Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ca 5/2008 - 30Rozsudek MSPH ze dne 03.03.2011


přidejte vlastní popisek

8Ca 5/2008 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové ve věci žalobce: TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Průběžná 80B, IČ: 452 75 718, zast. JUDr. Františkem Kosíkem, advokátem, AK Hrudka-Řípa a partneři se sídlem Praha 1, Vodičkova 30, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro Hlavní město Prahu, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.11.2007, č.j 16729/07-1300-105378

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo dle ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o správě daní“), zamítnuto odvolání žalobce proti platebnímu výměru na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období červenec 2006, vydanému Finančním úřadem pro Prahu 10 dne 11.5.2007, č.j.: 204436/07/010516/6122, kterým byla žalobci vyměřena vlastní daňová povinnost v částce 717.575,- Kč, oproti nadměrnému odpočtu ve výši 867.934,- Kč, vykázanému v daňovém přiznání.

Žalovaný v odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí uvedl, že platební výměr č.j.: 204436/07/010516/6122 byl vystaven na základě vytýkacího řízení zahájeného Finančním úřadem pro Prahu 10 (dále jen „správce daně“) doručením výzvy k odstranění pochybností o údajích v daňovém přiznání ze dne 25.9.2006. Touto výzvou č.j.: 299319/06/010516/6122 byl žalobce vyzván, aby odstranil pochybnosti o správnosti a průkaznosti údajů vykázaných v oddílu B přiznání, neboť u uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku měl žalobce v řádku č. 210 mínusové položky a výsledkem daňového přiznání byl vysoký nadměrný odpočet. Proto byl žalobce vyzván k prokázání oprávněnosti údajů uvedených v daňovém řízení na řádcích č. 210, 220, 230, 260, 310, 315, 320, 330, 340, 390, 410, 510, 730, 750, 754 a k prokázání použití přijatých plnění pro uskutečnění ekonomické činnosti v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o DPH“)

Při místním šetření u žalobce dne 3.10.2006 byly předloženy požadované doklady a evidence, ze kterých vyplynulo, že žalobce vystavil ve zdaňovacím období červenec 2006 dobropisy na odběratele MOBYS, s.r.o., Oty Peška 725, 272 01, Kladno, DIČ: CZ49706918, (dále jen „MOBYS“). Jednalo se o dobropis č. 4416-4/2006 na částku 8.395.450,- Kč, z toho základ daně 7.055.000,- Kč, a DPH 1.340.450,- Kč, vystavený z důvodu odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, k faktuře vydané č. 1416-89/2006, dobropis č. 4416-5/2006 na částku 1.534.843,- Kč, z toho základ daně 1.289.784,- Kč, a DPH 245.059,- Kč, vystavený z důvodu odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, k faktuře vydané č. ZLVD-5/2006, (dále jen „předmětné dobropisy“)

Dne 31.1.2007 správce daně vyzval žalobce k prokázání dle ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní, že předmětné dobropisy byly vystaveny v souladu s § 42 odst. 1 zákona o DPH. Žalobce měl dále prokázat, kdy byly tyto dobropisy doručeny plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění dle § 42 odst. 4 zákona o DPH. Dne 13.2.2007 se ke správci daně dostavil zástupce žalobce a uvedl, že předmětné dobropisy byly opakovaně zaslány doporučeně společnosti MOBYS, která si dobropisy nepřevzala a poštovní obálky byly vráceny zpět ve dnech 25.8.2006, 1.9.2006 a 18.9.2006. Odstoupení od kupní smlouvy č. 21000039006 z důvodu nezaplacení druhé části kupní ceny dle bodu III. 4 této smlouvy, bylo odběrateli oznámeno dopisem ze dne 16.6.2006. Tímto dopisem byl odběratel rovněž vyzván k vrácení drtiče dřevní hmoty, který byl na základě výše uvedené kupní smlouvy odprodán, včetně příslušenství, společnosti MOBYS, do sídla žalobce.

K předmětným dobropisům zaslal správce daně dne 11.1.2007 místně příslušnému správci daně společnosti MOBYS, Finančnímu úřadu v Kladně dožádání se žádostí o ověření, zda MOBYS zahrnul pořízení stroje na základě faktur č. ZLVD-5/2006 a 1416-89/2006 do daňového přiznání a zda byly zahrnuty do daňového přiznání předmětné dobropisy. Z odpovědi dožádaného správce daně, ze dne 8.2.2007, č.j.: 24229/07/030932/203238 vyplynulo, že MOBYS zahrnul pořízení stroje na základě faktur do svého daňového přiznání. Zástupce společnosti MOBYS, pan Lubomír Podlipný do protokolu, č.j.: 23796/07/030932/203238 k předmětným dobropisům uvedl, že tyto dobropisy nebyly společnosti MOBYS nikdy doručeny. Dle jeho názoru neexistuje důvod pro vystavění dobropisů, jelikož 2. splátka byla uhrazena zápočtem za odkoupenou pohledávku od společnosti PROBUT – CZ, a.s. se sídlem Praha 1, Saská 520/3, DIČ: CZ25930559, (dále jen „PROBUT“). Stroj byl společností MOBYS dne 15.6.2006 prodán dle kupní smlouvy č. 112 a předávacího protokolu paní Monice Šimkovičové-GORKIPARK, Babuškova 5, Bratislava, DIČ pro DPH: SK1024897181, na Slovensko.

Na základě předložených důkazních prostředků došel správce daně k závěru, že žalobce neoprávněně uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve zdaňovacím období červenec 2006 dle dobropisů č. 4416-4/2006 a 4416-5/2006. Tyto dobropisy nebyly vystaveny v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH a nebyly doručeny plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) téhož zákona.

Žalovaný k námitkám žalobce uvedl, že oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění je řešena v ustanovení § 42 zákona o DPH. V ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) tohoto zákona je uvedeno: „Plátce může opravit výši daně, při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění.“ K tomu žalovaný uvedl, že společnost MOBYS předmětný drtič dřevní hmoty nevrátila odběrateli, ale dále jej odprodala Monice Šimkovičové – GORKIPARK dne 15.6.2006. I když žalobce předložil v daňovém řízení dopis adresovaný společnosti MOBYS ze dne 16.6.2006, ve kterém tuto společnost informuje, že odstupuje od kupní smlouvy, požaduje vrácení předmětu daně a vyjadřuje nesouhlas s tvrzením společnosti MOBYS, že došlo k úhradě kupní ceny zápočtem pohledávek za společností PROBUT, žalovaný konstatoval, že nedošlo k naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH, neboť uskutečněné zdanitelné plnění nebylo do dne rozhodnutí žalobci vráceno. Vzhledem k tomu, že společnost MOBYS předmět plnění dále prodala, nelze ani očekávat, že by byl v budoucnu fyzicky vrácen zpět žalobci. Sám žalobce uvedl, že předmět smlouvy mu dosud nebyl vrácen a o jeho vydání probíhá řízení před Krajským soudem v Praze. Žalovaný proto konstatoval, že nebyla splněna podmínka, uvedená v ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH a žalobce proto nebyl oprávněn opravit výši daně.

Žalovaný dále konstatoval, že žalobce sám doložil, že předmětné dobropisy nebyly společnosti MOBYS doručeny, což potvrdil i dožádaný správce daně této společnosti, a proto žalobce nesplnil podmínky dané ustanovením § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH a tudíž neoprávněně uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Žalovaný v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona o správě daní vyhodnotil předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. K tomuto žalovaný mimo jiné uvedl, že listinné důkazní prostředky pouze dokumentovaly snahu žalobce o zrušení zdanitelného plnění, které však tím, že nebylo vráceno, nedoložilo možnost snížení daně na výstupu. Žalovaný současně podotkl, že předmětné dobropisy sice nesou datum vydání 31.7.2006, ale žalobce sám doložil, že je odeslal společnosti MOBYS až v termínech 8.8.2006, 16.8.2006 a 31.8.2006. Již z těchto údajů je zřejmé, že předmětné dobropisy v žádném případě nemohly být doručeny společnosti MOBYS v červenci 2006 a je proto zcela vyloučeno, aby tyto předmětné dobropisy byly zahrnuty do záznamní evidence k DPH v tomto zdaňovacím období a aby byly obsaženy v daňovém přiznání odvolatele za červenec 2006. Podmínka doručení dobropisu plátci, pro kterého je uskutečňováno zdanitelné plnění, je v ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH zcela jasně uvedena a žalovaný proto nemohl dát za pravdu žalobci.

Stejně tak nepovažoval za důkazní prostředek ve smyslu ustanovení § 31 odst. 4 zákona o správě daní informaci uvedenou v odvolání, že v současné době probíhá soudní řízení o navrácení věci a že se ho společnost MOBYS účastní, neboť to na splnění podmínky vyplývající z ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH nemá vliv.

Žalovaný proto konstatoval, že žalobce neunesl důkazní břemeno ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní, když na výzvu správce daně dostatečným a věrohodným způsobem neprokázal, že předmětné dobropisy vystavené na společnost MOBYS byly vystaveny v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH a že byla splněna podmínka jejich uvedení do daňového přiznání stanovená v ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH, ve zdaňovacím období červenec 2006 doručením předmětných dobropisů společnosti MOBYS.

Žalobce v žalobě uvedl, že byl ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. přímo zkrácen na svých právech, když žalovaný v rozporu s ustanovením § 42 odst. 1 a 4 zákona o DPH zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí správce daně ze dne 11.5.2007, č.j.: 204436/07/010516/6122, kterým byla žalobci stanovena vlastní daňová povinnost v částce 717.575,- Kč, oproti nadměrnému odpočtu ve výši 867.934,- Kč, vykázanému v daňovém přiznání za zdaňovací období červenec 2006.

Žalobce dále konstatoval, že vystavil ve zdaňovacím období červenec 2006 dobropis č. 4416-4/2006 na částku 8.395.450,- Kč (základ daně 7.055.00,- Kč, DPH 1.340.450,- Kč) k faktuře č. 1416-89/2006 a dobropis č. 4416-5/2006 na částku 1.534.843,- Kč (základ daně 1.289.784,- Kč, DPH 245.059,- Kč) k faktuře č. ZLVD-5/2006. Oba tyto dobropisy byly vystaveny na odběratele – společnost MOBYS. Předmětem zdanitelného plnění bylo v obou případech odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, jejímž předmětem byl převod drtiče dřevní hmoty zn. Vermeer HG365TX a jeho příslušenství, a to z důvodu nezaplacení druhé části kupní ceny v dohodnutém termínu splatnosti.

Žalobce odkázal na ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dle kterého odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší s tím, že strany této smlouvy jsou povinny vydat si navzájem majetkový prospěch získaný na základě této zrušené smlouvy, který představuje bezdůvodné obohacení

Žalobce výše uvedené dobropisy zaslal odběrateli – společnosti MOBYS dne 8.8.2006 a poté znovu dne 16.8.2006 a 31.8.2006, když tento si poštovní zásilky opakovaně nepřevzal a poštovní zásilky byly proto žalobci vráceny zpět.

Dle žalobou napadeného rozhodnutí dospěl žalovaný k závěru, že žalobce neoprávněně uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve zdaňovacím období červenec 2006 dle předmětných dobropisů, neboť tyto dobropisy nebyly vystaveny v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH a nebyly doručeny plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 téhož zákona. S tímto právním názorem se však žalobce neztotožnil, neboť dle jeho názoru podle ustanovení § 42 zákona o DPH, prokazatelné doručení dobropisu nepředstavuje nezbytnou náležitost řádného vystavení dobropisu. Dle ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH může plátce daně opravit výši daně při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění. Žalobce jako plátce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona o DPH splnil svou povinnost vyhotovit pro plátce, pro kterého uskutečnil zdanitelné plnění, daňový dobropis, a to ke dni, kdy byla provedena oprava základu daně. Z dikce tohoto ustanovení dle žalobce nevyplývá, že by doručování představovalo důležitou náležitost vystavení daňového dobropisu, proto podle žalobce daňovému subjektu nárok na odpočet daně vznikl.

Dle názoru žalobce, žalovaný nepřiměřeně formálně trval na doložení dokladů prokazujících doručení předmětných dobropisů a tím porušil zákonná ustanovení § 2 zákona o správě daní, stanovící základní zásady daňového řízení. Žalovaný navíc nepřihlédl a v rozporu s ustanovením § 31 zákona o správě daní, se odmítl zabývat skutečností, že společnosti MOBYS, na níž žalobce předmětný drtič dřevní hmoty převedl, bylo dobře známo, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy a v souvislosti s tím k vystavení výše uvedených dobropisů, a to především ze soudního řízení o vydání věci s eventuálním návrhem na zaplacení 9.395.450,- Kč, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 229/2006.

Ve vyjádření žalovaného k žalobě, žalovaný nesouhlasil s názorem žalobce, že postupem a rozhodnutím žalovaného, byl žalobce zkrácen na svých právech. Daňové řízení probíhalo ve spolupráci se žalobcem, který měl právo i povinnost předkládat důkazní prostředky ke svému tvrzení a k tomu byl správcem daně vyzýván. Žalovaný tak posuzoval důkazní prostředky i skutečnosti v souladu se zásadami daňového řízení a na základě zjištěného skutečného stavu vydal rozhodnutí, které bylo v souladu se všemi zákonnými podmínkami. Žádná práva vyplývající ze zákona o správě daní nebyla žalobci upřena. Žalovaný tedy navrhl, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

V rámci ústního jednání konaného dne 3.3.2011 účastníci řízení setrvali na svých právních názorech a procesních stanoviscích. Zástupce žalobce v závěrečném návrhu uvedl, že žalobce má za to, že nárok na odpočet daně z přidané hodnoty vznikl a výměr vydaný finančním úřadem byl vydán v rozporu se zákonem. Poukázal na ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty a konstatoval, že žalobce prokazatelně odstoupil od kupní smlouvy na dodání stroje, čímž byla splněna podmínka zrušení zdanitelného plnění podle citované normy. V souladu se zákonem pak žalobce vystavil dobropis, přičemž trvá na názoru, že doručení, resp. prokázání doručení, dobropisu není podstatnou náležitostí tohoto dobropisu. Daňová povinnost byla tak žalobci uložena v rozporu se zákonem, čímž došlo též k porušení Listiny základních práv a svobod., neboť žalobci byla uložena povinnost v rozporu se zákonem. Z důvodů uvedených v žalobě navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení s tím, že žalobce požaduje náhradu nákladů řízení, a to včetně sazby daně z přidané hodnoty.

Pověřený zástupce žalovaného s odkazem na vyjádření k žalobě, v němž se žalovaný vypořádal s týmiž námitkami, jaké byly předneseny u jednání, navrhl, aby soud žalobu zamítl.

Ze správního spisu bylo zjištěno, že výzvou k odstranění pochybností ze dne 12.9.2006 byl žalobce vyzván k prokázání oprávněnosti údajů uvedených v daňovém přiznání za zdaňovací období červenec 2006 na řádcích č. 210, 220, 230, 260, 310, 315, 320, 330, 340, 390, 410, 510, 730, 750, 754 a k prokázání použití přijatých plnění pro uskutečnění ekonomické činnosti v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 zákona o DPH.

Z úředního záznamu o místním šetření provedeném u žalobce dne 3.10.2006 vyplývá, že byly předloženy požadované doklady a evidence a že bylo zjištěno, že žalobce vystavil ve zdaňovacím období červenec 2006 dobropisy a faktury na odběratele MOBYS. Jednalo se o dobropis č. 4416-4/2006 na částku 8.395.450,- Kč, z toho základ daně 7.055.000,- Kč a DPH 1.340.450,- Kč, vystavený z důvodu odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, k faktuře vydané č. 1416-89/2006, dobropis č. 4416-5/2006 na částku 1.534.843,- Kč, z toho základ daně 1.289.784,- Kč a DPH 245.059,- Kč, vystavený z důvodu odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, k faktuře vydané č. ZLVD-5/2006.

Výzvou ze dne 12.1.2006 vyzval správce daně žalobce dle ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní k prokázání skutečnosti, že výše uvedené předmětné dobropisy byly vystaveny v souladu s § 42 odst. 1 zákona o DPH. Žalobce měl dále prokázat, kdy byly tyto dobropisy doručeny plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění dle § 42 odst. 4 zákona o DPH.

Z protokolu z ústního jednání ze dne 13.2.2007 provedeného správcem daně bylo zjištěno, že předmětem jednání bylo vytýkací řízení dle § 43 zákona o správě daní. Zástupce žalobce pak do protokolu uvedl, že předmětné dobropisy byly opakovaně zaslány doporučeně společnosti MOBYS, která si dobropisy nepřevzala a poštovní obálky byly vráceny zpět ve dnech 25.8.2006, 1.9.2006 a 18.9.2006. Odstoupení od kupní smlouvy č. 21000039006, z důvodu nezaplacení druhé části kupní ceny dle bodu III. 4 této smlouvy, bylo odběrateli oznámeno dopisem ze dne 16.6.2006. Tímto dopisem byl odběratel rovněž vyzván k vrácení drtiče dřevní hmoty, který byl na základě výše uvedené kupní smlouvy odprodán, včetně příslušenství, společnosti MOBYS, do sídla žalobce. Odběratel, společnost MOBYS, tento stroj dodavateli (žalobci) nevrátil.

K výše uvedeným předmětným dobropisům zaslal správce daně dne 11.1.2007 místně příslušnému správci daně společnosti MOBYS Finančnímu úřadu v Kladně dožádání. Z odpovědi dožádaného správce daně, ze dne 8.2.2007, č.j.: 24229/07/030932/203238 vyplynulo, že MOBYS zahrnul pořízení stroje na základě faktur do svého daňového přiznání. Dobropisy pak nebyly zahrnuty do daňového přiznání k DPH za 3. čtvrtletí roku 2006.

Z protokolu o ústním jednání sepsaném Finančním úřadem v Kladně dne 6.2.2007 vyplývá, že zástupce společnosti MOBYS, pan Lubomír Podlipný k výše uvedeným předmětným dobropisům uvedl, že tyto dobropisy nebyly společnosti MOBYS nikdy doručeny. Dle jeho názoru neexistuje důvod pro vystavení dobropisů, jelikož 2. splátka byla uhrazena zápočtem za odkoupenou pohledávku od společnosti PROBUT. Stroj byl pak dne 15.6.2006 prodán dle kupní smlouvy č. 112 a předávacího protokolu paní Monice Šimkovičové- GORKIPARK, Babuškova 5, Bratislava, DIČ pro DPH: SK1024897181, na Slovensko.

Z protokolu o ústním jednání sepsaném u Finančního úřadu pro Prahu 10 dne 23.4.2007 vyplývá, že předmětem jednání bylo projednání výsledku vytýkacího řízení dle § 43 zákona o správě daní. Žalobci vznikla za zdaňovací období červenec 2006 vlastní daňová povinnost ve výši 717.575,- Kč. Zástupce žalobce neměl ke zjištěním žádné námitky.

Dne 11.5.2007 vydal Finanční úřad pro Prahu 10 platební výměr č.j.: 204436/07/010516/6122, který byl žalobci doručen dne 21.5.2007. Proti tomuto platebnímu výměru podal žalobce odvolání ze dne 13.6.2007, o kterém rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.

Ve správním spise se pak mimo jiné nacházejí i předmětné dobropisy č. 4416-4/2006 a č.4416-5/2006, daňové doklady č. ZLVD-5/2006 a č. 1416-89/2006, kupní smlouva č. 21000039006 ze dne 21.4.2006, dopis ze dne 16.6.2006.

Městský soud v Praze přezkoumal v rámci podané žaloby napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení v mezích žalobních bodů, přitom vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu podle ust. § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Dospěl přitom k závěru, že žaloba není důvodná.

Městský soud v Praze po provedeném řízení posoudil věc takto:

Podle ustanovení § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. plátce může opravit výši daně při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1 písm. a), b) a c).

V daném případě není sporná skutečnost, že žalobce vystavil ve zdaňovacím období červenec 2006 dobropisy na odběratele MOBYS, s.r.o., Oty Peška 725, 272 01, Kladno, DIČ: CZ49706918. Jednalo se o dobropis č. 4416-4/2006 na částku 8.395.450,- Kč, z toho základ daně 7.055.000,- Kč a DPH 1.340.450,- Kč, vystavený z důvodu odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, k faktuře vydané č. 1416-89/2006, a dobropis č. 4416-5/2006 na částku 1.534.843,- Kč, z toho základ daně 1.289.784,- Kč a DPH 245.059,- Kč, vystavený z důvodu odstoupení od kupní smlouvy Code 210000/390/06 ze dne 16.6.2006, k faktuře vydané č. ZLVD-5/2006. Ze správního spisu je zřejmé, že předmětné dobropisy byly vystaveny odběrateli společnosti MOBYS se splatností dne 31.8.2006. Sporná není ani skutečnost, že předmětné dobropisy žalobce zaslal společnosti MOBYS dne 8.8.2006, 16.8.2006 a 31.8.2006. V rámci předmětného vytýkacího řízení pak bylo z výpovědi zástupce této společnosti pana Lubomíra Podlipného zjištěno, že tyto předmětné dobropisy nebyly nikdy společnosti MOBYS doručeny, což ostatně potvrdil i sám žalobce. Žalobce v rámci předmětného řízení předložil dopis ze dne 16.6.2006, ve kterém odstoupil od kupní smlouvy č. 21000039006 ze dne 21.4.2006 a vyzval společnost MOBYS k neprodlenému vrácení předmětu koupě (drtiče dřevní hmoty), neboť nebyla zaplacena část kupní ceny ve výši 8.395.450,- Kč i přes uplynutí dohodnutého termínu splatnosti dne 14.6.2006.

Jestliže tedy výše uvedené předmětné dobropisy nebyly společnosti MOBYS doručeny, pak nebyla splněna skutečnost uvedená v ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH, dle kterého oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění. Právě doručení daňového dobropisu plátci, v daném případě společnosti MOBYS, je tou materiální skutečností a právě ode dne prokazatelného doručení dobropisu, lze toto zdanitelné plnění považovat za uskutečněné. Datum doručení pak zároveň určuje zdaňovací období, ve kterém lze nejdříve opravu základu daně a výše daně provést. Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětném řízení bylo prokázáno i samotným žalobcem, že předmětné dobropisy nebyly nikdy společnosti MOBYS doručeny, ač pokus o jejich doručení se v srpnu 2006 uskutečnil, nebyla tedy splněna podmínka pro uvedení dobropisů do záznamů pro daňové účely a do daňového přiznání za zdaňovací období červenec 2006.

Soud tedy souhlasí se žalovaným v tom, že žalobce neunesl důkazní břemeno ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní, když na výzvu správce daně dostatečným a věrohodným způsobem neprokázal, že předmětné dobropisy vystavené na společnost MOBYS byly vystaveny v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 písm. a) zákona o DPH a že byla splněna podmínka jejich uvedení do daňového přiznání stanovená v ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH, ve zdaňovacím období červenec 2006 doručením předmětných dobropisů společnosti MOBYS.

Pokud pak jde o informaci žalobce o probíhajícím soudním řízení o navrácení věci, tato nemá žádný vliv na splnění podmínky vyplývající z ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.

Městský soud v Praze vzhledem k uvedenému dospěl k závěru, že žádná z námitek žalobce není důvodná, že oba daňové orgány se předmětnou věcí zabývaly řádně, ze zjištění vyvodily správné závěry a tudíž postupovaly správně v souladu se zákonem a neporušily tedy ustanovení § 2 zákona o správě daní, jak namítal žalobce. Soud proto rozhodl podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. o zamítnutí podané žaloby.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst.1 s.ř.s., neboť žalobce ve věci samé úspěch neměl a žalovanému správnímu orgánu, který ve věci byl úspěšný, žádné prokazatelné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek

uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 3. března 2011

JUDr. Slavomír Novák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru