Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 A 191/2010 - 34Rozsudek MSPH ze dne 27.02.2014

Prejudikatura

7 A 67/2010 - 61


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9A 191/2010 - 34-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: O.M., zast. Mgr. Petrem Nahodilem, advokátem se sídlem Praha 1, Národní tř. 25, proti žalovanému : Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dříve Policie České republiky, Služba cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie), se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 1634/3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.8.2010, č.j. CPR-8145-1/ČJ-2010-9CPR-C236, ,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorátu cizinecké policie Ústí nad Labem, Skupiny povolování pobytu Ústí nad Labem, ze dne 26.4.2010, č.j. CPUL-09672-13/CI-2009-044063 ve věci ukončení přechodného pobytu na území ČR.

Žalobce namítal porušení ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) a tvrdil, že správní orgány nepostupovaly tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Veškeré podklady, které správní orgán I. stupně použil ke svému rozhodnutí, neobsahují žádnou zmínku o vědomosti žalobce, že s ním jeho manželka uzavřela sňatek za peníze, žalobce manželku od začátku milovat a bral si ji z lásky. Z tohoto důvodu žalobce navrhoval ve svém vyjádření, aby byl proveden v přítomnosti právního zástupce výslech jeho manželky, M.O. M.K.a J.N.k prokázání toho, že vztah mezi žalobcem a jeho manželkou byl láskyplný. Dále navrhoval provést výslech rodičů manželky. Ani tomuto návrhu nebylo vyhověno. V tom žalobce spatřuje pochybení prvoinstančního správního orgánu.

Dále žalobce tvrdil, že ukončení jeho pobytu na území ČR by mělo zcela jistě negativní dopad na jeho vztah mezi žalobcem a stávající přítelkyní S.P. občankou ČR, kterou si našel poté, co s manželkou přestal sdílet společnou domácnost a došlo k rozvratu jejich manželství. Přítelkyně čeká potomka, je v 6 měsíci těhotenství. Poté, co bude současné manželství žalobce rozvedeno, plánuje s přítelkyní uzavřít sňatek. V souvislosti s ukončením pobytu na území ČR by byl tak ohrožen zdraví a vývoj nenarozeného dítěte žalobce, což by mu způsobilo nenahraditelnou újmu.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný argumentoval obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. Popsal skutkový stav, kdy zejména poukázal na protokol o výslechu s L.O., manželkou žalobce ze dne 5.2.2010, která uvedla, že jediným cílem sňatku s žalobcem bylo její finanční obohacení a legalizace pobytu žalobce na území ČR, podala žádost o rozvod, má jiného přítele, o kterém manžel ví, manžel není skoro vůbec doma, ona neví, kde se zdržuje. Součástí spisového materiálu je i kopie žádosti o rozvod, podaná manželkou u Okresního soudu v Ústí nad Labem dne 8.1.2010, úřední záznam o podání vysvětlení ze dne 21.7.2009 u Policie ČR s paní K. M., které prokazuje účelové uzavření manželství žalobce s L.O., neboť M. K. byla s L. O. v Nigérii za účelem uzavření sňatku. Žalovaný poukázal též na usnesení Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ( dále též OSZ ), sp.zn. ZK 820/2009-7, kterým bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání podezřelé L. O. trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR s ohledem na přístup a postoj L. O. k věci, kterým napomohla Policii ČR ke zjištění a ustanovení organizátorů účelově uzavíraných sňatků občanů ČR se státními příslušníky Nigérie.

K otázce zásahu do soukromého a rodinného života žalobce žalovaný poukázal na zjištění z informačních systémů policie, ze kterých vyplynulo, že žalobce není otcem dcery manželky – K. Z., jejím otcem je J. Z., který k ní má vyživovací povinnost. Dále žalovaný poukázal na usnesení Rady ES ze dne 4.12.1997 o opatření, která je třeba přímo pro potírání účelových manželství, a článek 35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.4.2004. Konstatoval, že skutečnostmi uplatněnými v žalobě se již zabýval v rámci odvolacího řízení a vyjádřil se k nim v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, na které odkazuje.

Žalovaný žádal, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Soud o věci jednal podle ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. bez nařízení ústního jednání, neboť účastníci takový postup soudu akceptovali.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není opodstatněná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy: Podle ust. § 87f odst. 1 zákona o pobytu cizinců v rozhodném znění Policie ukončí rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a pobývá na území společně s občanem Evropské unie, přechodný pobyt na území, pokud o to požádá nebo z důvodů uvedených v § 87e.

Podle ust. § 87e odst. 1 písm. c), odst. 2 téhož zákona na zamítnutí žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu se důvody podle § 87d odst. 1 vztahují obdobně. Policie žádost dále zamítne, jestliže žadatel se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství. (2) K důvodu podle odstavce 1 písm. a) se přihlédne pouze za podmínky, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života žadatele.

Podle ust. § 3 správního řádu v rozhodném znění nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Podle ust. § 2 téhož zákona správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Žalobce předně namítal nedostatečně zjištěný skutkový stav. K tomu z obsahu spisového materiálu, rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i vyjádření žalovaného k podané žalobě vyplynulo, že žalobci bylo uděleno povolení k přechodnému pobytu na území ČR s platností od 17.3.2009. Z „postoupení podnětu k zahájení řízení o ukončení přechodného pobytu“ ( ze dne 9.11.2009 ) Službou cizinecké policie Ústí nad Labem, skupinou dokumentace, jehož součástí je „úřední záznam o podání vysvětlení“ ze dne 22.10.2009, sepsaný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (dále jen zákon o policii) s L. O., manželkou žalobce, vyplynulo, že manželka žalobce uzavřela s žalobcem sňatek za úplatu, aby mu pomohla získat oprávnění k pobytu na území ČR, zná J.N., poprvé jej viděla na diskotéce v Krupce, nyní má internetovou kavárnu pod hotelem Bohemia, měla s ním asi měsíční intimní vztah. S M. O. a M. K. cestovala do Nigérie za účelem sňatku se státním příslušníkem Konga v Nigérii, tento sňatek ji dohodil J. N., který ji za sňatek s černochem nabídl 40 000 Kč s tím, že sňatek se uzavírá proto, aby mohl její budoucí manžel se dostat do republiky a získat zde trvalý pobyt. J. T. ji dal pouze 20 000 Kč a to nejdříve 10 000 Kč před cestou do Nigerie, dalších 10 000 Kč při cestě zpět. Bydleli v hotelu v Lagosu, cestoval s nimi J. T., který s nimi bydlel v hotelu, bydlela s ním na pokoji, manžela poprvé viděla v Nigerii, veškeré doklady potřebné k cestě do Nigerie vyřizoval J. T., letenku si neplatila, má zato, že ji platil manžel. S manželem se nakonec hodně sblížila, má zato, že se milují, celá věc ji velmi mrzí, udělala ji jen z důvodu finanční tísně. Za tohoto stavu zahájil správní orgán I. stupně z moci úřední správní řízení ve věci ukončení přechodného pobytu žalobce podle § 87f odst. 1 ve spojení s § 87e odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců (ze dne 7.1.2010). Dne 5.2.2010 sepsal prvoinstanční správní orgán se žalobcem a jeho manželkou protokol o výslechu účastníka správního řízení podle § 18 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 169 odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Do protokolu manželka žalobce uvedla, že sňatek s žalobcem uzavřela za úplatu s cílem finančně se obohatit a dopomoci mu k legalizaci pobytu na území ČR. Stále spolu bydlí, ale má podanou žádost o rozvod, má jiného přítele, o kterém manžel ví, manžel není skoro vůbec doma, neví, kde se zdržuje. Žalobce do protokolu dne 5.2.2010 skutečnosti uvedené manželkou popřel, tvrdil, že jí za uzavření sňatku nikdo neplatil, viděl ji před sňatkem, oženil se s ní z lásky, je obchodníkem v zemi svého původu - Nigerii. Kdyby chtěl přijet do Evropy, dostane vízum, manželství nebyl důvod, aby pobýval v Evropě, v ČR je zaregistrován jako podnikatel, žádnému uplácení ohledně sňatku nedošlo, chtěl vzít svou rodinu do Afriky, ale je tam příliš teplé počasí, proto požádal o povolení k přechodnému pobytu na území ČR, s manželkou bydlí společně, někdy cestuje, ale vždy se vrací domů k rodině.

Součástí spisového materiálu je také kopie žádosti o rozvod manželství podaná manželkou žalobce u Okresního soudu v Ústí nad Labem dne 8.1.2010, z jejíhož obsahu vyplynulo, že manželství bylo uzavřeno z důvodu, aby odpůrce získal vízum a mohl žít a podnikat v Evropě. Tento skutek manželka učinila, protože byla ve finanční nouzi, případ byl projednáván Cizineckou policií v Ústí nad Labem, byla za tento čin potrestána měsíční podmínkou. Manželství není od začátku funkční, žalobce sice zařídil byt a po dobu 6 měsíců platil i nájem, ale jen z důvodu, že čekali návštěvu z cizinecké policie, jestli opravdu žijí společně. Po návštěvě cizinecké policie, která přišla po 3 měsících, se odpůrce odstěhoval do Itálie do Padovy, za účelem podnikání. Čas od času přijede do ČR z důvodu, že se má dostavit na nějaký úřad nebo na cizineckou policii. Zpočátku naivně věřila, že jejich soužití bude fungovat, ale asi po třech měsících měl odpůrce spoustu milenek, od té doby spolu ani sexuálně nežijí. V současné době manželka žalobce udržuje vztah se svým přítelem, který trvá 8 měsíců a považuje jej za perspektivní. Z manželství se nenarodilo žádné dítě. Protože je manželství zcela nefunkční, žádá o rozvod manželství, které bylo uzavřeno dne 20.8.2008 v Lagosu.

Ve správním spise je i založen úřední záznam o podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona o policii ze dne 21.7.2009 M. K., která uvedla, že sama uzavřela sňatek v srpnu 2008 v Nigerii. Vzala si „P.“, celé jméno si nepamatuje, svatbu ji dohodil „D.“, který má internetovou kavárnu na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, je to Nigerijec. S tím jí seznámila V. Dr. D. sháněl holky na sňatek se státní příslušností Nigerie, nabídl ji sňatek s občanem Nigerie za úplatu 30 000 Kč, ty peníze pak dostala, dal ji je osobně D., všechny dokumenty pro cestu a sňatek vyřizoval D. Do Nigerie cestovali s D., jela ještě L. B. (manželka žalobce) a M. O., ubytovali se v hotelu v Lagosu, byli tam asi 14 dní, po dvou dnech se vdala L. B., po dalších dvou dnech se provdala M. O., M. K. se vdala po dalších dvou dnech. Po celou dobu byl s nimi v hotelu D., měl vztah s L., bydlel s ní na pokoji. Říkal, že sňatkem s občanem EU dostane do ČR lehce státní příslušníky Nigerie, není v tom žádný problém, nabízel jim bussines v Itálii, neví o co šlo, myslí, že další svatbu. Cestovní doklady všech měl D. u sebe, ony je již nikdy neviděly, nevrátil jim je, ona poté nahlásila ztrátu cestovního dokladu. D. se jmenuje N. nebo T., bydlí v D., často cestuje do Nigerie, na letišti se převlíká, aby jej nepoznali. Poučoval je, že když půjdou na policii, nemají nic říkat, že stejně nic policie nezjistí. Ví, že dával peníze V., aby sháněla další holky. Sama všeho moc lituje, má s tím akorát problémy. P. ještě do republiky nepřicestoval, je to černoch, který bydlí v Rakousku. Vdala se jen jednou. Policii předala vizitku D. znějící na jméno J. N. s dalšími údaji. L. přišly papíry po dvou měsících, ona vše zařídila a její manžel M. je již v ČR. J. říkal, že se dá provdat na pas několikrát.

Z usnesení OSZ v Ústí nad Labem ze dne 16.11.2009, č.j. ZK 820/2009-7 vyplynulo, že státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení proti podezřelé L. O., rozené B., pro trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 1 trestního zákona podmíněně odložil podání návrhu na potrestání ve smyslu § 179g odst. 1 trestního řádu u podezřelé pro skutek, jehož se měla dopustit tím, že účelově a za finanční úplatu 20 000 Kč uzavřela dne 20.8.2008 v Lagosu v Nigerii sňatek se státním příslušníkem Nigerie M. O. s cílem napomoci mu k neoprávněnému pobytu na území ČR, jelikož na základě uzavřeného sňatku s L. B. M. O. podal dne 7.1.2009 na Policii ČR, Inspektorátu cizinecké policie v Ústí nad Labem, Skupině povolování pobytu Ústí nad Labem žádost o přechodný pobyt na území ČR za účelem sloučení s rodinným příslušníkem EU podle § 87b zákona o pobytu cizinců, když na základě sňatku a žádosti byl cizinci přechodný pobyt na území ČR udělen dne 17.3.2009. V tomto jednání podezřelá L. O. po subjektivní a objektivní stránce naplnila všechny znaky trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 1 trestního zákona. Podle § 179g odst. 2 trestního řádu L. O. stanovil zkušební dobu v trvání 6 měsíců. Z odůvodnění usnesení OSZ dále vyplynulo, že manželka žalobce byla vyslechnuta jako podezřelá osoba, po prostudování vyšetřovacího spisu státní zástupce zjistil, že došlo k jednání popsanému ve výroku usnesení naplňující znaky trestného činu napomáhání v neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 1 trestního zákona, což je prokazováno zejména plným doznáním podezřelé L. O., rozené B., oddacím listem, výpisem z evidence obyvatel, výpisem z evidence cizinců s povoleným pobytem na území ČR, dále vysvětlením svědků a M. K., která potvrdila doznání podezřelé a motivaci jejich činu, že se jednalo o formální sňatek uzavřený s příslibem vyplacení částky 40 000 Kč s tím, že tento sňatek podezřelá uzavřela jen proto, že je na mateřské dovolené a je ve finanční tísni. Je si vědoma toho, že uzavřeným sňatkem napomohla k neoprávněnému pobytu M. O. na území ČR. Policie vyslechla i žalobce, který po uzavření sňatku přicestoval do ČR až dne 26.12.2008, kdy uvedl, že s manželkou obtížně komunikuje, v Nigerii má butik a obchod s náhradními díly na auta a v tomto oboru chce podnikat i v ČR. Nato státní zástupce uzavřel, že podezřelá L. O. svým přístupem a postojem k dané věci napomohla Policii ČR ke zjištění a ustanovení organizátorů účelově uzavíraných sňatků občanů České republiky se státními příslušníky Nigerie a s podmíněným odložením návrhu na potrestání vyslovila souhlas. Dosud nebyla soudně trestaná a je osobou trestně bezúhonnou. Po splnění zákonných podmínek jí stanovil podle § 179g odst. 2 trestního řádu zkušební dobu v trvání šesti měsíců, tj. na samé spodní hranici zákonné trestní sazby k tomu, aby prokázala, že bude vést řádný život a nedopustí se žádného protiprávního jednání.

Dne 9.4.2010 bylo prvoinstančnímu správnímu orgánu doručeno písemné vyjádření žalobce k věci, kde žalobce opětovně popřel skutečnosti uvedené jeho manželkou ve výpovědi. Poukázal na první žádost o rozvod manželství, kde není zmínka o sňatku za úplatu pro finanční obohacení, navrhl výslech svědků M. O. a M. K., pana N. a rodičů manželky a opětovný výslech manželky.

Za tohoto stavu rozhodl správní orgán I. stupně podle § 87f odst. 1 v návaznosti na § 87e odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců tak, že ukončil platnost povolení k přechodnému pobytu na území ČR žalobci a stanovil lhůtu k vycestování V odůvodnění rozhodnutí se správní orgán vypořádal se zjištěným skutkovým stavem a argumentací žalobce uvedenou v písemném vyjádření k věci s tím, že zjištěná fakta manželka žalobce potvrdila jednak v úředním záznamu sepsaném 22.10.2009, tj. úředním záznamu o podání vysvětlení dle § 61 odst. 1 zákona o policii, v protokolu ze dne 5.2.2010, v žádosti o rozvod manželství podané 8.1.2010 u Okresního soudu v Ústí nad Labem, další skutečnosti v tomto směru vyplynuly z průběhu trestního řízení u OSZ v Ústí nad Labem ( sp. zn. ZK 820/2009-7 ). K první žádosti o rozvod manželství ze dne 14.9.2009 správní orgán I. stupně poukázal na to, že byla podána před podáním vysvětlení u policie dne 22.10.2009, kde již vystupovala manželka žalobce jako podezřelá. K navrženým výslechům svědků a novému výslechu manželky žalobce uvedl, že pan N. je podle výsledku šetření OSZ hlavním organizátorem organizování sňatků českých občanů se státními občany Nigerie, M. K., manželka žalobce a další osoby jsou obětmi tohoto obchodu, navíc ne jedinými. Jejich výpovědi jsou zcela jasné a pro správní orgán I. stupně zcela postačující. Nato správní orgán I. stupně uzavřel, že žalobce využil, resp. zneužil, práva, když je naprosto zřejmé, že uzavřel manželství s L. O. s cílem získat povolení k přechodnému pobytu za finanční úhradu, což jeho manželka několikrát zopakovala a potvrdila a za což byla i trestně stíhána. Z výsledku šetření je zřejmé, že manželství bylo uzavřeno s cílem obejít právní předpisy na úseku povolování vstupu a pobytu cizinců na území ČR, přičemž uzavřít manželství s takovým motivem je v přímém rozporu s cílem manželství, jak vyplývá z ustanovení zákona o rodině. Důvody pro ukončení platnosti povolení k přechodnému pobytu jsou taxativně dány § 87f odst. 1 ve spojení s § 87e odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců a tyto důvody byly naplněny. Z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života rodinného příslušníka správní orgán I. stupně uvedl, že manželka žalobce má další novou známost, kterou považuje za perspektivní, navíc s žalobcem již nežije ve společné domácnosti, což žalobce ostatně potvrdil novým dokladem o ubytování, v manželství se rovněž nenarodily žádné děti.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, kde uváděl obdobně jako v podané žalobě. O odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím, kde potvrdil správnost skutkových zjištění a z nich učiněných právních závěrů. K tomu žalovaný připomněl usnesení Rady ES ze 4.12.1997, o opatřeních, která je potřeba přijmou pro potírání účelových manželství a článek 35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (dále jen Směrnice), jakož i Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod.

Podle stanoviska soudu je žalobcova námitka stran nedostatečně zjištěného skutkového stavu a rozporu rozhodnutí správních orgánů obou stupňů z ust. § 3 správního řádu nedůvodná. Podle obsahu spisového materiálu a odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů byl skutkový stav zjištěn tak, že o něm nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu, který je nezbytný pro splnění požadavků citovaných v ust. § 2 správního řádu, neboť je zřejmé, že správní orgán I. stupně i žalovaný postupovali v souladu se zákonem o pobytu cizinců, při svém rozhodování přihlédli rovněž k úpravě cizineckého práva EU, jakož i k Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. K tomu soud připomíná zejména usnesení Rady ES ze dne 4.12.1997, o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství, podle kterého se za účelové manželství považuje manželství uzavřené mezi státním příslušníkem členského státu EU nebo příslušníkem třetího státu s oprávněným pobytem na území členského státu EU a státním příslušníkem třetího státu, jehož jediným cílem je obejít právní předpisy o vstupu a pobytu státních příslušníků třetího státu a obdržet pro státního příslušníka třetího státu povolení k pobytu na území členského státu EU, tj. příslušné povolení k pobytu. Okolnosti, které mohou být důvodem pro domněnku, že manželství je manželstvím účelovým jsou zejména skutečnosti, že manželské soužití nedodržují, manželé se nepodílejí přiměřeně na povinnostech vyplývající z manželství, uvádějí rozporuplné osobní údaje, okolnosti prvního setkání nebo jiné důležité osobní údaje, které se jich týkají, manželé nemluví jazykem sobě srozumitelným. Také podle článku 35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29.4.2004 mohou členské státy přijímat potřebná opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv práva v případě zneužití práv nebo podvodu např. účelových sňatků.

V projednávané věci bylo nadevší pochybnost prokázáno, že žalobce uzavřel dne 20.8.2008 v Lagosu v Nigerii sňatek s L. O., rozenou B., za finanční úplatu s cílem napomoci mu k neoprávněnému pobytu na území ČR, když následně dne 7.1.2009 požádal cizineckou policii v ČR o přechodný pobyt na území ČR za účelem sloučení s rodinným příslušníkem EU podle § 87b zákona o pobytu cizinců a pobyt mu byl udělen dne 17.3.2009 (postoupení podnětu k zahájení řízení o ukončení přechodného pobytu z 9.11.2009 prvoinstančnímu správnímu orgánu dnem 10.11.2009 včetně úředního záznamu o podání vysvětlení manželky žalobkyně podle § 61 odst. 1 zákona o policii dne 22.10.2009, úřední záznam o podání vysvětlení dle § 61 odst. 1 zákona o policii dne 21.7.2009 M.K., výpověď manželky žalobce ze dne 5.2.2010, výpověď žalobce ze dne 5.2.2010, žádost o rozvod manželství podaná u Okresního soudu v Ústí nad Labem dne 8.1.2010, usnesení OSZ ve věci podezřelé L. O. ze dne 16.11.2009). Správní orgány postupovaly v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, svou pravomoc uplatňovaly pouze k účelu, který jim byl svěřen a v rozsahu, v jakém jim byl svěřena, šetřily práva nabytá v dobré víře a dbaly, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídaly okolnostem dané věci. Pokud správní orgán I. stupně nevyhověl návrhu žalobce, uplatněném v písemném vyjádření v průběhu řízení o provedení dalšího výslechu jeho manželky, M. O., M. K., J. N. a rodičů manželky, byl jeho postup zcela v souladu se zákonem, neboť skutkový stav, který prvoinstanční správní orgán zjistil, nevyvolával žádné důvodné pochybnosti o správnosti těchto zjištění a také soudu se provedení těchto důkazů s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly v průběhu správního řízení, jeví nadbytečné. Podle stanoviska soudu tak byly naplněny důvody pro ukončení přechodného pobytu žalobce jako rodinného příslušníka občana EU na území ČR ve smyslu § 87f odst. 1 z důvodu ust. § 87e odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců, neboť bylo jednoznačně prokázáno, že se žalobce dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území účelovým uzavřením sňatku s L. O., rozenou B., na jehož podkladě poté požádal cizineckou policii o povolení přechodného pobytu na území ČR za účelem sloučení s rodinným příslušníkem EU podle § 87b zákona o pobytu cizinců a tento pobyt mu byl udělen. Tvrzení žalobce o tom, že svou manželku od počátku miloval a bral si ji z lásky bylo vyvráceno jak podáním vysvětlení manželkou žalobce dle § 61 zákona o policii, tak podáním vysvětlení podle téhož zákonného ustanovení M. K., žádostí o rozvod podanou manželkou dne 8.1.2010 u Okresního soudu v Ústí nad Labem, výpovědí, kterou učinila manželka žalobce dne 5.2.2010 v průběhu správního řízení, jakož i usnesením OSZ v Ústí nad Labem ve věci podmíněného odložení návrhu na potrestání manželky žalobkyně pro trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 1 trestního zákona.

Pokud žalobce v druhém žalobním bodu poukazoval na negativní dopad rozhodnutí správních orgánů obou stupňů na zdraví vývoj nenarozeného dítěte, které žalobce čeká s novou přítelkyní S. P., jakož i na vztah mezi žalobcem a touto přítelkyní, soud k tomu uvádí, že ust. § 87f odst. 1 ve spojení s ust. § 87e odst. 1 písm. c) neumožňuje cizinecké policii zvažovat dopad rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu žalobce na území ČR do soukromého nebo rodinného života, neboť tuto možnost policii dává pouze důvod vymezený v ust. § 87e odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, podle kterého policie žádost zamítne, jestliže žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území (§ 87e odst. 2). Tak tomu ale v projednávané věci není. Žalobci byl ukončen pobyt na území ČR podle ust. § 87f odst. 1 z důvodu uvedeném v ust. § 87e odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců.

Na základě shora uvedených skutečností soud žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce neměl ve věci úspěch, žalovanému správnímu orgánu, který byl procesně úspěšný, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. února 2014

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru