Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Ad 19/2010 - 9Usnesení MSPH ze dne 06.10.2010


přidejte vlastní popisek

9 Ad 19/2010 - 9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové vprávní věci navrhovatele: F., bytem P., proti odpůrci: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, v řízení o návrhu na obnovu řízení ve věci ukončené usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 č.j. 9 Ca 2/2009 - 39

takto:

I. Návrh na obnovu řízení se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem (žalobou) na obnovu řízení ze dne 23.8.2010 se navrhovatel domáhal obnovy soudního řízení ve věci, která byla pravomocně ukončena usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 č.j. 9 Ca 2/2009 - 39, jímž byla odmítnuta žaloba podaná navrhovatelem proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 25.6.2008 č.j. 7167/08/Kar, 7168/08/Kar, sp. zn. 1908000722. Navrhovatel v žalobě na obnovu řízení nesouhlasil se závěry, jimiž soud zdůvodnil odmítnutí žaloby, a označil je za nesprávné. Má za to, že v dané věci byly splněny všechny zákonné podmínky k projednání žaloby.

V návrhu na obnovu řízení žalobce mj. uvedl, že na kasační stížnost (proti usnesení o odmítnutí žaloby) nemá peníze, a proto podává tuto žalobu. Z tohoto konstatování, jímž žalobce popřel úmysl bránit se proti usnesení o odmítnutí žaloby kasační stížností, dále z výslovného označení předmětného podání („žaloba na obnovu řízení“), jakož i s přihlédnutím k tomu, že návrh byl žalobcem podán více než měsíc poté, kdy mu bylo usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 č.j. 9 Ca 2/2009 – 39 doručeno, tj. po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, soud dovodil, že podání ze dne 23.8.2010 je skutečně nutno považovat za návrh na obnovu řízení.

Podle § 111 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) se řízení ukončené pravomocným rozsudkem na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější.

Podle § 114 odst. 1 s.ř.s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle § 53 odst. 3 s.ř.s. jsou proti rozhodnutí soudu přípustné opravné prostředky, jen stanoví-li tak tento zákon. V hlavě III. s.ř.s. jsou jako opravné prostředky zákonem upraveny kasační stížnost a obnova řízení. Obnova řízení je však podle shora citovaného§ 111 s.ř.s. možná pouze v případě řízení ukončených pravomocným rozsudkem. Okruh věcí (řízení), ve kterých zákon obnovu řízení připouští, je dále zúžen ustanovením § 114 odst. 1 s.ř.s., podle kterého je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí. Z toho vyplývá, že proti usnesení vydanému soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s.ř.s.) obnova řízení přípustná není. Ve věci pravomocně ukončené usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2010 č.j. 9 Ca 2/2009 – 39 se jedná právě o usnesení (o odmítnutí žaloby) vydané soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, nikoliv o rozsudek vydaný v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu či ve věcech politických stran a politických hnutí. Řízení, které žalobce svým návrhem požaduje obnovit, tedy nebylo ukončeno pravomocným rozsudkem a nešlo o řízení vedené ve věci nezákonného zásahu nebo o řízení ve věcech politických stran a politických hnutí. Obnova řízení v této věci proto přípustná není (§ 114 odst. 1 s.ř.s. a contrario). Vzhledem k uvedenému soudu nezbylo než návrh na obnovu řízení v této věci podle ust. § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. odmítnout, neboť jde o návrh, který je nepřípustný.

Závěr soudu o nepřípustnosti návrhu na obnovu řízení, jenž byl podán ve věci ukončené rozhodnutím vydaným soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně v souladu s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu (viz např. rozhodnutí ze dne 25.7.2005 č.j. Na 50/2005 – 25 nebo rozhodnutí ze dne 1.9.2005 č.j. 3 Azs 219/2005-51, obě dostupná na www.nssoud.cz).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., neboť v dané věci byl návrh odmítnut, a žádný z účastníků proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žádostí žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků vznesenou v návrhu na obnovu řízení se soud vzhledem k odmítnutí tohoto návrhu pro jeho nepřípustnost nezabýval.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek
uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou
týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává
u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu
správnímu soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel
zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho
zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 6. října 2010

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Pekárková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru