Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ca 211/2008 - 123Usnesení MSPH ze dne 29.04.2011

Prejudikatura
8 As 24/2005 - 69

přidejte vlastní popisek


9 Ca 211/2008 - 123

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: TIPGAMES, a.s., se sídlem Václavské náměstí 56/802, IČ: 26709112, zastoupen JUDr. Danou Kořínkovou, Ph.D., LL.M., advokátkou se sídlem Praha 8, Peckova 9, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Praha 2, Žitná 12, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného: 1) ze dne 2.4.2008, č.j. 4941/08-1300-102687, 2) ze dne 2.4.2008, č.j. 4942/08-1300-102687, 3) ze dne 2.4.2008, č.j. 4943/08-1300-102687

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč zaplacený v kolcích. Tato částka bude vrácena z účtu Městského soudu v Praze do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., LL.M., advokátky.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Podáním ze dne 8.4.2011 vzal žalobce prostřednictvím své právní zástupkyně žalobu výslovně zpět s tím, že nemá zájem na dalším trvání sporu, a to s ohledem na nález Ústavního soudu sp.zn.: I. ÚS 1696/09. Zároveň navrhl, aby soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení a žalobci vrátil zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Podle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

S ohledem na to, že žalobce vzal svůj návrh, o kterém soud dosud nerozhodl, zpět, soud řízení podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3, věty prvé s.ř.s., žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. pokračování
2
9Ca 211/2008

Podle ust. § 10 odst. 3 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. S ohledem na výše uvedené rozhodl soud tak, jak je ve třetím výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených

v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

V Praze dne 29. dubna 2011

JUDr. Naděžda Řeháková v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru