Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 126/2019Usnesení NS ze dne 06.11.2019

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.126.2019.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 126/2019-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 6. 11. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky S. K., narozeného XY v XY, okres Chomutov, rozsudkem Obvodního soudu v Norimberku ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 45 Ls 353 Js 23083/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu v Norimberku ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 45 Ls 353 Js 23083/14, který nabyl právní moci dne 23. 4. 2015, byl S. K. uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného obchodování s omamnými látkami v množství větším než malém podle § 29a odst. 1, bodu 2, ve spojení s § 1 odst. 1, 3, bodem 1 a § 3 odst. 1 BtMG v souběhu se dvěma trestnými činy nedovoleného dovozu omamných látek v množství větším než malém podle § 30 odst. 1, bodu 4, odst. 2 BtMG. Za uvedené trestné činy mu cizozemský soud uložil za použití § 52 a § 53 StGB úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil shora označených trestných činů tím, že:

Obžalovaný K. obstaral v České republice marihuanu za cenu 5,30 € za 1 gram v rámci obchodu na cizí účet, přičemž za tuto činnost měl obdržet provizi ve výši 20 %. Obžalovaný následně dovezl marihuanu na spolkové území. V jednom případě dovezl marihuanu na spolkové území na základě objednávky obžalované B. V XY předal obžalovaný marihuanu obžalované B., která ji z části dále se ziskem prodala minimálně za cenu 7,50 € za 1 gram. Obžalovaný K. obdržel od obžalované B. navíc přibližně 400 €, resp. taková byla mezi obžalovanými dohoda.

Konkrétně se jednalo o následující obchody:

1) Začátkem října 2014 získal obžalovaný K. na trhu v České republice cca 800 g marihuany a tuto pak dovezl přes německo-českou hranici na spolkové území. Následně předal marihuanu I. B. v jejím bytě v ulici XY v XY. Z této marihuany prodala obžalovaná B. dne 30. 10. 2014 v XY 5 g za cenu 10 € za gram důvěryhodné osobě.

Kromě toho bylo ještě dne 5. 11. 2014 zbývající množství o hrubé hmotnosti přibližně 20 g zajištěno v ložnici obžalované B.

2) V již přesně nezjištěné době, nejpozději dne 5. 11. 2014, získal obžalovaný K. na základě objednávky obžalované B. na trhu v České republice nejméně 1 600 g marihuany a tuto pak dovezl dne 5. 11. 2014 přes česko-německou hranici na spolkové území. Následně předal marihuanu zabudovanou do automobilové pneumatiky včetně ráfku obžalované B. v jejím bytě v ulici XY v XY.

Obžalovaná B. dojednala s policistou vyšetřujícím v utajení, že mu prodá přibližně 1,9 kg marihuany za cenu 13 500 €. Za tímto účelem použila 300 g z první dodávky a 1,6 kg z druhé dodávky. 1,9 kg marihuany bylo rovněž zajištěno dne 5. 11. 2014.

Marihuana byla velmi dobré kvality a bylo zjištěno až 15,4 % obsahu THC. Celkem vyplynulo pro všechny předměty doličné množství účinné látky 204,6 g THC.

Jak obžalovaní věděli, nevlastnil žádný z nich povolení nezbytné pro zacházení s omamnými látkami.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený S. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (jmenovitě trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku).

In concreto je třeba říci, že jednání odsouzeného lze právně kvalifikovat jako zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, neboť neoprávněně dovezl z České republiky na území Spolkové republiky Německo přibližně 2 400 g rostlinného materiálu obsahujícího přinejmenším 204,6 g psychotropní látky delta-9-tetrahydrocannabinolu, zpracovaného do stavu umožňující konzumaci (marihuanu), který následně prodal odsouzené I. B. Formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona jsou tedy splněny.

V posuzované věci jsou zároveň dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený shora popsaným jednáním porušil zájem na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s omamnými látkami, přičemž společenskou škodlivost jeho trestné činnosti zvyšuje skutečnost, že zjištěné množství účinné látky více než dvojnásobně překročilo hranici značného rozsahu. Současně se jedná o trestnou činnost, k jejímuž stíhání je Česká republika vázána také mezinárodními úmluvami. Co se týče druhu uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Z těchto důvodů má Nejvyšší soud za to, že v projednávané věci jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení S. K. rozsudkem cizozemského soudu hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. 11. 2019

JUDr. Antonín Draštík předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Petr Škvain, Ph. D.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru