Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ca 349/2008 - 78Rozsudek MSPH ze dne 05.10.2011

Prejudikatura

1 Azs 28/2004


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9Ca 349/2008 - 78-83

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobců: a) J. T., b) M. T., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7.8.2008, sp. zn. SZ 106852/2008/KUSK ÚSŘ/K, č.j. 118594/2008/KUSK,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastěná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odboru výstavby (dále též stavební úřad či prvostupňové správní rozhodnutí) ze dne 3.4.2008, sp. zn. Výst.135/08Syr, kterým stavební úřad nařídil ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874, Děčín 4, odstranění cizí přípojkové skříně z domu č.p. 357 a instalaci nové bezpečné přípojkové skříně pro dům č.p. 356 na dům č.p. 356 v Libušíně, ulice Dr. Tyrše, v termínu do 30.4.2008, vlastníkům dotčených nemovitostí nařídil umožnit a strpět provedení nařízených prací, a kterým také vyloučil podle § 85 odst. 2 správního řádu odkladný účinek odvolání. Zároveň prvostupňové správní rozhodnutí žalovaný potvrdil.

Žalobci v podané žalobě ve znění pozdějších upřesnění namítali nezákonnost žalovaného rozhodnutí s tím, že vše sice začalo sporem mezi žalobci a paní M.G.(dále též zúčastněná osoba), ale vyvrcholilo rozhodnutím stavebního úřadu, ač bylo doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.6.2007, že se jedná o věcné břemeno, což stavební úřad nerespektoval a postupoval v rozporu s občanským zákoníkem, neboť žádná situace, která by opodstatňovala zrušení věcného břemene, nenastala. K tomu poukázali na stanovisko veřejného ochránce práv, které k podané žalobě připojili. Podle obsahu žaloby žalobci žádali, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný namítal procesní vady žaloby a tvrdil, že z tohoto důvodu by měla být žaloba odmítnuta. K věci samé poukázal na odůvodnění svého rozhodnutí a žádá, aby soud žalobu zamítl.

Z nařízeného ústního jednání se omluvila zúčastněná osoba, soud proto jednal v její nepřítomnosti. Při ústním jednání žalobci uvedli, že trvají na svých odvolacích a žalobních námitkách, zároveň si ale uvědomují, že odstranění přípojkové skříně bylo již realizováno a zejména, že v následujícím roce má být elektřina vedena již v zemi, takže je celá záležitost bezpředmětná. Pro případ neúspěchu ve sporu žádali, aby jim soud neukládal náhradu nákladů řízení, neboť nemají dostatek finančních prostředků a mají v pěstounské péči nezletilé dítě, které je zdravotně postižené. Zástupce žalovaného setrval na důvodech pro odmítnutí žaloby, respektive pro její zamítnutí v případě jejího věcného posouzení, a konstatoval, že otázku věcného břemene žalobci namítli opožděně až v podání ze dne 25.9.2009, přičemž neuvedli, jak je existence věcného břemene zkracuje na vlastnických právech. Při ústním jednání byly k návrhu žalobců proveden důkaz listinami, konkrétně stanovisky veřejného ochránce práv ze dne 29.5.2008, 13.10.2008 a 29.12.2008. Ostatní důkazy listinou, které žalobci připojili ve svazku k podané žalobě, soud jako důkaz neprovedl, neboť ty jsou součástí spisového materiálu, který si soud od žalovaného vyžádal.

Soud přezkoumal žalobou napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení věci soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 2 správního řádu ( zák. č. 500/2004 Sb. ) správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Podle ustanovení § 90 odst. 5 téhož zákona neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1 až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže odvolací správní orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.

Podle čl. 11 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Žalobci v podané žalobě v obecné rovině namítali nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí a tvrdili, že správní orgány postupovaly v rozporu se stanoviskem ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.6.2007 a z něj vyplývající povinnost věcného břemene, dále poukazovali na stanovisko veřejného ochránce práv a tvrdili, že stavební úřad nevzal sdělení ČEZ z 5.6.2007 při rozhodování v úvahu.

K tomu z obsahu spisového materiálu, odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a důkazů provedených při ústním jednání vyplynulo, že zúčastněná osoba ( pí. M.G. ) podáním došlým Magistrátu města Kladna 28.2.2007 požádala o řešení odstranění pojistkové skříně a svodového okapu na jejím domě č.p. 357 s tím, že žalobci mají neoprávněně na jejím domě umístěn okapový svod a v jejich prospěch je na jejím domě umístěna pojistková skříň, která je sice společná pro oba domy, ale brání jí v opravách její nemovitosti. Před zahájením zateplovacích fasádních pracích na jejím domě v srpnu loňského roku (v roce 2006) se několikrát žalobce pokusila přimět k tomu, aby své věci z jejího dobu odstranili, oni to však odmítli. Zahájila tedy zateplovací práce, jejích dokončení však brání umístěná pojistková skříň, nelze proto zakrýt krovy a její dům tak není zcela zateplen. Požádala o zjednání nápravy. Z obsahu spisového materiálu dále vyplývá, že mezi žalobci a zúčastněnou osobou jsou dlouholeté sousedské spory (protokol o místním šetření ze dne 4.5.2007, sp. zn. Výst.1605/07Syr), kdy bylo zjištěno, že stížnost zúčastněné osoby je oprávněná, neboť elektrická skříň a okap je opravdu na jejím domě. Žalobci byli proto vyzváni aby přenesli svá zařízení na svůj majetek ( výzva ze dne 8.6.2007 sp. zn. Výst.1605/07Syr ) do 8.7.2007 s podmínkou, že nesmí být poškozen majetek zúčastněné osoby, práce musí být provedena ohleduplně a musí být dodržena obecná pravidla dobrého občanského soužití. V poučení v této výzvě je uveden, že pokud ji nebude vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídí. Z obsahu kupní smlouvy a dohodě o zřízení věcného břemene ( kopie ) ze dne 29.6.1995 vyplývá, že se právní předchůdci zúčastněné osoby zavázali vůči žalobcům k věcnému břemeni (umožnění přístupu a průjezdu na parcelu č.p. 1151 ( par.č. 1151 je podle snímku katastrální mapy, jenž je rovněž součástí spisového materiálu, pozemkem, na kterém je umístněn dům č.p. 356 žalobců). Výzvou ze dne 14.1.2008 vyzval stavební úřad Magistrátu města Kladno pod č.j. Výst.135/08Syr ČEZ Distribuce, a.s., jako vlastníka elektrického zařízení, ke zjednání nápravy a sice k přemístění pojistkové skříně, nevhodně umístěné těsně pod pozednicí domu č.p. 357 ve vlastnictví zúčastněné osoby, neboť jí brání dokončit udržovací práce na jejím domě-zateplení domu, pobití přesahu střechy a opravu fasády, do 14.3.2008. Ve výzvě stavební úřad uvedl, že pojistková skříň je staršího data, její umístění a technický stav jsou v rozporu s § 18 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o OTPP a v rozporu s ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecních požadavcích na využívání území, poukázal na práva vlastníka domu č.p. 357 ( zúčastněné osoby ), vyplývající z článku 4 odst. 4 a článku 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod s tím, že elektrické zařízení slouží vlastníkovi domu č.p. 356 (žalobcům) a nikoliv vlastníkovi domu č.p. 357 (zúčastněné osobě), na němž je umístěno, proto musí být práva vlastníka domu č.p. 357 dle Listiny respektována. Ve vyjádření k posledně citované výzvě žalobci stavebnímu úřadu sdělili, že neodmítají dohodou, jak odborně danou situaci řešit. K tomu poukázali na stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.6.2007.

Podle obsahu tohoto sdělení (ze dne 5.6.2007, zn. K-1010709683) sdělil ČEZ žalobcům k vlastnictví pojistkové skříně na domě č.p. 357, že na tomto domě je umístěna přípojka nízkého napětí pro domy č.p. 357 a 356, provedená přípojkovým střešníkem, umístěným na rozhraní objektu a dvěma svody kabely do dvou pojistkových skříní, umístěných na domě č.p. 357. Podle § 22 zákona č. 79/1957 Sb. přísluší ČEZ oprávnění stavět a provozovat na cizích nemovitostech, v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby, elektrická vedení, jakož i malé stanice, zejména zřizovat na nemovitostech podpůrné body, přetnout nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení, vstupovat a vjíždět při stavbě, provozování, opravách vedení na příjezdné, průjezdné a vedením přímo dotčené cizí nemovitosti s tím, že povinnost trpět výkon těchto oprávnění vázne na dotčené nemovitosti jako věcné břemeno. Zároveň ČEZ Distribuce, a.s. sdělil, že přípojka nízkého napětí, včetně pojistkových skříněk, je jeho majetkem.

Podle sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.1.2008 stavebnímu úřadu Magistrátu města Kladna proběhla dne 24.1.2008 na místě stavby schůzka za účasti pracovníků ČEZ Distribuce, a.s., jako vlastníka energetického zařízení, dále ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatele energetického zařízení, a vlastníka objektu č.p. 356 pana T. Předmětem schůzky měla být dohoda o způsobu provedení přemístění přípojkové skříně z č.p. 357 na č.p. 356, termín provedení prací a písemný souhlas vlastníka nemovitostí č.p. 356. Vlastník č.p. 356 odmítl dát písemný souhlas s provedením prací i přes skutečnost, že veškeré náklady na provedení prací ponese ČEZ Distribuce. Z tohoto důvodu ČEZ Distribuce nemohl splnit termín přemístění přípojkové skříně.

Nato dne 3.4. 2008 pod č.j. Výst.135/08Syr-4 vydal stavební úřad Magistrátu města Kladna rozhodnutí, kterým nařídil vlastníkovi ( ČEZ Distribuce, a.s. ) zařízení jeho odstranění z č.p. 357 a přemístění na nemovitost č.p. 356, které slouží, do 30.4.2008. Zároveň uložil a nařídil vlastníkům dotčených nemovitostí umožnit a strpět provedení nařízených prací ze svých pozemků a staveb, zdržet se jakéhokoliv negativního jednání, zvláště vedoucího ke zmaření výkonu úředního rozhodnutí. Konečně stavební úřad vyloučil podle § 85 odst. 2 písm. a). b) správního řádu odkladný účinek odvolání k celému rozsahu a obsahu tohoto nařízení.

Téhož dne, to je 3.4.2008 pod sp. zn. Výst.135/08Syr-5, požádal stavební úřad Policii ČR Kladno-venkov o součinnost při výkonu nařízených prací a jejích zajištění proti maření výkonu úředního rozhodnutí ze strany žalobců.

Proti uvedenému rozhodnutí podali žalobci podáním ze dne 16.4.2008 odvolání, kde poukazovali na sdělení ČEZ Distribuce ze dne 5.6.2007 s tím, že montáž pojistkové skříně je provedena v souladu s platnými předpisy a majitelka nemovitosti č.p. 357(zúčastněná osoba) je povinna strpět toto zařízení na svém domě jako věcné břemeno. Nesouhlasili s přemístěním, poukazovali na Listinu základních práv a svobod a ohrazovali se proti nepravdivému nařčení z neochoty spolupracovat při řešení tohoto problému. Ve svém vyjádření k podanému odvolání zúčastněná osoba poukázala na to, že věcné břemeno se týká jenom oprav elektrické skříně a příjezdu k ní, netýká se jejího umístění. Zdůraznila, že pojistková skříň slouží manželům T. a proto není zřejmé, proč se jejímu přemístění na jejich dům brání. Konstatovala, že se dovolávají ústavního zákona, ale zároveň jej sami porušují. Tvrdí, že jsou ochotni aktivně spolupracovat, přitom ve skutečnosti nechtějí, volají na ní policii, křičí, nechtějí změnu ani u pojistkové skříně ani přemístění jejich okapu.

Podle sdělení Policie ČR Kladno ze dne 6.5.2008, č.j. ORKD-6200-1/Č-2008 byla dne 28.4.2008 v době od 8:55 hod. do 11:15 hod. provedena součinnost s pracovníky ČEZ Kladno bez závad. Podle sdělení ČEZ Distribuce ze dne 2.5.2008 tento kategoricky nesouhlasí s tvrzením žalobců, že jsou ochotni při řešení problémů aktivně spolupracovat, neboť přípojkovou skříň se ČEZ Distribuce pokoušeli přemístit už v roce 2007, žalobci však k provedení prací nedali souhlas, při jednání s pracovníky ČEZ se žalobci chovali velmi nevhodně. Z důvodu verbálního útoku žalobců na pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. při provádění přemístění přípojkové skříně dne 28.4.2008 bylo nutné přivolat k zajištění výkonu úředního rozhodnutí dokonce Policii ČR. Zároveň ČEZ Distribuce upozornil na skutečnost, že před přemístěním přípojkové skříně provedené 28.4.2008 bylo hlavní domovní vedení, které je majetkem žalobců, umístěno v obvodovém zdivu č.p. 357 (majetek zúčastněné osoby). Přemístěná přípojková skříň na č.p. 356 (majetek žalobců) slouží výhradně pro odběr elektrické energie v č.p. 356, na č.p. 357 zůstala přípojková skříň pro odběr elektrické energie č.p. 357. Stejné skutečnosti vyplývají i ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.5.2008 žalobkyni s poukazem na to, že veškeré náklady na provedení prací hradila společnost ČEZ Distribuce, a.s.

O podaném odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, kterým odvolání zamítl. V odůvodnění uvedl, že nezjistil v postupu stavebního úřadu ani v napadeném rozhodnutí vady, které by odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu. Poukázal na skutkový stav jak vyplývá ze spisového materiálu a konstatoval, že po vyloučení odkladného účinku odvolání bylo přemístění přípojkové skříně dne 28.4.2008 realizováno. Zdůraznil, že žalobci v průběhu celého řízení odmítali jakoukoliv spolupráci na vyřešení celé záležitosti přesto, že stále uváděli opak. Proto byl důrazný postup stavebního úřadu stran vyloučení odkladného účinku odvolání namístě. Žalovaný poukázal na právo každého vlastníka řádně užívat svůj majetek, tedy jak vlastníků domu č.p. 356, tedy žalobců, tak vlastníka domu č.p. 357 zúčastněné osoby, které nemůže být upíráno provést zateplení domu, protože žalobci odmítají dát souhlas k přemístění zařízení, sloužícího pro jejich dům umístěného na cizím domě. Žalovaný tak shledal soulad prvostupňového správního rozhodnutí s právními předpisy a odvolání žalobců zamítl.

Při ústním jednání soud provedl k návrhu žalobců důkazy listinou, jimiž jsou sdělení veřejného ochránce práv ze dne 29.5., 13.5 a 29.12. 2008. Podle jejích obsahu byli žalobci poučeni o možnosti podat proti rozhodnutí žalovaného správní žalobu u zdejšího soudu. Zároveň měl veřejný ochránce práv za to, že stavební úřad pochybil, pokud nařídil ČEZ Distribuce, a.s. přemístit elektrickou přípojkovou skříň na dům žalobců bez jejich souhlasu. Přitom vyšel ze sdělení této společnosti ze dne 5.6.2007 a § 22 zákona č. 79/1957 Sb. s tím, že v současné době režim energetický stav je upraven zákonem č. 458/200 Sb., podle kterého provozovateli přenosové soustavy i nadále svědčí práva, založená dle dřívější právní úpravy, přičemž respektování těchto práv se však může ČEZ Distribuce domáhal toliko proti vlastníkovi objektu č.p. 357, na kterém je přípojková skříň umístěna. Veřejný ochránce práv uzavřel, že je na úvaze soudu zda a jak v dané věci rozhodne.

Jak vyplývá ze shora uvedených skutečností bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně již vykonáno a v blízké budoucnosti má být elektrické vedení umístěno pod zem, tento důvod neblahých sousedských vztahů mezi žalobci a zúčastněnou osobou tedy odpadne. Za tohoto stavu soud při přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, dospěl k závěru, že žalované rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobců, bylo vydáno v souladu se zákonem. Byť soud sdílí pochybnosti žalovaného a veřejného ochránce práv stran aplikace ust. § 85 odst. 2 správního řádu o relevantních důvodech odložení účinků odvolání proti prvostupňovému správnímu rozhodnutí je třeba zdůraznit, že postup správních orgánů v projednávané věci a zejména žalovaného přispěl k „rozumnému uspořádání věcí“ a byl zcela v souladu se shora citovaným ust. § 2 správního řádu, podle kterého mimo jiné správní orgán šetří oprávněné zájmy osob a dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu. Žalovaný totiž po seznámení se s obsahem celého spisového materiálu a z něj vyplývajících okolností věci právem uvážil, že odvoláním namítaný postup správního orgánu I. stupně vedl v konečném důsledku k ochraně vlastnických práv obou stran, a to jak vlastnictví žalobců, tak vlastnictví zúčastněné osoby a v neposlední řadě i k nápravě jejich nedobrých sousedských vztahů. K tomu soud poukazuje na znění shora citovaného článku 11 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu, přičemž vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých. Soud má za to, že tato citace Listiny základních práv a svobod vystihuje podstatu projednávané věci, ve které se zúčastněná osoba domáhala ochrany svého vlastnického práva, spočívajícího mimo jiné v realizaci práva na udržování majetku a chtěla, aby byla z jejího domu byla odstraněna elektrická přípojka, sloužící sousednímu domu žalobců. Žalobci se přitom přemístění bránili bez vážného důvodu, i když vlastník elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. chtěl provést a nakonec i provedl její přemístění na vlastní náklady. Pokud žalobci v této souvislosti poukazovali na existující věcná břemena, kterými je zúčastněná osoba dotčena, je třeba k tomu uvést, že podle obsahu správního spisu je zúčastněná osoba povinna strpět povinnost průchodu a průjezdu na pozemek, na němž se nachází dům žalobců a dále byla povinna strpět údržby a opravy elektrického zařízení ze strany jeho vlastníka ČEZ. Zúčastněná osoba se výkonu věcného břemene nebránila, ale z legitimního důvodu, to je z důvodu údržby svého vlastnictví, žádala, aby bylo elektrické zařízení, sloužící ku prospěchu žalobců, přemístěno z jejího domu na jejich. I žalobci si musí být vědomi obsahu čl. 11 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod neboť i je vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv jiných.

Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalovaný měl ve věci procesní úspěch, důvodně vynaložené náklady řízení mu však nevznikly, proto soud žalobce k jejich úhradě nezavázal.

Výrok o nákladech řízení u osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť podmínky, pro které soud přiznává právo na náhradu nákladů osoby zúčastněné na řízení, v projednávané věci splněny nebyly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. s. ř. s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

V Praze dne 5. října 2011

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.

Předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru