Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Af 42/2017 - 83Usnesení MSPH ze dne 24.09.2019

Prejudikatura

3 Ads 148/2008 - 70


přidejte vlastní popisek

8 Af 42/2017- 83

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Jany Jurečkové a Mgr. Andrey Veselé ve věci

žalobce
BONUSS-CZ, s.r.o., IČ 25676636,
se sídlem Jeseniova 508/25, Žižkov, Praha 3,
zastoupený advokátem JUDr. Ing Ondřejem Lichnovským
se sídlem Sádky 1605/2, Prostějov,

proti žalovanému
Odvolací finanční ředitelství,
se sídlem Masarykova 31, Brno,

o žalobě proti rozhodnutí ze dne 3. 10. 2017, č. j. 40842/17/5100-41453-712099,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 14 342 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalobce.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácena část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč.

Odůvodnění:

1. Podanou žalobou se žalobce domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 18. 7. 2017, č. j. 5879032/17/2003-00540-109202, č. j. 5897059/17/2003-00540-107455, č. j. 5894336/17/2003-00540-107455, č. j. 5896095/17/2003-00540-107455, č. j. 5897895/17/2003-00540-107455, č. j. 5898300/17/2003-00540-107455, č. j. 5878464/17/2003-00540-109202, č. j. 58888555/17/2003-00540-107455, č. j. 5895174/17/2003-00540-107455, č. j. 5897525/17/2003-00540-107455, což konkrétně byly zajišťovací příkazy vydané podle § 167 daňového řádu.

2. Podáním ze dne 18. 9. 2019 žalobce sdělil soudu, že rozhodnutím v přezkumném řízení ze dne 4. 9. 2019, č. j. 36706/19/5100-41453-711845, žalovaný vydané zajišťovací příkazy zrušil. Žalobce uvedl, že se novým rozhodnutím žalovaného cítí být uspokojen.

3. Podle § 47 písm. b) s.ř.s. soud řízení zastaví, prohlásí-li navrhovatel, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen. 4. Městský soud v Praze v souladu s citovaným zákonným ustanovením řízení zastavil. 5. Podle § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

6. Podle § 10 odst. 3 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

7. Současně soud rozhodl i o vrácení soudního poplatku, sníženého o 1 000,-Kč, neboť řízení bylo zastaveno před tím, než soud ve věci nařídil jednání. 8. Žalobci bylo rovněž přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, které činí zbylou část soudního poplatku 1 000 Kč a náklady právního zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) (dále jen „advokátní tarif“). Podle § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu činí z tarifní hodnoty 50 000 Kč odměna za úkon právní služby 3 100 Kč. Zástupci žalobce byla přiznána odměna za tři úkony právní služby a to převzetí a příprava zastoupení (§ 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu), 2 x písemné podání ve věci, tj. podání žaloby a prohlášení, že žalobce byl postupem správního orgánu uspokojen (§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu) celkem 6 660 Kč, dále zástupci náleží náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za každý úkon právní služby, celkem 900 Kč. Současně byla zástupci rovněž přiznána DPH, celkem činí náklady právního zastoupení 14 342 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 24. září 2019

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru