Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ca 257/2008 - 31Rozsudek MSPH ze dne 13.04.2011

Prejudikatura

58 Ca 77/2004 - 94


přidejte vlastní popisek

9Ca 257/2008 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: DOMEC s. r. o., Pardubice, Bílé Předměstí, Na Vrtálně 84, IČ 46507230, zast. Mgr.

Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem Pardubice, Sladkovského 505, proti žalovanému: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15,

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 5. 2008 č.j. ČOI 3804.2/2008/0100/2006/2007/2008/Kr/Št

takto:

I. Rozhodnutí Ústřední ředitelky České obchodní inspekce ze dne 2. 5. 2008 č.j. 3804.2/2008/0100/2006/2007/2008/Kr/Št, se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11. 895Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám právní zástupkyně žalobce Mgr. Moniky Ipserové, advokátky.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalované, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí ředitele Inspektorátu České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) Královehradeckého a Pardubického, se sídlem v Hradci Králové ze dne 4. 1. 2008 č.j. R 3402472607, jímž byla žalobci uložena pokuta ve výši

25. 000Kč za porušení právní povinnosti stanovené v § 3 písmeno b), § 15 odst. 3 a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a bylo rozhodnuto o nákladech řízení s tím, že prvostupňové rozhodnutí bylo potvrzeno.

Žalobce v podané žalobě namítal nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí a tvrdil, že trpí vadami řízení, neboť provedené důkazy ohledně potvrzení o převzetí objednávky (uzavření smlouvy o dílo) a vyřízení reklamace nebyly hodnoceny správně, ale zejména nebyly v řízení před správními orgány opatřeny všechny potřebné podklady pro rozhodnutí o tom, zda žalobce porušil právní povinnosti při poskytování služby (provádění díla),

spočívající v tvrzeném nekvalitním provedení protihlukové úpravy ložnice spotřebitelky, když žalobce nesouhlasil se závěry znaleckého posudku, předloženého správnímu orgánu

spotřebitelkou, a nebyl ustanoven jiný znalec k podání odborného znaleckého posudku. Žalobce dále nebyl přizván ke znaleckému šetření a zkoumání, které si objednala

spotřebitelka a vzhledem k tomu, že dílo se nachází v bytě spotřebitelky, kam nemá žalobce přístup, nemohl a nemůže zajistit takový důkaz žalobce sám. Spotřebitelkou předložený

znalecký posudek nelze hodnotit jako úplný a přesvědčivý a jeho závěry nelze bez dalšího převzít, ale je třeba jej ověřit jinými důkazy, respektive k objektivním závěrům dospět na základě jiných důkazů, tj. znaleckým posudkem jiného znalce, který by věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke správnosti podaného posudku. Předložený znalecký posudek nemůže být

důkazem stěžejním, je z něj totiž patrno, že znalec neprovedl potřebné úkony ke zjištění kvality provedeného díla a sice neprovedl sondy a demontáž. Přitom jedině takové zkoumání může posoudit kvalitu provedení protihlukové úpravy ložnice v minimálně obvyklé jakosti a tedy porušení či neporušení právní povinnosti žalobcem. Předmětný znalecký posudek

vychází ze subjektivního vnímání znalce, uvádí navíc tepelnou izolaci místo zvukové a postrádá náležité odůvodnění posudkového závěru tak, aby byl přesvědčivý pro správní orgán, který nemá odborné znalosti, na nichž posouzení odbornosti provedení díla závisí především. Skutkový stav tak nebyl zjištěn úplně, nebyly opatřeny potřebné podklady – objektivní důkaz, jímž by bylo zjištěno, zda žalobce své právní povinnosti vyplývající z § 3 písm. b), ale i § 15 odst. 3 a § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele porušil.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný argumentoval obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. Žádal, aby soud žalobu zamítl.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba je zčásti důvodná.

Podstatou sporu je posouzení, zda skutkový stav tak, jak byl správními orgány zjištěn a objasněn, je postačující pro rozhodnutí ve věci či nikoli.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy :

Podle ustanovení § 3 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele v rozhodném znění je prodávající povinen prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů a nebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé.

Podle ust. § 15 odst. 3 téhož zákona není-li služba poskytnuta na počkání je prodávající povinen vydat spotřebitele písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění.

Podle ust. § 19 odst. 3 téhož zákona prodávající nebo pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na

delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu,

kterou nelze odstranit.

Podle ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá-li ze zákona něco jiného postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Podle ust. § 50 odst. 1,2,4 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. (2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro

vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu

veškerou potřebnou součinnost. (4)Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom

pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

Podle ust. § 51 odst. 1 k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.

Podle ust. § 52 účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

Podle ust. § 56 závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, správní orgán usnesením ustanoví znalce. Usnesení se

oznamuje pouze znalci. O zamýšleném ustanovení znalce, popřípadě o ustanovení znalce správní orgán vhodným způsobem účastníky vyrozumí. Správní orgán znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně a předložil mu jej ve lhůtě, kterou současně určí. Může znalce také vyslechnout.

Žalobce v podané žalobě předně namítal v obecné rovině a bez konkrétních žalobních tvrzení, že provedené důkazy ohledně potvrzení o převzetí objednávky a vyřízení reklamace nebyly hodnoceny správně. Soud k takovému blíže nespecifikovanému tvrzení rovněž pouze v obecné rovině uvádí, že v tomto směru přezkoumal provedené správní řízení a rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a nezjistil žádná pochybení ať již v rovině procesní či

v právním hodnocení věci samé. Žalobce podle obsahu spisového materiálu a provedeného šetření nevydal písemné potvrzení s označením předmětu služby, jejího rozsahu a termínu splnění a nerozhodl o reklamaci v zákonem stanové lhůtě, tím žalobce porušil shora cit. ust. § 15 odst. 3 a § 19 odst. 3 zákona na ochranu spotřebitele a byl správními orgány právem

sankcionován. Soud tuto žalobní námitku proto nepovažoval za důvodnou.

Naproti tomu soud přisvědčil stěžejní žalobní námitce stran nedostatečného zjištění skutkového stavu, kdy žalobce zpochybnil závěry znaleckého posudku předloženého správnímu orgánu spotřebitelkou a tvrdil, že znalecký posudek je neúplný a nepřesvědčivý, vychází ze subjektivního vnímání znalce, postrádá náležité odůvodnění posudkového závěru k tomu, aby z něj mohl vyjít správní orgán, který nemá odborné znalosti a namítal, že tím, že znalec neprovedl potřebné úkony ke zjištění kvality díla, tj. sondy a demontáž, nemohl řádně spotřebitelkou tvrzené vady díla posoudit.

K tomu z obsahu spisového materiálu rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vyplynulo, že správní řízení bylo zahájeno z podnětu spotřebitelky, pro kterou žalobce mimo jiné prováděl úpravy ke zlepšení akustických vlastností ložnice (odhlučnění). Spotřebitelka k tomu

správním orgánům předložila znalecký posudek č. 214/02/2007 znalce z oboru stavebnictví jmenovaného Krajským soudem v Hradci Králové Ing. Jaroslavem Kučerou, kde se v bodě 3 uvádí „na základě požadavku provést protihlukový obklad ložnice provedl dodavatel

zateplenou předstěnu bez dodržení požadavku na akustiku. Provedená předstěna vykazuje opačné vlastnosti než byl požadavek klienty, tj. spojením předstěny s betonovou konstrukcí stěn, vzniká tzv. membrána a zvuky jdoucí do pokoje jsou tak zesilovány. Je patrné, že

stavební práce nebyly prováděny s dostatečnou odbornou péčí, jak to vyžaduje stavební zákon a nevykazují vlastnosti obvyklé, jak to vyžaduje obchodní a občanský zákoník“. Znalecký

posudek je zapsán pod pořadovým číslem 214/02/2007 znaleckého deníku a byl vyhotoven dne 5. 7. 2007. Ještě před zahájením správního řízení (dne 23. 10. 2007 zn. 340247 a zn.

640248) se žalobce vyjádřil k závěru kontrolního protokolu České obchodní inspekce (ze dne 21. 9. 2007 identifikační kód PA4626180709211) k úpravám, směřujícím ke zlepšení

akustických vlastností ložnice spotřebitelky tak, že na základě dohody ze dne 21. 2. 2006 se spotřebitelkou provedl takové úpravy v bytě č. 261 č.p. 1845 ulice Mezi mosty v Pardubicích, a to dodatečnou zvukově pohlcující příčkou ze sádrokartonu s tím, že příčka není spojena ani s obvodovou ani se střední zdí budovy, kotvení je provedeno pouze do profilů připevněných k podlaze a stropu. Tyto profily jsou chráněny proti přenosu zvuku z konstrukce domu

vložením miralonového pásku, stropní část konstrukce je od stropu oddělena akustickými příchytkami značky Knauf. Celá konstrukce stěn a stropu je doplněna minerální vlnou. Jedná se tedy jednoznačně o konstrukci zvuk pohlcující a ne o zateplenou předstěnu, jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 214/02/2007.

Po zahájení správního řízení žalobce ve svém návrhu na provedení důkazů a návrhu na řešení stížnosti spotřebitelky (podáním ze dne 7. 11. 2007) vyjádřil svůj nesouhlas se závěry

znaleckého posudku č. 214/02/2007 s tím, že akustické opatření je provedeno odborně jako zvuk pohlcující konstrukce a tedy zcela jinak, než popisuje znalecký posudek. Dále žalobce v tomto podání v této věci kladl otázku, jak byly zjišťovány technické vlastnosti konstrukce, když například za přítomnosti žalobce nebyla provedena sonda do konstrukce akustické

příčky a zda vůbec taková sonda byla provedena. V závěru žalobce uvádí, že od podání ze dne 25. 9. 2007 od něj spotřebitelka odmítá jakoukoli již dříve dohodnutou či požadovanou

úpravu dodaného kuchyňského nábytku, která by předcházela formálnímu předání a převzetí služby spojené s finančním vypořádáním (doplatek za uskutečněnou službu) s odvoláním, že věc je v řízení ČOI. Poukázal rovněž na své sdělení ze dne 25. 9. 2007, kde jsou uvedeny

návrhy na řešení situace.

Na základě ČOI provedené kontroly z podnětu spotřebitelky (dne 21. 9. 2007 zn. P139/2007), listinných vyjádření žalobce ve správním řízení, sdělení spotřebitelky, smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2006 a dalších listinných důkazů označených jako č. listu 6-43 ve správním spise a spotřebitelkou předloženého znaleckého posudku rozhodl správní orgán prvního

stupně (dne 4. 1. 2008, č.j. R3402472607) tak, že žalobci uložil pokutu 25 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 písm. b), § 15 odst. 3 a § 19 odst. 3 zákona na ochranu spotřebitele s tím, že právo doplnit dokazování nebo se vyjádřit ve lhůtě k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí využil žalobce dvěma dopisy a to dopisem ze dne 25. 9. 2007 a ze dne 7. 11. 2007, přičemž k dopisům nebyly doloženy žádné listinné důkazy, které by zjištění orgánu dozoru

jakkoli zpochybnily a žalobce žádné další důkazy nenavrhl. Správní orgán prvního stupně tak vyšel především z obsahu kontrolního protokolu ve vztahu k rozsahu protiprávního jednání, písemných reklamací spotřebitelky z 18. 4. 2007 a 25. 7. 2007, z obsahu znaleckého posudku č. 214/02/2007 ze dne 5. 7. 2007, obsahu smlouvy o dílu č. 10-053-261 z 31. 7. 2006 a dospěl k závěru, že porušení právních povinností bylo kontrolou a přiloženými listinnými důkazy

dostatečně prokázáno a nebylo v průběhu správního řízení zpochybněno. Ve vztahu

k projednávané věci uzavřel, že dílo nebylo prokazatelně zhotoveno minimálně v jakosti obvyklé. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, kde argumentoval obdobně jako v podané žalobě. O odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, v jehož odůvodnění ve vztahu k předmětné věci žalovaný uvedl, že mu nepřísluší zpochybňovat

znalecký posudek znalce jmenovaném předsedou Krajského soud v Hradci Králové pro obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce včas svými podáními ze dne 25. 9. 2007, ze dne 7. 11. 2007 a v odvolání, tedy před zahájením správního řízení ( podání ze dne 25.9.2007 ) i v jeho průběhu ( podání ze dne 7.11.2007 a odvolání ) zpochybňoval závěry znaleckého posudku předloženého spotřebitelkou a tvrdil, že nebyla použita správná metoda ke zjištění kvality díla a že tento znalecký posudek je nepřesvědčivý a pro správní orgán, který není

odborníkem v projednávané nemá náležité odůvodnění posudkového závěru. Podle stanoviska soudu měl za tohoto stavu správní orgán dostát shora citovaným ust. § 3, § 50 odst. 1,2,4, § 51 odst. 1 a § 52 správního řádu a s ohledem na stanovisko žalobce k důkazu listinou, a sice

znaleckému posudku předloženému spotřebitelkou, zvážit, zda provede podle ust. § 55

správního řádu výslech znalce Ing. Jaroslava Kučery a umožní tak žalobci klást znalci otázky a odstranit rozpory, které žalobce tvrdil a tvrdí, či zda přistoupí k postupu podle § 56

správního řádu a ustanoví sám znalce k odstranění namítaných rozporů. Jestliže tak správní orgán neučinil, zatížil své rozhodnutí vadou řízení, která mohla mít vliv na zákonnost jeho rozhodnutí. Pokud tak neučinil správní orgán prvního stupně, měl jej k tomuto postupu vést žalovaný.

Soud proto podle ust. § 78 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. žalobou napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení spočívající v podstatném porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé a podle ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm je žalovaný právním názorem soudu vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.) a na žalovaném bude, aby naznačeným způsobem v řízení dále pokračoval.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce měl ve věci plný úspěch, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení, které jsou v tomto případě tvořeny náklady za zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč, náklady za právní zastoupení, a sice 3x hlavní úkon po 2 100,-Kč (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, účast u ústního jednání dle § 11 odst. 1 písmeno ad vyhlášky č. 177/1984 Sb.), 3x režijní

paušál po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), DPH ve výši 1 440,-Kč, náklady za

promeškaný čas ve výši 800,-Kč (§ 14 odst. 1 písm. a), odst. 3 téže vyhlášky za 8 půlhodin po 100Kč) a náhrada cestovného ve výši 455,-Kč za použití osobního vozidla při délce trasy 2x 120km při průměrné spotřebě 5,5l/100km a ceně benzinu Natural 95 za 34,50,-Kč/l

s paušálním poplatkem 3,70,-Kč, tedy celkem 11 895,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost (§ 102 a násl. s. ř. s.), a to ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud.

Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

V Praze dne 13. dubna 2011

JUDr. Ivanka Havlíková v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru