Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ad 9/2010 - 27Usnesení MSPH ze dne 29.04.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

9 Ad 9/2010 - 27

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobkyně: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř, IČ : 27085031 proti žalovanému: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Drahobejlova 1404/4, Praha 9, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí Rozhodčího orgánu Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 16.2.2010, č.j. OZP-06002/09/-10/RO, OZP-06002/09-20/RO,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

III. Žalobci se vrací soudní poplatek zaplacený z podané žaloby v kolcích v částce 2000,- Kč ( dva tisíce korun) do 60ti dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného.

Podáním ze dne 22.3.2011 vzala žalobkyně podanou žalobu zpět.

Podle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

S ohledem na to, že žalobce vzal svůj návrh, o kterém soud dosud nerozhodl, zpět, soud řízení podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3, věty prvé s.ř.s., žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Podle ust. § 10 odst. 3 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. S ohledem na výše uvedené rozhodl soud tak, jak je ve třetím výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

V Praze dne 29. dubna 2011

JUDr. Naděžda Řeháková v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru