Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 121/2004Usnesení NS ze dne 30.06.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TCU.121.2004.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. června 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. K., rozsudkem Okresního soudu v Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 17. 10. 2001, sp. zn. 1 Ls 951 Js 9250/01, a to pro trestný čin držení omamných prostředků v nikoli nepatrném množství podle § 29a odst. 1 č. 2 a § 33 zákona o omamných prostředcích Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a jednoho měsíce.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 17. 10. 2001, sp. zn. 1 Ls 951 Js 9250/01, jenž nabyl právní moci dne 25. 10. 2004, byl M. K. uznán vinným trestným činem držení omamných prostředků v nikoli nepatrném množství podle § 29a odst. 1 č. 2 a § 33 zákona o omamných prostředcích Spolkové republiky Německo, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a jednoho měsíce.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 21. 4. 2001 v 16.45 hod. při výjezdu ze Spolkové republiky Německo přes česko-německou státní hranici v obvodu obce S. převážel 280 tablet extáze s obsahem 21,56 g Methylendioxymethamphetaminu (MDMA báze), s poměrem účinné látky 29,1% a 308 tzv. LSD-Trips s minimálním obsahem Lysergsäurediethylamidu o váze 27,2 mg, a to přestože si byl vědom, že nedisponuje povoleními nezbytnými pro manipulaci s omamnými prostředky.

Dne 28. 6. 2004 pod sp. zn. 343/2004-MO-M/4 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. K. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž je třeba přihlédnout k druhu a množství provážených látek (280 tablet extáze a 308 LSD-Trips). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již relativně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2004

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru