Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 121/2015Usnesení NS ze dne 20.01.2016

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.121.2015.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 121/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 20. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanky České republiky L. Z., rozsudkem Zemského soudu Lipsko, Spolková republika Německo, ze dne 14. 2. 2014, sp. zn. 8 KLs 100 Js 44803/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Lipsko byla L. Z. uznána vinnou trestnými činy nedovoleného dovozu omamných a psychotropních látek v nikoli nepatrném množství a napomáháním k nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami v nikoli nepatrném množství ve dvanácti případech a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Zemského soudu Lipsko tím, že poté, co jí v polovině roku 2013 zavolal odděleně stíhaný V. K. V., povolal si ji k sobě do Ch. a učinil jí nabídku, aby přepravovala za úplatu drogy z Č. r. do N., s nabídkou vzhledem ke své napjaté finanční situaci souhlasila. V. K. V. jí vysvětlil její úkoly, vysvětlil jí, že během cest do N. s ní bude v telefonickém kontaktu, předal jí karton, ve kterém se nacházelo, jak na základě hmotnosti věděla, množství cca 1 kg metamfetaminového prášku, a sdělil jí, že jí příští ráno zavolá, aby jí dal další instrukce.

1. Časně ráno dne 18. 7. 2013 jela v souladu s telefonickými pokyny V. K. V. svým osobním vozidlem, v němž se nacházel balík s cca 1 kg metamfetaminového prášku v nezjištěné kvalitě, avšak s obsahem účinné látky metamfetaminové báze nejméně 40 %, z Ch. do K. V. K. V. ji doprovázel svým osobním vozidlem. Udržoval s ní stálý telefonický kontakt a natankoval její osobní vozidlo u čerpací stanice. V K. předala dodávku drog odděleně stíhanému B. Q. N., který si ji dne 16. 7. 2013 u V. K. V. objednal. Bezprostředně po dodávce, ke které došlo kolem 12.00 hod., odjela zpět do Č. r. Protože odběratelé v K. nebyli spokojeni s kvalitou metamfetaminového prášku, zavolal V. K. V. odsouzené ještě během zpáteční cesty do Č. r. a vyzval ji, aby se ihned vrátila do K., aby si zde opět převzala vydanou dodávku drog a dodala ji na jinou adresu, která se bude nacházet na lístku v balíku. Odsouzená učinila, jak jí bylo řečeno. Když otevřela balík, zjistila, že se vedle uvedeného lístku s adresou L., M. S., nacházelo větší množství krystalického prášku. Podle pokynu jela do L. a předala tam v M. S. balík s drogami odděleně stíhanému P. M. Odsouzená obdržela za tuto cestu, vedle úhrady nákladů na benzin, opravu jejího osobního vozidla a nákladů přenocování od V. K. V. další odměnu ve výši 5 000 Kč.

Následně prováděla pro V. K. V. na základě jeho telefonických výzev a pokynů další převozy drog z Č. r. do N. v níže uvedených datech. Tyto cesty probíhaly v podstatě vždy stejně, přičemž odsouzená obdržela „velké kartony“, v nichž byla zabalena marihuana, v P., a „malé kartony“, v nichž byl zabalen metamfetaminový prášek, v Ch.

2. - 4. Odsouzená dopravila dne 27. 7. 2013, 30. 7. 2013 a 31. 7. 2013 vždy v pověření a na pokyn V. K. V. omamné a psychotropní látky z Č. r. do L. Jednalo se přitom vždy o omamné a psychotropní látky, které B. Q. N. objednal a nakoupil v blíže nezjištěných datech mezi 13. 7. 2013 a 31. 7. 2013 u V. K. V. Na základě hmotnosti toho kterého balíčku si byla vědoma, že se jednalo ve dvou případech o 10 kg marihuany, v jednom případě o dalších 10 kg marihuany a kromě toho o 1 kg metamfetaminového prášku, které převezla z Č. r. do N. Tyto omamné a psychotropní látky předala vždy v ranních hodinách v L., M. S., depozitérovi odděleně stíhaného B. Q. N., odděleně stíhanému P. M. Od V. K. V. obdržela náhradu nákladů na benzin a odměnu vždy mezi 3 000 a 5 000 Kč.

5. Odděleně stíhaný B. Q. N. nakoupil bezprostředně před 1. 8. 2013 od odděleně stíhaného T. v Č. r. 1 kg metamfetaminového prášku za cenu nejméně 22 000 €. Odsouzená pak dne 1. 8. 2013 předala tyto omamné a psychotropní látky vždy v ranních hodinách v L., M. S., depozitéru B. Q. N., odděleně stíhanému P. M.

6. Odděleně stíhaný B. Q. N. nakoupil bezprostředně před 4. 8. 2013 od odděleně stíhaného T. v Č. r. 1 kg metamfetaminového prášku za cenu nejméně 22 000 €. Tento prášek odsouzená dopravila v ranních hodinách dne 4. 8. 2013 za kurýrní odměnu ve výši cca 3 000 až 5 000 Kč z Č. r. do L., kde jej kolem 7.30 hod. předala v D. P. M.

7. Před 8. 8. 2013 nakoupil B. Q. N. u V. K. V. v Č. r. 13 kg marihuany za cenu 45 500 €. Tuto marihuanu odsouzená dopravila 4. 8. 2013 za kurýrní odměnu ve výši cca 3 000 až 5 000 Kč z Č. r. do N., kde ji kolem 7.30 hod. předala v M. S. P. M.

8. B. Q. N. koupil bezprostředně před 10. 8. 2013 u dosud neidentifikovaného dodavatele v Č. r. 9,2 kg marihuany za cenu 27 000 €. Tuto marihuanu odsouzená dopravila v časných ranních hodinách dne 10. 8. 2013 za kurýrní odměnu ve výši cca 3 000 až 5 000 Kč z Č. r. do L., kde ji kolem 7.00 hod. předala v oblasti M. S. P. M.

9. - 11. B. Q. N. objednal bezprostředně před 13. 8. 2013, dne 16. 8. 2013 a ve dva nezjištěné dny v období mezi 15. 8. 2013 a 21. 8. 2013 u V. K. V. ve 4 případech 2 kg metamfetaminového prášku za cenu po 21 000 €. Ve 3 případech, totiž dne 15. 8. 2013, dne 18. 8. 2013 a dne 21. 8. 2013 převezla odsouzená metamfetaminový prášek z Č. r. do L., kde jej v tyto dny předala vždy kolem 7.00 hod. v oblasti M. S. P. M.

12. Odděleně stíhaný B. Q. N. zakoupil bezprostředně před 28. 8. 2013 u V. K. V. V Č. r. 10 kg marihuany. Dne 29. 8. 2013 převezla odsouzená svým stříbrným osobním vozidlem Renault Espace, marihuanu z Č. r. do S. r. N. Zaparkovala kolem 8.24 hod. ve W. –B. –S. v L. v úrovni domu. P. M. vzal z prostoru pro zavazadla osobního vozidla tašku marihuany a uložil ji do osobního vozidla jím řízeného značky Peugeot 308, aby ji převezl z pověření B. Q. N. do svého bytu. Zajištěná marihuana měla netto hmotnost 9,743 kg a obsah THC ve výši nejméně 8,1 %, a tudíž celkový obsah účinné látky 789,23 g THC. Při následné prohlídce bytu P. M. v M. S. v L. bylo zajištěno 7,087 kg marihuany (obsah THC nejméně 10,9 %, což představuje 772,55 g THC), jakož i 304,74 g metamfetaminového prášku (metamfetaminová báze nejméně 78 %, tudíž 237,69 g metamfetaminové báze).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednala přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky, čin spáchala opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru