Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Nd 161/2001Usnesení NS ze dne 22.06.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.ND.161.2001.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. června 2001 v trestní věci obviněného Ing. O. H., pro pokus trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4 T 23/2001, o návrhu na odnětí a přikázání věci, takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Šumperku a přikazuje se Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Šumperku byla podána obžaloba na obviněného Ing. O. H. pro pokus trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., kterého se podle obžalobního tvrzení dopustil v podstatě tak, že jako podnikatel se dne 24. 2. 1998 pokusil vylákat od V., a. s., S., okr. Š., částku 527 040 Kč tím, že zaslal této akciové společnosti k proplacení fakturu vystavenou s datem 25. 3. 1997 s označením dodávky ocelových tyčí v hodnotě 527 040 Kč, ke které faxem připojil zfalšovaný mezinárodní nákladní list, ačkoliv ocelové tyče dodány nebyly.

Předsedkyně senátu Okresního soudu v Šumperku předložila tuto věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem na rozhodnutí, aby věc byla odňata tomuto soudu a přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Návrh odůvodnila tím, že na základě žádosti obhájkyně obviněného o přerušení řízení, případně o odročení hlavního líčení z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu obviněného, vyžádala zprávy o zdravotním stavu obviněného. Z lékařských zpráv MUDr. O. Č. ze dne 27. 3. 2001 a 11. 5. 2001 bylo zjištěno, že obviněný trpí těžkým srdečním onemocněním, výrazně limitovaným námahou. Podle lékaře je obviněný schopen ze zdravotního hlediska účasti u hlavního líčení, ovšem v místě trvalého bydliště, tj. v P., když nevidí reálnou možnost transportu obviněného do Š. Na základě výše uvedeného dovozuje, že v daném případě nejsou dány podmínky pro přerušení trestního řízení podle § 188 odst. 1 písm. d) a § 173 odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť zdravotní stav obviněného není natolik závažný, aby pro těžkou chorobu nemohl být postaven před soud, ovšem transportem k věcně i místně příslušnému Okresnímu soudu v Šumperku by byl či mohl být ohrožen jeho život. Navrhuje proto, aby Nejvyšší soud postupem podle § 25 tr. ř. trestní věc obviněného Ing. H. Okresnímu soudu v Šumperku odňal a přikázal ji k projednání a rozhodnutí obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště obviněného, tj. Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 25 věta za středníkem tr. ř.) návrh projednal a shledal, že v posuzovaném případě jsou dány zákonné podmínky pro odnětí a přikázání věci.

Podle § 25 tr. ř. může být z důležitých důvodů věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Ačkoliv pojem „důležité důvody\" není blíže definován, je jimi třeba rozumět zejména takové důvody, které zajišťují nestranné a zákonné projednání věci, náležité zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, i při uplatnění všech v úvahu přicházejících zásad trestního řízení. K odnětí a přikázání věci jinému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Takto důležitým důvodem může být, v případech kdy obviněný bydlí nebo se zdržuje mimo obvod příslušného soudu, významná okolnost, jež trvale či nikoliv jen po přechodnou dobu obviněnému brání v tom, aby se k příslušnému soudu dostavil (např. stáří, těžká nemoc, invalidita, výlučná péče o několik malých nezletilých dětí apod.).

Ve zprávách lékaře kardiologické ambulance interního oddělení Nemocnice Slaný MUDr. O. Č. ze dne 27. 3. 2001 a 11. 5. 2001, založených na č. l. 314 a 316 spisu, se podává, že obviněný je v dlouhodobé kardiologické péči tohoto oddělení, kde byl opakovaně hospitalizován pro těžké srdeční onemocnění a je výrazně limitovaný námahou. Lékař uvádí, že „z tohoto důvodu nevidí z hlediska rizika jako příliš reálnou možnost transportu do Š. - pacient by však byl schopen účasti v místě trvalého bydliště, tj. v P.\"

Na základě výše uvedeného s přihlédnutím též k ustanovení § 202 odst. 3 tr. ř. má Nejvyšší soud za to, že se jedná o důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř. Návrhu Okresního soudu v Šumperku proto vyhověl a věc obviněného Ing. O. H. tomuto soudu odňal a přikázal ji k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5, jako soudu v jehož obvodu má obviněný bydliště. Tímto postupem bude také lépe zabezpečeno právo obviněného osobně se zúčastnit hlavního líčení a v něm uplatit svou obhajobu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. června 2001

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru