Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ca 346/2008 - 48Usnesení MSPH ze dne 29.04.2011

Prejudikatura

21 Cad 108/2005 - 8


přidejte vlastní popisek

9 Ca 346/2008 - 48

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce : Bohemia Hop Store, a.s. v likvidaci se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, zastoupen JUDr. Josefem Novákem, advokátem se sídlem Přemyslovská 11/2346, Praha 3, proti žalované : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Přemyslovská 11/2346, o žalobě proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 9.1.2008, č.j. 15833/07/Ld,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 10.10.2008 doručenou Městskému soudu v Praze dne 13.10.2008 domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne 9.1.2008, č.j. 15833/07/Ld, kterým byl k jeho odvolání změně platební výměr VZP ČR, Krajské pobočky pro hl.m. Prahu ze dne 13.4.2006, č.j. 2140601085, jímž byla žalobci uložena povinnost podle § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. zaplatit penále ve výši 330,784,- Kč.

Žalobce v podané žalobě namítal promlčení práva vyměřit a vymáhat penále na pojistném, prekluzi práva vyměřit a vymáhat penále podle § 16 a § 19 zákona č. 592/1992 Sb., uplatnil námitky proti nesprávnému doručování písemností žalobci, nesprávný způsob jednání za žalovanou pojišťovnu a navrhl zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i platebního výměru. Žalobce uvedl, že napadené rozhodnutí mu bylo doručeno dne 23.9.2008.

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný orgán zaujal procesní stanovisko, že žaloba byla podána opožděně, po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty dle § 72 s.ř.s. Argumentoval tím, že napadené rozhodnutí bylo doručeno likvidátorovi společnosti Ing. Borovičkovi uložením v souladu s ust. § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. dne 3.3.2008 a právní moci tak nabylo dne 3.3.2008. Následně se žalovaný správní orgán ve svém vyjádření vyjadřoval k věcným námitkám podané žaloby.

Vzhledem k časovému rozmezí mezi vydáním napadeného rozhodnutí dne 9.1.2008 a podáním žaloby ze dne 10.10.2008 a s ohledem na námitku žalovaného, že žaloba byla podána opožděně, se soud přednostně zabýval otázkou, zda žaloba byla podána včas, tedy, odvíjejíc lhůtu k podání žaloby od doručení napadeného rozhodnutí, kdy došlo k řádnému doručení tohoto rozhodnutí žalobci.

Ze správního spisu a to z dokladu o doručení připojeného k napadenému rozhodnutí vyplývá, že žalobci bylo toto rozhodnutí doručováno na adresu Ing. Tomáše Borovičky jako likvidátora Bohemia Hop Store a.s. v likvidaci, přičemž dle záznamu pošty došlo k uložení zásilky dne 20.2.2008. V takovém případě by dle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. došlo k doručení rozhodnutí fikcí – posledním dnem desetidenní lhůty , která uplynula od uložení zásilky, tj. ke dni 3.3.2008.

Protože žalobce v podané žalobě tvrdil, že napadené rozhodnutí mu bylo doručeno až 23.9.2008, soud dotazem u žalobce zjišťoval jeho stanovisko k okamžiku doručení.

Žalobce uvedl, že žalovaná v lednu – únoru 2008 neodeslala zásilku s rozhodnutím na adresu sídla žalobce – Praha 1, Ovocný trh 8, kde poštu žalobce běžně přejímal, nýbrž na nesprávnou adresu likvidátora na adrese Vojtěšská 8, Praha 1, Nadto zásilka byla nedoručitelná i pro nesprávné označení - chyběla obchodní firma žalobce. Následně byla zásilka opakovaně zasílána na konci září 2008 na adresu sídla žalobce - Ovocný trh 8, kde si ji žalobce převzal dne 23.9.2008. Žalobce k prokázání svého tvrzení navrhl, aby si soud z centrální evidence obyvatel zjistil trvalé bydliště likvidátora a vyžádal si zprávu České pošty o tom, kdy byla předmětná zásilka doručena žalobci.

Žalovaný správní orgán ke stanovisku žalobce nesouhlasil s tím, že písemnost nebyla správně označena a poukázal na to, že je-li doručováno na adresu likvidátora dle obchodního rejtříku, nelze označit název společnosti před jménem adresáta. Proto byla nejprve označena oprávněná osoba ( likvidátor) a její vztah k právnické osobě a adresa této oprávněné osoby. K námitce opakovaného doručení žalovaný uvedl, že v případě předchozího doručení písemnosti uložením, může dojít na základě žádosti plátce k opakovanému doručení písemnosti, pak jde však o doručení pouze na vědomí. V tomto případě žalovaný nemá doklad o to, že by došlo k opakovanému doručení.

K otázce včasnosti podané žaloby soud vyšel z následující právní úpravy.

Ve smyslu ustanovení § 72 odst.1 s.ř.s. žaloba proti rozhodnutí správního orgánu musí být podána do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, pokud zvláštní zákon nestanoví lhůtu jinou. Zmeškání lhůty nelze dle § 72 odst. 4 s.ř.s. prominout.

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, jsou oprávněny převzít orgány a osoby uvedené v § 30 nebo jiné osoby, které byly pověřeny písemnosti přijímat.

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Podle § 72 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb ( obchodní zákoník) likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.

V tomto případě bylo napadené rozhodnutí dle doručenky založené ve spise doručeno správně likvidátorovi společnosti žalobce, a to na relevantní adresu zapsanou v obchodním rejstříku, tj. na adresu Ing. Tomáš Borovička, Praha 1, Vojtěšská 9. Není důvodné tvrzení žalobce, že mělo být doručováno na adresu sídla žalobce - Ovocný trh 8, Praha 1 a dokonce, že na zásilce chybělo označení obchodní firmy žalobce. Žalovaný správně doručoval na adresu likvidátora uvedené v obchodním rejstříku, oddílu B, vložky 5191, neboť dle § 72 odst. 1 obchodního zákoníku i ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu ( srov. č.j. 5 A 122/2002-41) vykonává-li likvidátor svoji funkci, toliko on je oprávněn převzít správní rozhodnutí a takové doručení likvidátorovi je v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Nadto z doručenky vyplývá, že bylo doručováno na adresu likvidátora s výslovným uvedením firmy žalobce tak, že jde o likvidátora Bohemia Hop Store a.s. v likvidaci. Doručení na adresu žalobce by nebylo v souladu s ust. § 21 odst. 2 správního řádu a se zápisem v obchodním rejstříku a nezajistilo by oprávnění likvidátora zásilku převzít. Doručení na soukromou adresu trvalého bydliště likvidátora, kterou žalobce navrhl soudu zjistit z centrální evidence obyvatel, by nebylo v souladu se zápisem sídla likvidátora v obchodním rejstříku.

Z uvedených důvodů soud shledal způsob doručení napadeného rozhodnutí žalovaným náležitým , a proto také za relevantní považuje doručení rozhodnutí uložením dle § 24 odst. 1 správního řádu k datu 3.3.2008. Z obsahu správního spisu nevyplývá, že by žalobci bylo napadené rozhodnutí doručováno znovu na konci září 2008, ostatně i kdyby tomu tak bylo, takové doručení již, z důvodu doručení rozhodnutí ke dni 3.3.2008, nemá pro podání žaloby právní význam. Proto soud nevzal za potřebné zjišťovat u České pošty další doručování zásilky žalobci.

Jestliže napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 3.3.2008, pak žaloba ze dne 10.10.2008 a doručená Městskému soudu v Praze dne 13.10.2008 byla podána po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě k podání žaloby.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. platí, že jestliže žaloba byla podána předčasně nebo opožděně, soud usnesením žalobu odmítne.

Ve smyslu citovaného zákonného ustanovení proto Městský soud v Praze rozhodl tak, že žalobu odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku u Městského soudu v Praze. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Podle § 105 odst. 2 s.ř.s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 29. dubna 2011

JUDr. Naděžda Řeháková

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru