Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 A 2/2010 - 98Rozsudek MSPH ze dne 27.06.2013


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9A 2/2010 - 98-99

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: N. M. H., zast. P. K. C., proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, Náměstí Hrdinů 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 11.11.2009, č.j. CPR-8365-1/ČJ-2009-9CPR-C215

takto:

I. Soud vyslovuje nicotnost rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 11.11.2009 č.j. CPR-8365-1/ČJ-2009-9CPR-C215 a rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Praha ze dne 13.5.2009 č.j. CPPH-123921/CI-2008-60.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2.000,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 13.5.2009 č.j. CPPH-123921/CI-2008-60 Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorát cizinecké policie Praha zamítl žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu na území ČR a o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství, podanou podle § 68 v návaznosti na § 83 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) Ředitelství služby cizinecké policie zamítlo odvolání podané žalobcem proti rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Praha ze dne 13.5.2009 č.j. CPPH-123921/CI-2008-60 a toto rozhodnutí potvrdilo.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí pro jeho nezákonnost. Při ústním jednání před soudem konaném dne 24.4.2013 žalobce nově vznesl námitku nicotnosti napadeného rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Za důvod nicotnosti obou rozhodnutí označil žalobce skutečnost, že o jeho žádosti o povolení k trvalému pobytu rozhodl správní orgán, který k tomu v době rozhodování neměl pravomoc. Od 1.1.2009 totiž tato pravomoc náležela výlučně Ministerstvu vnitra. Žalobce v této souvislosti odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.2.2010 sp. zn. 7 Ca 225/2009 vydaný ve skutkově obdobné věci.

S ohledem na skutečnost, že podle novely zákona o pobytu cizinců provedené zákonem č. 427/2010 Sb., s účinností ode dne 1.1.2011 přešla působnost původního žalovaného, Ředitelství služby cizinecké policie, na Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, soud od uvedeného data v souladu s § 69 s.ř.s. jednal jako se žalovaným s Komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

Soud žalovaného vyzval, aby se vyjádřil k nově uplatněné námitce nicotnosti napadeného rozhodnutí. Podáním ze dne 5.6.2012 žalovaný soudu sdělil, že novelizace zákona o pobytu cizinců provedená částí šestnáctou bod 68 zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, nabyla podle části šedesáté účinnosti dnem 1.1.2009. Tato novela neobsahuje přechodná ustanovení. Vzhledem k tomu bylo k vydání správních rozhodnutí v projednávané věci věcně příslušné Ministerstvo vnitra podle § 165 písm. c/ zákona o pobytu cizinců a v odvolacím řízení ministr vnitra, nikoliv cizinecká policie. Pro tento nedostatek věcné kompetence jsou napadená správní rozhodnutí dle žalovaného nicotná a soud je povinen podle § 76 odst. 2 s.ř.s. vyslovit jejich nicotnost i bez návrhu.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že námitka nicotnosti napadeného rozhodnutí a rozhodnutí správního orgánu I. stupně je důvodná.

Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, byl mimo jiné novelizován též zákon o pobytu cizinců. V důsledku této novely (části šestnácté bod 68) byla s účinností od 1.1.2009 pravomoc rozhodovat ve věcech trvalého pobytu přenesena na Ministerstvo vnitra. Dle § 165 písm. c) zákona o pobytu cizinců účinného od 1.1.2009 Ministerstvo vnitra v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich vycestování z tohoto území rozhoduje o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území a povolení k trvalému pobytu. Původní příslušnost oblastních ředitelství cizinecké policie rozhodovat o trvalém pobytu cizinců dle § 164 odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců účinného do 31.12.2008 byla novelou zrušena. Novela v rozsahu uvedeného ust. § 165 písm. c) zákona o pobytu cizinců neobsahuje přechodné ustanovení ohledně řízení zahájených před datem účinnosti. Přechodné ustanovení § 183 odst. 1 zákona o pobytu cizinců, podle kterého se správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle právních předpisů platných v době zahájení řízení, nelze aplikovat na jakoukoliv novelu zákona o pobytu cizinců, nýbrž pouze na aplikaci zákona o pobytu cizinců v okamžiku existence řízení dle předchozího zákona č. 123/1993 Sb., o pobytu cizinců. Přechodné ustanovení § 183 odst. 1 tedy řeší pouze vztah nového a předchozího zákona o pobytu cizinců, nikoli jakékoliv další novely tohoto zákona. Ostatně přechodné ustanovení obsahuje např. novela č. 217/2002 Sb., v části čtvrté, čl. IV, bod 6. Neobsahuje-li novela přechodné ustanovení, je třeba mít za to, že správní orgán je povinen postupovat dle novelizované zákonné úpravy od okamžiku nabytí její účinnosti. Počínaje dnem 1.1.2009 tedy orgán cizinecké policie nebyl oprávněn zahájit řízení o povolení k trvalému pobytu cizince nebo v již zahájeném řízení pokračovat a vydat rozhodnutí. Pokud tak učinil, bylo rozhodnutí vydáno správním orgánem, který nebyl věcně příslušný ve věci rozhodnout (§ 77 odst. 1 s.ř.).

V nyní projednávané věci orgán cizinecké policie v prvním stupni rozhodl o žádosti žalobce o vydání povolení k trvalému pobytu dne 13.5.2009, tedy po nabytí účinnosti shora uvedené novely zákona o pobytu cizinců. Jak správní orgán I. stupně, tak i odvolací orgán (Ředitelství služby cizinecké policie) v dané věci rozhodly mimo rámec své věcné příslušnosti, a jimi vydaná rozhodnutí jsou proto nicotná. Soud po zjištění této skutečnosti postupoval podle § 76 odst. 2 s.ř.s. a v prvém výroku rozsudku vyslovil nicotnost napadeného rozhodnutí i rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Nicotnost obou těchto rozhodnutí znamená, že o předmětné žádosti žalobce nebylo dosud rozhodnuto. Žalovaný je proto povinen postoupit žádost žalobce (spis) příslušnému správnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, k rozhodnutí o této žádosti.

Ve druhém výroku rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta prvá s.ř.s. žalobci, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení tvořených zaplaceným soudním poplatkem ve výši 2.000,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou

týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. června 2013

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru