Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 11/2008Usnesení NS ze dne 17.04.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:11.TCU.11.2008.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 11/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. dubna 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky V. Č. , rozsudkem Městského soudu Szeged, Maďarská republika, ze dne 5. 7. 2007, sp. zn. 11.B.602/2007/17, a to pro spáchání trestného činu zneužití výbušné látky, podle § 263 odst. 2 trestního zákoníku Maďarské republiky, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání tří let a k trestu vykázání z území Maďarské republiky na dobu šesti let.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Městského soudu Szeged, Maďarská republika, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dnem 5. 7. 2007, byl V. Č. uznán vinným ze spáchání trestného činu zneužití výbušné látky podle shora uvedených ustanovení trestního zákoníku Maďarské republiky a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání tří let a k trestu vykázání z území Maďarské republiky na dobu šesti let.

Podle zjištění soudu se odsouzený uvedené trestné činnosti dopustil tím, že

dne 9. 12. 2006 okolo 00.30 hod. se přihlásil v rámci turistického styku u Pobočky hraničního přechodu R. ke vstupu na území Maďarské republiky ze směru Srbska. Po pasové kontrole nařídil službu konající příslušník celní správy celní kontrolu, v jejímž rámci podal podezřelý na otázku týkající se nahlášení zboží k proclení ústně zápornou odpověď. U obžalovaného byla provedena podrobná celní kontrola v osobním vozidle typu O. V. , který řídil, při které v prostoru pod předním sedadlem osobního vozidla byly nalezeny v igelitové tašce 4 ks ostrých ručních granátů. Výbušné předměty byly zabaveny v průběhu řízení a později prozkoumány soudním znalcem z oboru pyrotechniky a poté zlikvidovány. Jednalo se o 2 ks ručních granátů albánské výroby, opatřené roznětkou, obsahující výbušnou látku a 2 ks ručních granátů jugoslávské výroby, opatřené roznětkou, obsahující výbušnou látku. Obžalovaný V. Č. měl v úmyslu dopravit 4 ks těchto granátů na území Maďarské republiky bez povolení.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem ze dne 7. 3. 2008, pod sp. zn. 221/2008-MOT-T/2, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení maďarským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 11. 3. 2008.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týkají činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutné uvést, že pokud Nejvyšší soud rozhodně o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený V. Č. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky [trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. a) tr. zák.].

V posuzované věci jsou rovněž dány i podmínky povahy materiální, neboť odsouzený V. Č. se svým jednáním dopustil závažné trestné činnosti zaměřené proti obecné bezpečnosti; svým jednáním vyvolal ohrožení veřejného pořádku. Jednal přitom v rozsahu a způsobem, kterým lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, z povahy věci lze usoudit, že odsouzenému byl uložen přísný trest odnětí svobody, z čehož lze dovodit, že obě materiální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2008

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru