Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 A 41/2011 - 10Usnesení MSPH ze dne 30.03.2011

Prejudikatura

7 As 8/2009 - 33

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 130/2011 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

9 A 41/2011 -10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Naděždou Řehákovou v právní věci žalobce : Templum- společenské hry s.r.o. se sídlem Radlická 49, Praha 5 proti žalovaným: 1) Pražská energetika a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10,

2) PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, doručovací adresa:Na Hroudě 1492/4 , Praha 10, o žalobě na určení povinnosti žalovaných zajistit vrácení a osazení řádného elektroměru do odběrního místa žalobce a obnovit dodávky elelektrické energie,

takto:

Žaloba se odmítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 10.10 2010 podanou k Městskému soudu v Praze domáhal přezkoumání rozhodnutí Státní energetické inspekce, územního inspektorátu hlavního města Prahy označeného v záhlaví tohoto usnesení, dále rozkladového rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu ze dne 22.9.2010, č.j. 01307-31/2010- ERU, jakož i prvostupňového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 16.6.2010, č.j. 01307-25/2010- ERU. Dále se v téže žalobě domáhal, aby soud rozsudkem stanovil povinnost Pražské energetiky jako smluvního dodavatele zajistit vrácení a osazení řádného elektroměru do odběrního místa žalobce a zajištění a obnovení dodávky elektrického energie do odběrního místa žalobce v plném rozsahu. Dalším návrhem se domáhal, aby soud rozsudkem stanovil povinnost společnosti PREdistribbuce a.s. vrátit do odběrního místa žalobce elektroměr a obnovit dodávku elektrické energie a stanovit, že PREdistribuce, a.s. není oprávněna přerušovat dodávky ani odebírat elekrtoměr v technicky řídně vyhovujícím odběrník místě. V odpojení elektroměrů a v neoprávněných manipulacích v odběrných místech uvedenými společnostmi spatřoval žalobce neoprávněný zásah.

Současně s podanou žalobou žalobce podal návrhy na vydání předběžných opatření v řízení zahájených uvedenými žalobami. Návrhem na nařízení předběžných opatření se proti Pražské energetice a.s. jako smluvnímu dodavateli elektrické energie domáhal uložení povinnosti do 24 hodin od doručení rozhodnutí zajistit vrácení a osazení řádného elektroměru do odběrního místa žalobce a zajištění a obnovení dodávky elektrického energie v předmětném odběrním místě a stanovení, že Pražská energetika a.s. není oprávněna odpírat či přerušovat dodávky ani odebírat elektroměr v technicky řádně vyhovujícím odběrním místě a není oprávněna k takovému zásahu navádět ani jiný subjekt.

Návrhem na vydání předběžného opatření proti PREdistribuci a.s. se domáhal stanovení povinnosti do 24 hodin od rozhodnutí vrátit do odběrního místa žalobce elektroměr a obnovit dodávku elektrické energie a stanovit, že PREdistribuce, a.s. není oprávněna přerušovat dodávky ani odebírat elekrtoměr v technicky řídně vyhovujícím odběrním.

V dodatcích návrhu na vydání předběžných opatření tyto návrhy odůvodňoval a podle ust. § 75b odst. 3 písm. f) o.s.ř. a poukazoval občanskoprávní řízení vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 ( 8 C 441/2009) a u Obvodního soudu pro Prahu 9 ( 67C 32/2009)

Vzhledem k tomu, že se žalobce domáhal soudní ochrany prostřednictvím několika žalobních návrhů v různých režimech soudní ochrany a věcné i místní příslušnosti soudů, dále vzhledem k odlišným subjektům v postavení žalovaných, soud z důvodu odlišných postupů ochrany ( žaloba proti rozhodnutí spojená se žalobním návrhem na určení, že nebyly splněny podmínky k odpojení elektroměru a přerušení dodávek elektrické energie, žaloba proti nečinnosti vůči společnostem dodavatelů elektrické energie) a z důvodu přehlednosti řízení rozhodl usnesením ze dne 8.11.2010, č.j. 9 A 215/2010-96 o vyloučení návrhů žalobce k samostatným řízením podle ustanovení § 39 odst. 2 s.ř.s.

Pod sp.zn. 9 A 41/2011 zůstal veden návrh žalobce o žalobě na ochranu proti nečinnosti s návrhem na určení povinnosti zajistit vrácení a osazení řádného elektroměru do odběrního místa žalobce a obnovit dodávky elelektrické energie.

Soud z podaného návrhu zjistil, že přes označení, že návrh směřuje proti nečinnosti vůči správním orgánům, žalobce nenavrhoval odstranění nečinnosti vydáním správního rozhodnutí tak, jak v ust. § 79 . stanoví ochranu proti nečinnosti soudní řád správní , nýbrž se domáhal, aby soud rozsudkem stanovil povinnost Pražské energetiky jako smluvního dodavatele zajistit vrácení a osazení řádného elektroměru do odběrního místa žalobce a zajistit a obnovit dodávku elektrické energie do odběrního místa žalobce v plném rozsahu. Dalším návrhem se domáhal, aby soud rozsudkem stanovil povinnost společnosti PREdistribuce a.s. vrátit do odběrního místa žalobce elektroměr a obnovit dodávku elektrické energie a stanovil, že PREdistribuce a.s. není oprávněna přerušovat dodávky ani odebírat elektroměr v technicky řádně vyhovujícím odběrním místě.

Uvedené nasvědčuje tomu, že ačkoliv žalobce v úvodu žaloby svůj návrh na ochranu proti nečinnosti formálně označuje jako směřující proti správním úřadům, fakticky se materiálně domáhá plnění povinnosti ze strany společností Pražská energetika a.s. a PREdistribuce a.s. jako smluvních dodavatelů, což výslovně uvádí v podané žalobě. Uvedený žalobní návrh tedy nemá žádné znaky projednatelnosti žaloby ve správním soudnictví, neboť směřuje proti smluvním dodavatelským společnostem ( nikoliv proti správním úřadům), žalobce se jimi domáhá věcného plnění, a to splnění povinnosti ze strany dodavatelů na základě smluvních vztahů, nikoliv vydání správního rozhodnutí. K tomu je třeba doplnit, že žalobce podal rovněž žalobní návrh – správní žalobu na přezkum rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 22.9.2010. sp. zn. ÚP-1307/2010-ERÚ, č.j. 01307-25/2010-ERU vydaného dle § 17 odst. 5 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. ve věci sporu o omezení a přerušení dodávek elektřiny z důvodu neoprávněného odběru mezi žalobcem a uvedenými dodavatelskými společnostmi. Žalobce si je tedy vědom, že uvedený správní úřad rozhodl a toto rozhodnutí je napadeno správní žalobou podle § 65 s.ř.s., která je vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 20/2011 a byla postoupena Krajskému soudu v Brně, v jehož obvodu má sídlo uvedený správní úřad. I přes uvedenou skutečnost se však žalobce v této věci dalšími návrhy domáhá plnění povinnosti přímo vůči dodavatelským společnostem.

Z podnětu podané žaloby tedy vznikl spor, který nelze projednat a rozhodnout ve správním soudnictví, neboť je sporem, který podle § 7 občanského soudního řádu vyplývá ze vztahů občanskoprávních a předmětný žalobní návrh je žalobou na plnění, kterou měl žalobce podat k věcně a místně příslušnému soudu, jímž je dle § 9 odst. 1 , § 84 a § 85 odst. 3 o.s.ř. okresní ( v Praze obvodní) soud, v jehož obvodu má žalovaný sídlo.

Podle ustanovení § 46 odst. 2 s.ř.s. soud návrh odmítne také tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Městský soud v Praze proto podle ustanovení § 46 odst. 2 s.ř.s. rozhodl o odmítnutí žaloby včetně souvisejících návrhů na vydání předběžných opatření, které směřovaly proti žalovaným.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s.

Poučení:

I. V této věci se žalobce může domáhat svého práva podáním žaloby ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení ( § 46 odst. 2 s.ř.s.) u toho okresního (obvodního ) soudu, který je obecným soudem účastníka, , jemuž by měla být dle žaloby uložena povinnost k plnění (§ 84 a § 85 odst. 3 o.s.ř.), a to tak, aby v této lhůtě žaloba došla k soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení (§ 82 odst. 3 o.s.ř.).

II. Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s. u Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Podání kasační stížnosti nemá vliv na běh lhůty kpodání žaloby dle bodu I. poučení, kterou lze podat pouze ve lhůtě tam uvedené.

V Praze dne 30. března 2011

JUDr. Naděžda Řeháková v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Aneta Petrlíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru