Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 107/2014Usnesení NS ze dne 26.11.2014

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:11.TCU.107.2014.1
Dotčené předpisy
§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 107/2014-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 26. listopadu 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 265/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 169/1994 S., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. S., rozsudkem Obvodního soudu Zhořelec ze dne 22. 10. 2012, sp. zn. II K 1014/11, který nabyl právní moci dne 4. 4. 2013 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Jelení Hora ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. VI Ka 55/13, Polská republika, a to pro trestný čin zřízení pěstírny konopí podle čl. 63 odst. 3 a čl. 54 odst. 1 a odst. 2 bodu 1 zákona ze dne 29. července 2005 o prevenci narkomanie ve spojení s čl. 11 § 2 trestního zákoníku spolu s čl. 12 a pro trestný čin krádeže podle čl. 278 § 1 a 5 trestního zákoníku Polské republiky, k trestu odnětí svobody 1 (jeden) rok a 10(deseti) měsíců, se hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu Zhořelec ze dne 22. 10. 2012, sp. zn. II K 1014/11, který nabyl právní moci 4. 4. 2013 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Jeleni Hora ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. VI Ka 55/13 , Polská republika, byl obviněný P. S. uznán vinným trestným činem řízení pěstírny konopí a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1(jeden) rok a 10 (deseti ) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu Zhořelec ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Jelení Hora se obviněný trestné činnosti dopustil tím, že

1. za blíže neurčené období do 22. 3. 2011 v obci B. společně a ve shodě s V. Q. T. a s jinými neurčenými osobami s cílem dosažení majetkového zisku po předchozím přizpůsobení prostorů v hospodářsko-bytové budově č. p. … po vybavení těchto prostorů získanou elektroinstalací mimo okruh, instalací osvětlovací, topnou a ventilační, mj ve formě lamp, transformátorů, rozvaděčů, elektrických vzduchových filtrů, proti předpisům zákona, pěstovali konopí v množství 577 keřů v různých fázích růstu, které by mohly poskytnout značné množství konopí jiného než vláknitého o hmotnosti 43,852 kg,

2. v blíže neurčeném období do dne 22. 3. 2011 v obci B. společně a ve shodě s jinými neurčenými osobami připojením elektrického kabelu mezi hlavním zabezpečením a čítačem energie v hospodářsko-bytové budově čp. … a rozvedením vodičů do jednotlivých prostorů a zamontováním do nich rozdělovačů a zásuvek s pojistkami se dopustili krádeže elektrické energie podniku Energia Pro S.A se sídlem v Wroclawi.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-297/2014-MOT-T/7 ze dne 30. 9. 2014 návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 2. 10. 2014.

Podle § 4a odst. 3 citovaného zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného státu Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 a trestný čin krádeže podle § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Odsouzený společně s jinými osobami založil pěstírnu konopí a pěstoval konopí v množství 577 keřů v různých fázích růstu, které by mohly poskytnout značné množství konopí. Tato činnost je pokusem trestného činu podle § 283 trestního zákoníku. Odsouzený se tak dopustil trestné činnosti, k jejímuž stíhání se Česká republika zavázala i mezinárodními úmluvami. Odsouzený se dopustil v souvislosti s touto trestní činností i krádeže elektrické energie. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl již uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. S. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2014

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru