Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Nd 108/2001Usnesení NS ze dne 11.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.ND.108.2001.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Karla Hasche a JUDr. Pavla Kučery ve věci řízení o dědictví po J. M., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 477/2001, o návrhu účastníků řízení RNDr. M. M., a V. M., zastoupeného výše uvedeným RNDr. M. M., na přikázání věci Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Návrh na přikázání věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 477/2001 Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou se zamítá.

Odůvodnění:

Okresním soudem v Ostravě jako soudem věcně a místně příslušným je pod sp. zn. 99 D 477/2001 vedeno řízení o dědictví po zemřelé J. M. Z dosavadních výsledků řízení vyplývá, že jedinými účastníky řízení jsou synové zůstavitelky RNDr. M. M. a V. M.

Dne 24. dubna 2001 byl Nejvyššímu soudu České republiky předložen Okresním soudem v Ostravě návrh účastníků řízení ze dne 29. ledna 2001, jenž je svým obsahem návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Účastníci návrh odůvodnili tvrzením, že RNDr. M. M. trvale bydlí v okrese Jablonec nad Nisou a současně bude zastupovat svého bratra V. M., trvale žijícího ve Spolkové republice Německo.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) návrh projednal a shledal, že v posuzovaném případě nejsou dány zákonné podmínky pro přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ust. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Samotná okolnost, že účastník řízení má bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci, zvláště když není z ničeho zřejmé, že účastník řízení se nemůže pro nějaké závažné důvody dostavit k jednání u příslušného soudu. V tomto případě účastníci v návrhu na přikázání věci žádné takové důvody ani neuvedli.

Nejvyšší soud tedy neshledal žádné konkrétní okolnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a proto návrh zamítl.

Pro úplnost se dodává, že toto rozhodnutí Nejvyššího soudu nebrání v opětovném podání návrhu (podnětu) na přikázání věci, pakliže se změní procesní situace či nastanou nové závažné okolnosti odůvodňující takový postup.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru