Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ca 214/2008 - 56Rozsudek MSPH ze dne 07.07.2011


přidejte vlastní popisek

8 Ca 214/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a Mgr. Jaromíra Sklenáře v právní věci žalobkyně: Bioclinica s.r.o., se sídlem Balbínova 4/392, Praha 2, zastoupena Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem Bělehradská 14, Karlovy Vary, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalované č.j. had/1943/08 ze dne 7. 11. 2007,

takto:

I. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání č.j. had/1943/08 ze dne

20.března 2008 se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce

6.800,- Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Michala Bureše,

advokáta.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 50 000,- Kč, neboť neuvedla jméno zpracovatele reklamního spotu na doplněk stravy Formule 705, přestože k tomu byla v oznámení o zahájení řízení ze dne 28. 3. 2007 vyzvána.

Proti tomuto rozhodnutí směřovala žaloba, v níž žalobce namítl, že požadované vyjádření Radě poskytl, a to v rámci správního řízení ohledně reklamy na přípravek Citrax. Dne 7. 2. 2007 mu byla doručena dvě oznámení o zahájení správního řízení ve věci reklamy na doplněk stravy označovaný jako Citrax, a současně byl žalobce vyzván, aby se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v oznámení. Žalobce se k této věci obsáhle vyjádřil dne 21. 2. 2007 a své vyjádření doplnil v podáních z 26. 3. 2007 a 5. 10. 2007. Dne 20. 9. 2007 mu bylo doručeno oznámení žalované z 17. 9. 2007 o zahájení řízení ve věci reklamy na doplněk stravy Formule 705 s pokynem k vyjádření. Žalobce se k této věci nevyjádřil, maje za to, že jeho vyjádření a podklady v řízení ve věci Citrax dostatečně osvětlují jeho stanovisko a poskytují žalované komplexní informace, neboť obě řízení se týkala typově shodné reklamy. Nedostatky vytýkané v řízení ve věci Formule 705 jsou zcela shodné s nedostatky vytýkanými ve věci Citrax. Dále žalobce v žalobě namítal, že uložená sankce za delikt je nepřiměřeně vysoká. Podle ust. § 7d zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání může žalovaná uložit pokutu až do 50 000 Kč za neposkytnutí potřebné součinnosti, přičemž z dikce této normy je zřejmé, že sankce má účastníkovi řízení zabránit v chování, jímž by bylo správnímu orgánu znemožněno získat potřebné podklady pro jeho činnost. O takové jednání žalobce se však v tomto případě nejedná, neboť žalobce aktivně se žalovanou spolupracoval. Sama žalovaná v rozhodnutí uvádí, že vycházela z vyjádření žalobce učiněného sice v jiném řízení, ale zjevně použitelných i pro řízení ve věci Formule 705. Byť tedy žalobce nereagoval na výzvu učiněnou v tomto řízení, nebylo tím žalované znemožněno pokračovat ve správním řízení. Vzhledem k typové shodnosti obou řízení lze pochopit, že tato řízení žalobci poněkud splývala a měl za to, že svým sdělením dostál svým povinnostem v obou řízeních. Za tohoto stavu bylo na místě, aby jej žalovaná znovu vyzvala k doplnění vyjádření. Pořádková pokuta by měla zásadně sloužit k tomu, aby účastníka řízení nutila ke splnění jeho povinnosti. Žalobce tu poukázal na to, že rozhodnutí o udělení pořádkové pokuty bylo vydáno až poté, kdy bylo v řízení vydáno konečné rozhodnutí. Pořádkovou pokutou tudíž žalovaná nevynucovala splnění povinnosti, ale pouze dodatečně sankcionovala opomenutí žalobce. Vzhledem k okolnostem bylo zjevně nepřiměřené uložit ji v nejvyšší možné výši. Ačkoliv žalobce si je vědom toho, že určení výše pokuty je na uvážení správního orgánu, nemůže být toto uvážení neomezené. Žalobce proto navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení, případně aby moderoval uloženou sankci.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě odmítla žalobní námitky, včetně návrhu na moderaci.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, v rozsahu uplatněných žalobních námitek, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Soud z obsahu správního spisu, předloženého žalovanou, shledal, že oznámením ze dne 17. 9. 2007 pod sp. zn. 2007/751/had/BIO žalovaná zahájila se žalobcem správní řízení pro možné porušení ust. § 5d odst. 1 písm. d) a § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., jehož se měl dopustit odvysíláním reklamy na přípravek Formule 705 dne 4. 2. 2007 v 10:27 hodin na programu ČT1. Součástí oznámení byla i výslovná výzva žalobci, aby pro účely tohoto řízení bez zbytečného odkladu sdělil údaje o zpracovateli předmětného reklamního spotu.

Dále je zřejmé že oznámením ze dne 20. 9. 2007 pod sp. zn. 2007/750/had/BIO žalovaná zahájila se žalobcem správní řízení pro možné porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., jehož se měl dopustit odvysíláním reklamy na přípravek Formule 705 dne 4. 2. 2007 v 10:27 hodin na programu ČT1 (tedy stejným skutkem, jako ve věci výše uvedené). Rovněž zde byla součástí oznámení výslovná výzva žalobci, aby pro účely tohoto řízení bez zbytečného odkladu sdělil údaje o zpracovateli předmětného reklamního spotu.

Žalobce na tato oznámení reagoval vyjádřením doručeným dne 5. 10. 2007 a adresovaným ke sp. zn. 2007/750/had/BIO, tedy k řízení zahájenému dne 20. 9. 2007. Ze spisu ve věci sp. zn. 2007/751/had/BIO je zřejmé, že zde vyjádření podáno nebylo. Skutečností však je, že ve svém vyjádření žalobce nesdělil nic o totožnosti zpracovatele předmětného reklamního spotu. V tomto směru je tedy třeba odmítnout první ze žalobních námitek, protože je nesporné, že žalobce byl řádně vyzván, aby pro účely správního řízení sdělil informaci o zpracovateli reklamy, přičemž k tomu byl povinen podle ust. § 7a odst. 2 zákona o regulaci reklamy. Není rovněž sporu o tom, že tuto povinnost žalobce nesplnil. Tím byly splněny materiální předpoklady pro to, aby mu žalovaná uložila pořádkovou pokutu, kterou by jej přiměla ke splnění jeho povinnosti.

Další zjištěné okolnosti však uložení této pokuty neumožňovaly.

Především jde o to, že účelem a smyslem pořádkové pokuty je přimět účastníka řízení ke splnění procesní povinnosti uložené mu právním předpisem. Účelem je tedy prosazení porušených nebo nesplněných povinností (viz Dušan Hendrych a kolektiv: Správní právo. Obecná část, 7. vydání, C. H. Beck, Praha 2009), nikoliv tedy trest za takové nesplnění (v tom se pořádková pokuta podstatně odlišuje od sankce pokuty za delikt.

Z obsahu správního spisu je zřejmé, že žalovaná ukončila řízení ve věci sp. zn. 2007/751/had/BIO rozhodnutím č.j. had/1184/08 ze dne 7. 11. 2007, jímž uložila žalobkyni pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení ust. § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., podle něhož musí reklama na doplněk stravy obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“, přičemž k porušení této povinnosti došlo zařazením reklamy na přípravek Formule 705 dne 4. 2. 2007 v 10:27 hodin na programu ČT1 bez uvedení tohoto textu. Toto rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 4. 3. 2008, kdy rovněž nabylo právní moci.

Řízení ve věci sp. zn. 2007/750/had/BIO pak bylo ukončeno rozhodnutím č.j. had/2483/08 ze dne 7. 11. 2007, jímž žalovaná uložila žalobkyni pokutu ve výši 750 000,- Kč za porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazuje klamavá reklama, přičemž k porušení této povinnosti došlo zařazením reklamy na přípravek Formule 705 dne 4. 2. 2007 v 10:27 hodin na programu ČT1 bez uvedení tohoto textu. Toto rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 16. 4. 2008, kdy rovněž nabylo právní moci.

Žalobou napadené rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty č.j. had/1943/08 bylo vydáno společně pro obě výše uvedená řízení - sp.zn. 2007/751/had/BIO i sp. zn. 2007/750/had/BIO - jak je zřejmé z jeho záhlaví, a to dne 7. 11. 2007, tedy společně s oběma rozhodnutím meritorními. Není tedy sporu o tom, že bylo vydáno až v okamžiku, kdy obě řízení již končila a podmínky pro uložení pořádkové pokuty tak zanikly. Jestliže je účelem pořádkové pokuty dosáhnout splnění určité procesní povinnosti ze strany účastníka řízení, pak uložení takové pokuty v den, kdy se řízení končí, nemá relevantní význam, neboť účastník již tuto svou povinnost splnit nemůže. Ze správního spisu je navíc zřejmé, že písemné vyhotovení rozhodnutí o této pokutě bylo vypracováno až dne 20. 3. 2008, tedy 4 měsíce poté, kdy se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání usnesla na obou meritorních rozhodnutích, nadto žalobci bylo doručeno až dne 31. 3. 2008, tedy poté, kdy jedno z řízení o deliktu, sp. zn. 2007/751/had/BIO, již bylo pravomocně ukončeno. Pořádková pokuta byla proto napadeným rozhodnutím uložena v rozporu se účelem a smyslem ust. § 7d zákona o regulaci reklamy, neboť v době uložení již nemohla splnit svůj účel. Měla-li žalovaná v úmyslu uložením takové pokuty přimět žalobce k tomu, aby respektoval její výzvy ke sdělení totožnosti zpracovatele reklamy, měla tak učinit bezodkladně, přinejmenším tedy v době, kdy řízení ještě probíhala a kdy žalobce mohl reálně na tuto pokutu reagovat a požadované vyjádření poskytnout.

Městský soud v Praze tedy po přezkoumání věci dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně, a proto napadené rozhodnutí podle ust. § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil a podle ust. § 78 odst. 4 soudního řádu správního věc vrátil žalované k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci úspěch a jeho náklady řízení sestávají jednak ze zaplaceného soudního poplatku z podané žaloby ve výši 2000,- Kč a jednak z odměny advokátovi za dva úkony právní služby po 2100,- Kč, a ze související náhrady hotových výdajů po 300,- Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění; náhradu v celkové výši 6800,- Kč je žalovaný povinen zaplatit žalobci do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce Mgr. Michala Bureše, advokáta.

Poučení: proti tomuto rozsudku je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení rozsudku. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Praze dne 7. července 2011

JUDr. Slavomír Novák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru