Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 A 12/2012 - 44Usnesení MSPH ze dne 27.04.2012

Prejudikatura

4 As 48/2008 - 23

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 100/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 9A 12/2012 - 44-45

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: Office happy, s.r.o., se sídlem Praha 9 – Kbely, Luštěnická 723, IČ: 62914464, zast. Mgr. Ing. Martinem Janotou, advokátem se sídlem Ostrava, 28. října 108, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, se sídlem Praha 8, Pod Sídlištěm 9/1800, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.3.2011, č.j.: ZKI-O-42/311/2011-MR,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl jeho odvolání a potvrdil usnesení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha o přerušení řízení ze dne 13.1.2011, sp.zn.: V-50872/2010-101.

Předtím, než soud přistoupí k posouzení žaloby z věcného hlediska, musí zkoumat, zda jsou splněny podmínky řízení a zda tak jde o žalobu z hlediska ustanovení s.ř.s. přípustnou. Při těchto úvahách soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ust. § 70 písm. c) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li zákon jinak, soud odmítne návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Na základě uvedeného soud uvážil o podané žalobě takto: Žalobou proti rozhodnutí správního orgánu se lze ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. domáhat přezkoumání úkonů správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují subjektivní veřejná práva a povinnosti. Pro tyto úkony zavádí s.ř.s. v uvedeném ustanovené legislativní zkratku rozhodnutí. Zároveň s.ř.s. v ust. § 70 vylučuje ze soudního přezkumu ty úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutím, tzn. ty úkony, který nejsou způsobilé přivodit následky přepokládané v ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. Žaloba proti takovému úkonu je pak podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná.

V projednávaném případě se žalobce podanou žalobou domáhal přezkoumání zákonnosti napadeného rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil usnesení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha ze dne 13.1.2011, sp.zn.: V-50872/2010-101, kterým správní orgán I. stupně podle ust. § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), přerušil řízení o návrhu žalobce na povolení vkladu zástavního práva na podkladě zástavní smlouvy k rozestavěné bytové jednotce č. 723/8 v budově čp. 723 Kbely na pozemku p.č. 947, včetně podílu ve výši 500/24805 na společných částech domu a pozemcích p.č. 947, 2087/47, 2087/56 a 2087/57 vše v k.ú. Kbely. Důvodem přerušení řízení bylo probíhající řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 o předběžné otázce, která spočívala v posouzení, zda vlastníkem nemovitostí, a to mj. bytové jednotky č. 723/8 v budově čp. 723 Kbely na pozemku p.č. 947 s podílem ve výši 500/24805 na společných částech domu a pozemcích p.č. 947, 2087/47, 2087/56 a 2087/57 v k.ú. Kbely, která je předmětem správního řízení, je společnost REMAI HOLDING & FINANCE S.A., či nikoliv.

Žalobou napadené rozhodnutí a jemu předcházející rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jsou rozhodnutími, kterými se upravuje vedení řízení před správním orgánem a tudíž na ně dopadá kompetenční výluka, která je v s.ř.s. upravena v ust. § 70 písm. c). Obecně za rozhodnutí, kterými se upravuje vedení řízení jsou považována ta rozhodnutí, jimiž se správní orgán nedotkl těch práv účastníka správního řízení, která vyplývají z hmotného práva, ale zasáhl pouze do práv daných pro vlastní vedení řízení. Napadeným rozhodnutím, stejně tak rozhodnutím správního orgánu I. stupně nebyla rozhodnuta a ani řešena věc sama, tedy otázka vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí k předmětné nemovitosti. Žalobce tak nemohl být dotčen na hmotných právech. Tato rozhodnutí pouze řešila situaci, která nastala v průběhu řízení, když vyvstala tzv. předběžná otázka, jejíž zodpovězení správní orgán pro samo řízení považoval za natolik zásadní, že přerušil řízení. Rozhodnutím o přerušení řízení mohl být žalobce nanejvýš dotčen na právech procesních. Z uvedených důvodů soud rozhodnutí o přerušení řízení pokládá za rozhodnutí upravující vedení řízení.

Jelikož je rozhodnutí, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem podle ust. § 70 písm. c) s.ř.s. ze soudního přezkumu vyloučeno, je podaná žaloba podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. nepřípustná. Soud tak s ohledem na ust. § 70 písm. c) s.ř.s ve spojení s § 68 písm. e) s.ř.s. a § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. žalobu pro nepřípustnost odmítl. Ostatně k závěru o nepřípustnosti žaloby proti rozhodnutí o přerušení řízení dospěl i Nevyšší správní soud v rozsudku ze dne 30.1.2009, č.j.: 4 As 48/2008-23 (blíže viz www.nssoud.cz), na který soud pro úplnost též odkazuje.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. dubna 2012

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru