Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 104/2014Usnesení NS ze dne 17.02.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.104.2014.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 104/2014-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 17. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanky České republiky H. T. , roz. Ď. , rozsudkem Okresního soudu v Nitře, Slovenská republika, ze dne 17. 6. 2013, sp. zn. 33T/49/2012, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Nitře ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 33T/49/2012, a s usnesením Krajského soudu v Nitře ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. 1To/93/2013, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Nitře byla H. T. uznána vinnou trestným činem vraždy a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání patnácti let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Okresního soudu v Nitře tím, že dne 7. 7. 2011 v době přibližně kolem 21.00 hodin v obci P. , v části B. , okr. N. Z. , přišla s poškozenou R. P. na pole za hřbitovem po předchozí vzájemné dohodě, dále tam za nimi pod záminkou příslibu vykonávání různých sexuálních praktik s odstupem nejméně deseti minut přišel J. P. , přičemž v tuto dobu se H. T. a poškozená R. P. vzájemně dotýkaly a líbaly, následně si H. T. sedla obkročmo na břicho poškozené a opakovaně vyzývala J. P. , aby se k nim přidal, konkrétně ho žádala, aby začal souložit s poškozenou, což J. P. neudělal, v důsledku čehož se poškozená náhle začala bránit, a proto ji H. T. chytila oběma rukama kolem krku, začala ji škrtit, čímž jí mechanicky uzavřela dýchací cesty, zlomila levý horní roh štítné chrupavky, pohmoždila svalstvo hrtanu na jeho bočních stranách a tím způsobila R. P. smrt udušením. Odsouzená přitom věděla, že intenzivním a delší dobu trvajícím tlakem na oblast krku oběti musí nevyhnutelně dojít k jejímu udušení.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin vraždy podle § 140 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně lidského života. Jednala přitom v takovém rozsahu (lidský život představuje nejvyšší možnou trestním zákoníkem chráněnou hodnotu), že lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen velmi citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. února 2015

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru