Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 A 155/2010 - 45Usnesení MSPH ze dne 27.05.2011

Prejudikatura

59 Ca 64/2005 - 36


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9A 155/2010 - 45-46

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Naděždou Řehákovou v právní věci žalobce: J. M., proti žalovanému : Katastrální úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Praha 8 – Kobylisy, Pod sídlištěm 1800/9, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, spočívajícím v neoprávněných zápisech na LV 410 v k.ú. Libomyšl,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 19.11.2009 domáhal přezkoumání rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu č.j.: KPU Lib/R1-438/2008-130703, pravomocného k 14.7.2008, a č.j.: KPU Lib/R2-655/2008-130703, pravomocného k 20.11.2008, a dále ochrany před nezákonným zásahem Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. V podané žalobě uvedl, že dne 13.7.2009 zjistil z výpisu z LV v k.ú. Libomyšl, že Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun nezapsalo věcné břemeno, které bylo uloženo komplexními pozemkovými úpravami Libomyšl a dále že byly neoprávněně převedeny lesní pozemky p. č. 1362/5 a 1362/6. Tvrdil, že se zásahem komplexních pozemkových úprav do lesních pozemků nesouhlasil, lesní pozemky nebyly předmětem komplexních pozemkových úprav a nebyly v seznamu projednávaných pozemků. Dále Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, neoprávněně oddělilo lesní pozemek 1362/1, avšak výměru lesních pozemků ponechalo nezměněnou. Vzhledem k výše uvedenému žalobce navrhl, aby soud rozhodnutí č.j.: KPU Lib/R1-438/2008-130703, a č.j.: KPU Lib/R2-655/2008-130703 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení a dále, aby Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj nařídil zrušit neoprávněné zápisy na LV 410 v k.ú. Libomyšl a vlastnické hranice lesních pozemků na tomto LV uvést do původního stavu.

Usnesením ze dne 5.1.2010, č.j. 9 Ca 377/2009-26 soud vyloučil žalobu proti nezákonnému zásahu k samostatnému projednání a rozhodnutí a tato žaloba byla dále u Městského soudu v Praze vedena v této věci pod sp. zn. 9 Ca 155/2010.

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný správní orgán uvedl, že žalobce napadá stav zápisů v katastru nemovitostí, ačkoliv tyto zápisy jsou ve formě záznamu výsledkem pravomocného rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Beroun o výměně nebo přechodu vlastnických práv v důsledku pozemkových úprav. Ve skutečnosti tedy žaloba směřuje proti činnostem, které jsou v pravomoci pozemkového úřadu. Žaloba je dle názoru žalovaného nepřípustná, neboť rozhodnutím soudu o uložení povinnosti žalovanému zrušit zápis určitého obsahu by soud vlastně nahrazoval činnost žalovaného při posuzování způsobilosti záznamové listiny. Nadto provedení záznamu do katastru nemovitostí je toliko evidenční úkon, který nenaplňuje definiční znaky zásahu ve smyslu § 82 s.ř.s. Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu odmítl pro její nepřípustnost dle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s., neboť právním prostředkem, jehož prostřednictvím se lze ve věcech provádění zápisů do katastru nemovitostí domáhat ochrany nebo nápravy, je žádost o opravu chyby v katastrálním operátu nebo, aby odmítl žalobu pro nedostatek podmínky řízení na straně soudu dle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. In eventum žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl jako nedůvodnou, neboť úkon katastrálního úřadu spočívající v provedení záznamu vlastnického práva do katastru nemovitostí nemá na existenci tohoto práva žádný vliv.

Soud posoudil podanou žalobu takto :

Soudy ve správním soudnictví poskytují ochranu veřejným subjektivním právům způsobem stanoveným v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ( dále jen s.ř.s.) a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem ( § 2 s.ř.s.). Je poté na soudu, aby zkoumal splnění podmínek řízení, které zákon pro žalobou uplatňovaný způsob ochrany stanoví.

Žalobce se žalobním návrhem proti žalovanému domáhal ochrany proti neoprávněnému zásahu do svých majetkových práv a výslovně požadoval zrušit neoprávněné zápisy na LV 410 v kat. území Libomyšl a současně uvést vlastnické hranice lesních pozemků do původního stavu. V doplnění žaloby pak upřesnil, že požaduje uvést stav zápisů v katastru nemovitostí do stavu před provedením komplexních pozemkových úprav, které byly provedeny na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, pozemkového úřadu Beroun ze dne 6.6.2008. Uvedenému petitu žaloby odpovídá i obsah žaloby, směřující proti tomu, jak žalovaný zapříčinil neoprávněný stav zápisů v katastru nemovitostí.

Z předmětu ochrany i ze způsobu, jak se této ochrany žalobce domáhá, nepochybně vyplývá, že jde o žalobu podanou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 a násl.s.ř.s.

Ve vztahu k uvedené ochraně podle § 84 odst. 1 s.ř.s. platí, že žaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo. Podle § 84 odst. 2 s.ř.s. zmeškání lhůty nelze prominout.

Žalobce předmětnou žalobu podal osobně u Městského soudu v Praze dne 19.11.2009 a v žalobě uvedl, že dne 13.7.2009 z výpisu z listu vlastnictví zjistil, že žalovaný nezapsal do listu vlastnictví č. 410 v kat. území Beroun věcné břemeno a že z tohoto listu vlastnictví neoprávněně převedl lesní pozemky č. 1362/5 a č. 1362/6. Současný výpis z LV 410 pro kat. území Libomyšl stvrzuje, že stav zápisů v katastru nemovitostí vychází z rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Beroun ze dne 6.6.2008, jehož právní moc nastala dne 14.7.2008 a z rozhodnutí Ministerstva zemědělství, pozemkového úřadu Beroun ze dne 25.9.2008, jehož právní moc nastala dne 20.10.2008. Tato rozhodnutí jsou součástí správního spisu.

Žalobce se tedy dozvěděl o jím tvrzeném neoprávněném zásahu do zápisů na LV č. 410 v kat. území Beroun, které byly učiněny na základě pravomocných správních rozhodnutí vydaných v r 2008 dne 13.7.2009, přičemž žalobu proti tomuto zásahu podal až dne 19.11.2009, tedy téměř po více jak 4 měsících od zjištění nezákonného zásahu. To znamená, že tak učinil po uplynutí dvouměsíční subjektivní lhůty pro podání žaloby stanovené v § 84 odst. 1 s.ř.s. Běh objektivní lhůty dvou let pak při marném uplynutí subjektivní lhůty dvou měsíců nemá na podání žaloby vliv. Žaloba byla podána opožděně.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. platí, že jestliže žaloba byla podána předčasně nebo opožděně, soud usnesením žalobu odmítne.

Ve smyslu citovaného zákonného ustanovení proto Městský soud v Praze rozhodl tak, že žalobu odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku u Městského soudu v Praze. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Podle § 105 odst. 2 s.ř.s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 27. května 2011

JUDr. Naděžda Řeháková

předsedkyně senátu

Za správnost: Matznerová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru