Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ca 285/2008 - 39Usnesení MSPH ze dne 21.02.2012


přidejte vlastní popisek

8 Ca 285/2008-39

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: Policejní prezídium České republiky, Strojnická 27, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2008, č.j. 21848/08/04330.R/04300,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. 5. 2008, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 92-02881-07 ze dne 13. 3. 2008 (dále jen „Úřad“), jímž bylo rozhodnuto o zařazení typu střeliva: kulový náboj ráže 8x57 S výrobce CZ HERMEX s.r.o. do střeliva zbraní kategorie A, B a C, které není zakázané. V žalobě žalobce namítl, že Úřad porušil ust. § 36 odst. 3 správního řádu, když před vydáním nového rozhodnutí neseznámil žalobce s podklady pro toto rozhodnutí, dále že správní orgány obou stupňů nedodržely ust. § 2 odst. 4 správního řádu, kde je uložena povinnost dbát na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, dále že Úřad nesprávně citoval ust. § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb., s především že předmětné střelivo nelze považovat za střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané, neboť se jedná podle § 4 písm. b) bod 4 zákona o zbraních o vojenskou munici. Žalobce rovněž Úřadu vytýkal porušení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 335/2004 Sb., když vzhledem k původu střeliva měl Úřad ověřit každou výrobní nebo dovezenou sérii střeliva. Úřad se rovněž zcela nevypořádal s připomínkami odvolacího orgánu a nepostupoval podle právního názoru vyjádřeného v rozhodnutí, jímž bylo původní rozhodnutí Úřadu zrušeno ohledně komplexnosti odůvodnění svého rozhodnutí. Úřad se rovněž nezabýval střelivem z pohledu ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. ve vztahu k vlastnostem výrobku, způsobu provedení a označení výstrah na krabičce. Žalobce dále zpochybňoval názor žalovaného ohledně tvrdosti materiálu, z něhož je jádro střely, s tím, že ocelové jádro nelze považovat za jádro z měkkého materiálu a že taková konstrukce střely není v zájmu veřejného pořádku a bezpečnosti z důvodu předvídatelnosti účinku ocelového jádra střely na používané prvky balistické ochrany jednotlivce a takto zkonstruovaná střela neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení. Úřad též zcela pominul pokyn odvolacího orgánu, podle něhož měl posoudit stav, zda též obdobné výrobní provedení střely se používá v dalších, zejména sousedících státech.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl, aby soud žalobu odmítl, a to jednak vzhledem k tomu, že ve věci šlo výlučně o posouzení technického stavu věci a jednak proto, že Policejní prezídium není organizační složkou státu, ale pouze její součástí a nemá tak právní subjektivitu – aktivní legitimaci k podání žaloby; pro případ, že by soud žalobu neodmítl, navrhl žalovaný její zamítnutí, neboť rozhodnutí je v souladu se zjištěným skutkovým stavem a vyhovuje právnímu řádu.

Při jednání soudu dne 21. 2. 2012 setrvali účastníci na svých skutkových a právních stanoviscích. Zástupce žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a zástupce žalovaného navrhl odmítnutí, resp. zamítnutí žaloby.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že žalobu je nutno odmítnout.

Ze správního spisu soud zjistil, že Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva rozhodl dne 20. 12. 2007 pod č.j. 1200-Pa/959/03/07 o zařazení typu střeliva: kulový náboj ráže 8x57 S výrobce CZ HERMEX s.r.o. do střeliva do zbraní typu A, B a C, které není zakázané. K odvolání žalobce ze dne 15. 1. 2008 bylo toto rozhodnutí Úřadu zrušeno rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 2. 2008 č.j. 3652/08/04330.R/04300. Úřad vydal dne 13. 3. 2008 pod č.j. 1200-Pa/959/04/07 rozhodnutí, jímž opět rozhodl, že shora zmíněný typ střeliva je zařazen do střeliva do zbraní typu A, B a C, které není zakázané. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí Úřadu žalovaný zamítl napadeným rozhodnutím ze dne 25. 3. 2008.

Z obsahu správního spisu je zřejmé, že Úřad ve věci rozhodoval podle ust. § 74 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 156/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k žádosti Policejního prezídia ze dne 19. 10. 2007.

Policejní prezídium je podle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jenž byl účinný v době podání žaloby součástí Policie České republiky, a podle ust. § 7 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se v právních vztazích považuje za součást organizační jednotky státu. Ani podle dřívějšího zákona o Policii České republiky, ani podle zákona současného, však není právnickou osobou a už jen z tohoto důvodu se nemůže domáhat soudní ochrany podle soudního řádu správního. Ta podle jeho ust. § 2 náleží pouze fyzickým a právnickým osobám.

Městský soud v Praze proto dospěl k závěru, že žaloba proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. 5. 2008, č.j. 21848/08/04330.R/04300, byla podána někým, kdo není subjektem práv a povinností, tedy zjevně neoprávněnou osobou, a proto musel tuto žalobu odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního, podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Pro úplnost soud konstatuje, že tuto žalobu by musel odmítnout i v případě, že by Policejní prezídium mělo postavení právnické osoby. Jak je z napadeného rozhodnutí -ve spojení s rozhodnutím Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva - zřejmé, jde o rozhodnutí, jež se týká zařazení konkrétního střeliva do příslušné kategorie zbraní, aniž by však z tohoto zařazení vyplývala pro žalobce jakákoliv práva či povinnosti. Napadené rozhodnutí nijak nezasahuje do právní sféry žalobce, neukládá mu žádné povinnosti ani mu nepřiznává žádná práva. Nejedná se tedy o rozhodnutí o subjektivních veřejných právech, resp. povinnostech žalobce, a tedy z pohledu soudního řádu správního vůbec nejde o rozhodnutí. Takový úkon správního orgánu je pak vyloučen ze soudního přezkumu podle ust. § 70 písm. a) soudního řádu správního. Žaloba proti takovému úkonu je podle ust. § 68 písm. e) soudního řádu správního nepřípustná, a proto by ji soud musel odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první soudního řádu správního, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 21. února 2012

JUDr. Slavomír Novák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru