Sieg heil“ a „Heil Hitler“. Když kapitán S. a kapitán S. odvedli odsouzeného do auta, plivl tento ve směru ke kapitánovi S., avšak nezasáhl jej. Po umístění v policejním voze řekl kapitánovi S.: „Přefiknu tvou matku, vím, kde bydlíš, tvůj obličej si zapamatuju, zabiju tě, vyřídím tě“. Kapitán S. vzal výhružku odsouzeného vážně.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy násilí proti úřední osobě podle § 325 tr. zákoníku, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 tr. zákoníku, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 tr. zákoníku a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně nerušeného výkonu pravomoci úřední osoby, na ochraně klidného občanského soužití a rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, etnické skupiny, rasy, politického přesvědčení, vyznání, náboženství, třídy či příslušnosti k jiné skupině osob. Jednal přitom v takovém rozsahu, že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. února 2015

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru