Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 12/2017Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.12.2017.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 12/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. 5. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky J. F. a P. Z., rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. Opf., Spolková republika Německo, ze dne 4. 1. 2016, sp. zn. 3 Ls 16 Js 6242/15, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Weiden i. d. Opf., Spolková republika Německo, ze dne 19. 5. 2016, sp. zn. 2 Ns 16 Js 6242/15, který nabyl právní moci dne 28. 5. 2016, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. Opf. byl J. F. uznán vinným krádeží a krádeží vloupáním do cizího obydlí a P. Z. ozbrojenou krádeží a ve spojení s výše citovaným rozsudkem Zemského soudu Weiden i. d. Opf. byl J. F. uložen trest odnětí svobody v trvání tří let a P. Z. trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Obvodového soudu Weiden i. d. Opf. tím, že

I. V blíže nezjištěné datum mezi 11.30 hod. a 15.30 hod. dne 19. 9. 2012 rozbil J. F. okno dílny u domu T. …, … M., vlezl do budovy, aby zde odcizil předměty v celkové hodnotě 3 579 Euro. Konkrétně se jedná o dva sponkovače značky Apach, hodnota 230 Euro resp. 160 Euro, dvě motorové pily značky Stihl, hodnota u každého kusu 600 Euro, momentový klíč značky Hazet, hodnota 860 Euro, momentový klíč značky BGS, hodnota 130 Euro, autorádio značky JVC, hodnota 150 Euro, kanystr na pohonné hmoty, naplněný 20 l motorové nafty, hodnota 35 Euro, plastový kanystr, naplněný 20 l benzinu, hodnota 35 Euro, modely automobilů, každý s dálkovým ovládáním, hodnota 300 Euro resp. 329 Euro, dálkové ovládání modelu automobilu v hodnotě 100 Euro a vysokotlaký čistič, hodnota 50 Euro.

II. V časných ranních hodinách dne 29. 7. 2015 před 6:00 hod. se J. F. a P. Z. vydali s malým transportérem značky Iveco, z České republiky do Spolkové republiky Německo. Transportér zaparkovali v…P. v S. v oblasti domu č. p. ...

1. Kolem šesté hodiny vnikl J. F. přes vyklopené dveře terasy domu rodiny J. a M. S., S. …, … P., do obytné a kancelářské budovy. Odtud poté odcizil sbírku mincí 5 DM, hodnota cca 200 Euro, dva laserové měřice vzdálenosti, hodnota 300 resp. 500 Euro, jeden fotoaparát, hodnota 50 Euro, jednu kasičku, obsahující doklady ke dvěma osobním motorovým vozidlům, dvěma traktorům, dvěma motocyklům a jednomu přívěsu, jeden klíč k domovním dveřím, jeden klíč k bankovní přihrádce a dva cestovní pasy manželů S. v celkové hodnotě kolem 390 Euro, jednu peněženku, obsahující cca 12 Euro hotovosti a dvě bankovní karty, tři tabulky čokolády, hodnota cca 6 Euro, a jeden klíč k motorovému vozidlu Touran rodiny S. v hodnotě cca 50 Euro. Nato opustil pozemek přes okno, přičemž poškodil včelí úly, čímž vznikla škoda cca 30 Euro.

2. Zatímco J. F. se nacházel v domě, P. Z. odcizil z otevřené stodoly na pozemku domu rodiny S. jízdní kolo značky X-TRACT, reprodukční hodnota cca 300 Euro. Dopravil ho k odvozu do skříňového vozidla značky Iveco. Při provádění trestného činu nesl v kapsách svých kalhot boxera, otevírací nůž a nůž na koberce, čehož si byl vědom.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující zejména proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednali přitom v takovém rozsahu (dopustili se trestné činnosti ve spolupachatelství, J. F. opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byly jim uloženy citelné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 5. 2017

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru