Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 A 198/2012 - 20Usnesení MSPH ze dne 27.02.2013

Prejudikatura

3 As 64/2007 - 62

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 As 34/2013 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9A 198/2012 - 20

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobců: a) Ing. L. K., b) Ing. M. K, oba zast. JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Praha 7, Přístavní 321/14, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 15, Odbor územního plánování a stavební úřad, se sídlem Praha 10, Boloňská 478/1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.9.2012, č.j.: 19529/2012/OUPSU/MUr, zn.: ÚMČ P15 26641/2012/OUPSU/MUr

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým žalovaný podle ust. § 81 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) přerušil kolaudační řízení rodinného domu na pozemku parc. č. 462/31 v k.ú. D., a to do doby vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí přístupové komunikace na pozemku parcela č. 462/1 v k.ú. D..

Předtím, než soud přistoupí k posouzení žaloby z věcného hlediska, musí zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení, a zda tak z hlediska soudního řádu správního jde o žalobu přípustnou. Při těchto úvahách soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ust. § 70 písm. c) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Žalobou proti rozhodnutí správního orgánu se tedy lze ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. domáhat přezkoumání těch úkonů správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují subjektivní veřejná práva a povinnosti. Pro tyto úkony zavádí s.ř.s. v uvedeném ustanovení legislativní zkratku rozhodnutí. Zároveň s.ř.s. v ust. § 70 vylučuje ze soudního přezkumu ty úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími, tzn. ty úkony, které nejsou způsobilé přivodit následky předpokládané v ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. Žaloba proti takovému úkonu je podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná.

V daném případě se žalobci podanou žalobou domáhali přezkoumání zákonnosti rozhodnutí, kterým žalovaný podle ust. § 81 odst. 3 stavebního zákona přerušil řízení o jejich žádosti o pokračování kolaudačního řízení rodinného domu na pozemku parcela č. 462/31 v k.ú. D. Důvodem přerušení řízení byla skutečnost, že na příjezdovou komunikaci k rodinnému domu dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Žalobou napadené rozhodnutí je rozhodnutím, kterým se upravuje vedení řízení před správním orgánem, a tudíž na ně dopadá kompetenční výluka, která je upravena v § 70 písm. c) s.ř.s. Za rozhodnutí, kterými se upravuje vedení řízení, jsou obecně považována ta rozhodnutí, jimiž se správní orgán nedotkl těch práv účastníka správního řízení, která vyplývají z hmotného práva, ale zasáhl pouze do práv daných pro vlastní vedení řízení. Napadeným rozhodnutím nebyla rozhodnuta a ani řešena věc sama, tedy otázka kolaudace rodinného domu, a žalobci jím tedy nemohli být přímo dotčeni na svých právech. Soud na tomto místě pro stručnost odkazuje na konstantní judikaturu Nejvyššího správního soudu (např. např. rozhodnutí ze dne 30.4.2008, č.j.: 3 As 64/2007-62, ze dne 30.1.2009, č.j.: 4 As 48/2008-23 a ze dne 15.8.2012, č.j.: 1 As 100/2012-31, dostupná na www.nssoud.cz), podle které rozhodnutí o přerušení řízení je zcela jednoznačně považováno za úkon správního orgánu, jímž se upravuje vedení správního řízení.

Žalobou napadené rozhodnutí je jako rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem, podle ust. § 70 písm. c) s.ř.s. ze soudního přezkumu vyloučeno. Žaloba brojící proti tomuto rozhodnutí je podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná. Soud proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. pro nepřípustnost odmítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Vzhledem k nepřípustnosti žaloby soud nevyzýval žalobce k zaplacení soudního poplatku za řízení o této žalobě, protože při odmítnutí žaloby by byl povinen zaplacený soudní poplatek žalobcům zase v plné výši vrátit. Vybrání soudního poplatku by v takovém případě postrádalo jakýkoliv smysl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou

týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. února 2013

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru