Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ca 170/2009 - 60Rozsudek MSPH ze dne 31.08.2011

Prejudikatura

2 As 78/2006 - 64


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9Ca 170/2009 - 60-65

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce : O. I. H., zast. JUDr. Janem Paroulkem, advokátem se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, proti žalovanému : Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 1634/3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.2.2009, č.j.: CPR-11040-1/ČJ-2008-9CPR-C208,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněn í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Brno, Inspektorátu cizinecké policie Brno, detašovaného pracoviště Brno ( dále též prvostupňové správní rozhodnutí ) ze dne 16.08.2008, č.j. SCPP-04403-25/BR-XVI-CI-2007, o zamítnutí žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu na území ČR, a prvoinstanční právní rozhodnutí potvrzeno.

Žalobce v podané žalobě předně nesouhlasil se závěry rozhodnutí správních orgánů obou stupňů o účelovosti svého manželství s pí. Z. K., tedy že uzavření manželství bylo vedenou pouze snahou získat povolení k trvalému pobytu na území ČR. Tvrdil, že manželství bylo uzavřeno z důvodu vzájemné citové náklonnosti žalobce a Z. K., byť si oba samozřejmě uvědomovali, že existence manželství mu může napomoci k získání povolení k trvalému pobytu. K uzavření sňatku přistoupili až po pěti měsíční známosti. V té době bylo vedeno řízení o žádosti žalobce o udělení azylu, takže z uzavření manželství žalobci bezprostředně žádný prospěch neplynul. Je také pravdou, že soužití manželů po svatbě bylo poznamenáno skutečností, že manželčiny rodiče se vztahem a svatbou nesouhlasili. Proto se manželé dohodli, že oba budou zatím bydlet ve svých bytech, žalobce v podnájmu a manželka na adrese. Každý den po pracovní době bývali spolu na jedné z uvedených adres. Žalobce příležitostně přespával u manželky v bytě, takto chtěli bydlet do doby, kdy pomine odpor rodičů manželky k jejich soužití. Správní orgány obou stupňů však od počátku přistupovaly k manželství žalobce a pí. K. jako k účelově uzavřenému, přitom nezpochybnily vyjádření účastníků v protokolech ze dne 20.01.2008, že manželství bylo uzavřeno po pěti měsíční vážné známosti, a že i po uzavření manželství se manželé nadále intenzivně stýkali. K tomu žalobce konstatoval, že byť jejich soužití nebylo úplně typické pro novomanžele, sama tato skutečnost neumožňuje však učinit závěr o účelovosti jejich manželství. Pokud měl správní orgán pochybnosti o pravdivosti jejich vyjádření, měl provést další důkazy k vyvrácení takových tvrzení.

Žalobce žádal, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný argumentoval obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí.

Soud rozhodoval o věci bez nařízení ústního jednání postupem podle § 51 odst. 1 s.ř. s., neboť účastníci takový postup soudu akceptovali.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ustanovení § 87k odst. 1 písm. c ) zákona o pobytu cizinců ( zákon č. 326/1999 Sb., ve znění k 27.02.2009 ) Ministerstvo žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže se žadatel dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství.

Podle § 1 zákona o rodině ( zák. č. 94/1963 Sb.) je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.

Podle ust. § 18 téhož zákona muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.

Žalobce v podané žalobě namítal nesprávnost právních závěrů správních orgánů obou stupňů o účelovosti svého manželství s pí. K. z důvodů uvedených shora. Z obsahu spisového materiálu a odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů k tomu vyplynulo, že dne 17.12.2004 bylo zahájeno řízení o udělení azylu žalobce, dne 14.01.2005 byl návrh zamítnut jako zjevně nedůvodný, dne 16.03.2005 byla podána žaloba u Krajského soudu, který ji dne 03.07.2006 zamítl, rozsudek nabyl právní moci dne 31.07.2006. Žalobce uzavřel sňatek se Z. K. dne 25.03.2006 před Městským úřadem Rajhrad. Podle potvrzení o propuštění z vazby Vězeňské služby ČR byl žalobce vzat do vazby dne 18.10.2006 a propuštěn 05.11.2007 s tím, že se nadále bude zdržovat na adrese. Dne 05.12.2007 podal žalobce žádost o povolení k trvalému pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny. K tomu připojil oddací list, dokládající manželství s pí. Z.K., správním orgánem I. stupně byla pořízena kopie OP manželky, prokazující, že tato je státní občankou ČR a má trvalé bydliště na adrese. Žalobce dále splnil všechny předpoklady související s žádostí o povolení k trvalému pobytu ve smyslu § 87i odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Dne 17.12.2007 bylo zahájeno správní řízení k žádosti žalobce ( č.j. SCPP-04403-4/BR-XVI-CI-2007 ) o povolení trvalého pobytu na území ČR. Na žádost správního orgánu o provedení pobytové kontroly u žalobce ( ze dne 17.12.2007 ) bylo v místě jeho bydliště na adrese za účelem prověření plnění povinností dle § 103 písm. c ) zákona o pobytu cizinců ( uvádět v řízení podle tohoto zákona pravdivě a úplně adresu místa bydliště na území, kdy ve své žádosti o povolení trvalého pobytu uvedl jako adresu místa pobytu) a prověření, zda žalobce splňuje podmínky k pobytu na území ČR podle tohoto zákona tzn., že neuzavřel manželství s p. Z.K. trvale bytem s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zjištěno, že tyto kontroly byly Policií ČR vykonány dne 13.01.2008 v 15:00 hodin a následně 18.01.2008 ve 20:45 hodin. Ani při jedné kontrole nebyl žalobce v bytě na uvedené adrese přítomen. Sousedé ve vedlejším bytě sdělili, že v sousedním bytě bydlel Ukrajinec, který zde již asi měsíc nebydlí. Jinde v domě žádní cizinci nejsou. Tuto informaci potvrdila i další sousedka v prvním poschodí. Na domovním zvonku ani na poštovní schránce nebylo jméno žalobce uvedeno (úřední záznam ze dne 18.01.2008 ). Další kontroly pobytu žalobce byly provedeny ve dnech 25.01., 26.01., 27.01., a 01.02.2008 na stejné adrese, žalobce nebyl nikdy policí zastižen. Zvonek u domovních dveří nebyl označen jeho jménem, na poštovní schránce se jménem H. byly dále uvedeny jména J. P., V. F.. Množství korespondence ve schránce napovídalo tomu, že již delší dobu nebyla vybírána. Ubytovatel žalobce Ing. Zdeněk Brožek, který měl v domě označen byt tímto jménem, na zazvonění neotevřel. Při pobytové kontrole dne 27.01.2008 byla provedena kontrola v místě bydliště manželky žalobce Z.K.na drese, kde se žalobce rovněž nenacházel. Dle slov pí. K. by se měl nacházet na adrese, kterou uvedl v žádosti o povolení k trvalému pobytu. Dále pí. K. polici sdělila, že delší dobu, asi 5 měsíců, neví, kde se žalobce skutečně nachází, že se v něm zklamala a uvažuje o rozvodu. Při pobytové kontrole dne 01.02.2008 při zazvonění u venkovních domovních dveří se štítkem Plchová na adrese ( místo pobytu žalobce ) otevřel p. Jan Černý, který se na této adrese zdržuje a je manželem p. V. B. F., jejíž jméno je uvedeno na poštovní schránce. P. Černý policii potvrdil, že žalobce je v bytě. Na místě žalobce polici prokázal totožnost předložením náhradního cestovního pasu. Během dnů, kdy hlídka policie prováděla pobytové kontroly, měl být dle svých slov střídavě na adrese manželky nebo na adrese. V bytě měl ve skříni oblečení a jiné osobní věci.

Součástí spisového materiálu je dále mimo jiné protokol o vyjádření účastníka správního řízení, sepsaný s manželkou žalobce Z.K. ( dne 21.04.2008 pod č.j. SCPP-04403-22/BR-XVI-CI-2007, v němž po poučení k žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu podle § 87h odst. 1 písm. b ) zákona o pobytu cizinců – prověření skutečnosti uzavření sňatku a trvání manželství se žalobcem - mj. uvedla, že uzavřeli sňatek s p. H. asi půl roku po seznámení, do té doby bydlel žalobce v podnájmu, ona měla svůj byt. Po svatbě bydleli každý zvlášť na stejných adresách. Její rodiče se svatbou nesouhlasili, a protože před vztahem se žalobcem měla vztah, kdy ji partner napadal a požíval alkohol nechtěla, aby žalobce bydlel hned po svatbě s ní. Domluvili se tedy, že budou bydlet každý zvlášť až do doby, než se lépe poznají. Měla žalobce ráda, v době kdy spolu chodili by žalobce musel vycestovat na Ukrajinu a ona chtěla být s ním, proto se svatbou po vzájemné dohodě souhlasila hlavně proto, aby žalobce mohl zůstat na území ČR. Po svatbě se navštěvovali často vždycky po práci, takto žili až do podzimu roku 2006, kdy byl žalobce umístěn ve vazební věznici v Brně Bohunicích. O tom se dozvěděla z dopisu od soudu, poté jí to řekli i žalobcovi kamarádi. Viděli se chvilku předtím nežli ho odvezli do věznice, už se nepamatuje co jí v té době říkal, jen se rozloučili. V době jeho pobytu ve věznici za ním byla jednou, říkal, že nic neudělal. Poté jej již nenavštívila a rozhodla se, že vztah ukončí. Nevěděla jak dlouho žalobce bude ve vazbě ani co potom bude následovat. Její rodiče žalobce neznají, ona nezná jeho rodiče, nikdy s nimi nemluvila ani telefonem. Ani jeden z nich neumí česky a ona neumí ukrajinsky. Ví jenom, že jeho maminka se jmenuje Valentina, otcovo jméno nezná. Myslí, že žalobce nemá sourozence. Ona sama má dvě sestry, které žalobce také nezná. Nechce s ním dál žít, hodlá se rozvést. Má ale hodně dluhů a z finančních důvodů si nyní rozvod nemůže dovolit. V době, kdy spolu chodili, neuměl žalobce moc česky, mluvil lámaně. Ona se od něho naučila několik ukrajinských slov, ve škole měli ruštinu, tak mu trochu rozuměla. Žalobce do protokolu ( ze dne 21.04.2008 č.j. SCPP-04403-23/BR-XVI-CI-2007 ) v průběhu správního řízení uvedl, že v době sňatku probíhalo jeho řízení o azyl, manželka si nechala dívčí jméno, protože její rodiče o svatbě nevěděli, po sňatku žili jako normální manželé s tím rozdílem, že nebydleli na stálé adrese. Chvilku žili u něj, chvilku u ní, kvůli manželčiným rodičům neměl v jejím bytě ani žádné osobní věci. Takto žili do podzimu roku 2006, kdy byl umístěn do vazby. Předtím se rozloučili, řekl jí, že o žádném trestním stíhání neví a byl odvezen do vazby. Po jeho umístění do vazební věznice začaly ve vztahu problémy, manželka byla zklamaná, myslela, že něco skrývá, snažil se jí to vysvětlit, sehnala právníka. Když se dozvěděla, co mu hrozí a z čeho byl obviněn, byla velmi zklamaná, i když to přímo neřekla. Byla za ním ještě potom třikrát nebo čtyřikrát a dala mu najevo, že jejich vztah končí. Po propuštění z vazby se snažil se s ní setkat, ale z manželčiny strany nebyl zájem pokračovat ve vztahu. S manželčinými rodiči se moc nezná, potkali se asi jenom dvakrát nebo třikrát. Sourozence manželka nemá, její otec se jmenuje F., jak se jmenuje matka si nepamatuje. Jeho rodiče manželka taky nezná, má ale za to, že zná jejich jména, nikdy je neviděla ani s nimi nemluvila. Žalobce má ještě sestru. Prvoinstančním správním rozhodnutím ( ze dne 16.6.2008 č.j. SCPP-04403-25/BR-XVI-CI-2007 ) byla žalobcova žádost o povolení k trvalému pobytu na území ČR podle § 87k odst.1 písm. c ) zákona o pobytu cizinců zamítnuta s poukazem na podklady pro rozhodnutí, které si správní orgán opatřil, zejména na obsah protokolu o vyjádření žalobce a jeho manželky, ze kterých podle prvoinstančního správního orgánu jasně vyplývá, že oba účastníci spolu nikdy nežili ve společné domácnosti ve stálém bydlišti, oba po celou dobu trvání manželství žili samostatně a odděleně, nikdy neměli ve společném bydlišti společně uloženy osobní věci, a že sňatek byl uzavřen účelově z důvodu zajištění statutu rodinného příslušníka občana ČR žalobci, který mu má následně pomoci k získání povolení k trvalému pobytu. Jejich sňatek byl uzavřen 25.03.2006, tedy při porovnání s policejní evidencí zhruba 4 měsíce před zamítnutím žaloby dne 31.07.2006, kterou podal žalobce ke Krajskému soudu ve věci jeho řízení o azyl, který byl zamítnut dne 14.03.2005 jako zjevně nedůvodný. Správní orgán tak neměl pochyb o tom, že uzavřením sňatku si žalobce vědomě vytvářel pojistku k možnosti setrvání na území ČR pro případ zamítnutí jeho žaloby proti rozhodnutí v řízení o azylu. Po propuštění z vazby, kde byl od 18.10.2006 do 05.11.2007, mu byl vydán výjezdní příkaz s dobou platnosti od 07.11.2007 do 06.12.2008. Den před vypršením platnosti výjezdního příkazu, tj. 05.12.2008, podal žalobce žádost o povolení k trvalému pobytu, byť v té době nezpochybnitelně věděl, že jeho manželka má v úmyslu požádat o rozvod, což je zřejmé z protokolu o vyjádření jeho i manželky. Podle prvoinstančního správního orgánu není pochyb o tom, že sňatek byl uzavřen platně, ovšem je čistě formální, společenskou funkci neplní a zřejmě plnit nemá. K tomu poukázal na ustanovení § 1 a § 18 zákona o rodině ( zákon č. 94/1963Sb.,) podle kterého se má jednat o ,, trvalé společenství muže a ženy “ . Správní orgán tak neměl pochyb o tom, že snaha žalobce získat povolení k trvalému pobytu byla prvotním a jediným důvodem uzavření sňatku. Dále uvedl, že manželství nemá vytvořeno pevné rodinné nebo obdobné vazby, které jsou bezpochybně znakem fungujícího manželství a z protokolu o vyjádření žalobce a jeho manželky je jednoznačně patrno, že manželka svůj sňatek tajila i před svými vlastními rodiči. Oba manželé neznají navzájem ani partnerovy rodiny ani další rodinné vazby. Správní orgán na to zdůraznil, že manželka žalobce hodlá v nejbližší době manželství se žalobcem ukončit, s čímž je žalobce plně srozuměn. Správní orgán tak v rámci správního řízení o žádosti žalobce neshledal žádný důvod k tomu, aby mu udělil nejvýhodnější pobytový statut cizince na území ČR. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, kde argumentoval obdobně jako v podané žalobě. O odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.

Ze shora uvedených skutečností, vyplývajících z obsahu správního spisu a zejména odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, je podle stanoviska soudu nade vší pochybnost zřejmé, že byl naplněn zákonný důvod zamítnutí žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu na území ČR podle ustanovení § 87k odst. 1 písm. c ) zákona o pobytu cizinců, podle kterého policie žádost o vydání povolení k trvalému pobytu zamítne, jestli – že žadatel uzavřel manželství s cílem získat povolení k trvalému pobytu. Tento závěr je odůvodněn skutkovým stavem, který správní orgán zjistil a o němž nejsou důvodné pochybnosti. Z obsahu jeho zjištění totiž vyplynulo, že byť manželka žalobce uzavřela sňatek z lásky po pětiměsíční známosti, stalo se tak za situace, kdy oba manželé neznali své rodinné vazby, tj. neznali navzájem své rodiče ani nevěděli o tom, zda má partner sourozence. Na znalosti těchto rodinných nebo obdobných vztahů se ničeho nezměnilo ani po uzavření sňatku, kdy rodiče manželky žalobce se svatbou nesouhlasili a nechtěli se se žalobcem seznámit ani po jeho uzavření. Žalobce nevěděl, že má jeho manželka sourozence a naopak ani jeho manželka nevěděla o existenci dalších příbuzenských vazeb svého manžela. K tomu soud poukazuje na rozpor ve výpovědích žalobce a jeho manželky, kdy manželka žalobce v protokolu o svém vyjádření uvedla, že její rodiče žalobce neznají, naproti tomu žalobce uvedl, že se s nimi setkal dvakrát nebo třikrát. Manželka žalobce dále uvedla, že má dvě sestry, naproti tomu žalobce uvedl, že jeho manželka sourozence nemá. Soud přisvědčuje i poukazu správních orgánů na ustanovení § 1 a § 18 zákona o rodině, podle kterého je manželství trvalým společenstvím muže a ženy, neboť právě takové trvalé společenství mezi žalobcem a jeho manželkou nevzniklo. Po celou dobu známosti i po sňatku žili odděleně, nikdy nevedli společnou domácnost, neměli ve svých bytem navzájem své věci. Vídali se po práci, a takto žili až do 18.10.2006, kdy byl žalobce umístěn do vazební věznice. V důsledku jeho vazby citový vztah opadl, manželka se v žalobci zklamala, ve vazbě jej navštívila pouze jedenkrát, a poté kdy zjistila důvod vazby, se rozhodla s ním vztah ukončit. Z finančních důvodů se však zatím nerozvedla. K tomu soud opět poukazuje na protokol o vyjádření žalobce v průběhu správního řízení, který v rozporu s vyjádřením své manželky uvedl, že jej navštívila třikrát nebo čtyřikrát. Významná je pro posouzení věci rovněž okolnost, že žalobce už z doby, kdy pobýval ve vazbě ( od 18.10.2006 do 05.11.2007 ) věděl, že manželka jejich vztah chce ukončit, nehodlá v něm nadále setrvávat a chce podat žádost o rozvod. Tato okolnost spolu s dalšími skutečnostmi, zjištěnými v průběhu správního řízení, tj. zejména z časové souslednosti těchto jednotlivých skutečností, zcela přisvědčuje oprávněnosti závěrů správních orgánů obou stupňů o tom, že žalobce uzavřel sňatek se svou manželkou - občankou ČR - účelově. Je tomu tak proto, že z časové souslednosti jednotlivých konání žalobce vyplývá, že se se svou manželkou seznámil v době, kdy nebylo ještě skončeno pravomocně řízení o přezkumu rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ve věci žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany, která byla správním orgánem zamítnuta jako zjevně nedůvodná ( dne 14.03.2005 ). Po uzavření sňatku ( dne 25.03.2006 ) byla žaloba ve věci azylu žalobce zamítnuta ( dne 31.07.2006 ). V době od 18.10.2006 do 05.11.2007 byl žalobce umístěn ve Vazební věznici Brno. Tam jej jedenkrát navštívila manželka a dala mu najevo, že chce vztah ukončit a chce se rozvést. Dále jej již ve vazbě nenavštěvovala. Po propuštění z vazby byl žalobci dán výjezdní příkaz s dobou platnosti od 07.11.2007 do 06.12.2008. V době, kdy byl žalobce seznámen se skutečností, že se s ním chce manželka rozvést, tedy že ztratí statut rodinného příslušníka občana EU, a jeden den před ukončením doby platnosti výjezdního příkazu, tj. dne 05.12.2007, podal žalobce žádost o povolení trvalého pobytu na území ČR z důvodu sloučení rodiny, kterou doložil oddacím listem. Tuto žádost tedy žalobce podal v době, kdy již věděl, že jej manželka chce opustit a chce se s ním rozvést, den před skončením platnosti výjezdního příkazu z území ČR, a tedy v nejzazším možném termínu proto, aby svůj pobyt na území ČR prodloužil. Manželství přitom do té doby, a to ani předtím než byl žalobce umístěn do vazební věznice ( do 18.10.2006 ), neplnilo svou společenskou funkci, manželé spolu nežili, nevedli společnou domácnost a neznali navzájem své rodinné vazby či obdobné vztahy, jak správně uzavírají správní orgány obou stupňů. Také podle stanoviska soudu bylo hlavním důvodem uzavření sňatku žalobce snaha získat statut rodinného příslušníka občana ČR, kterým je ve smyslu § 15a odst. 4 písm. b ) v návaznosti na § 15a odst. 1 písm. a ) zákona o pobytů manžel, a mít tak následně možnost úspěšně žádat o trvalý pobyt na území ČR.

Lze tak uzavřít, že žalovaný správní orgán, jakož i správní orgán I. stupně, zjistil skutkový stav řádně, učinil z něj logické a opodstatněné závěry, které posoudil v souladu se zákonem.

Soud proto žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 87 odst. 8 s. ř. s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který však měl ve věci úspěch důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. s. ř. s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

V Praze dne 31.srpna 2011

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru