Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ad 4/2013 - 88Usnesení MSPH ze dne 23.02.2017


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 8Ad 4/2013 - 88

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: B. Braun Medical s. r. o., IČ: 485 86 285, se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované o snížení úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění ke dni 1. 1. 2013, in eventum v řízení o žalobě proti nezákonnému zásahu žalované,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000 Kč z účtu Městského soudu v Praze. IV. Žalobci se ukládá, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou dne 28. 2. 2013 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí žalované o snížení úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění ke dni 1. 1. 2013. Formálně se jednalo o přípis podepsaný viceprezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR a ředitelem odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, jímž se žalobci oznamuje, že v souladu s ustanovení § 15 odst. 11 a oddílu C přílohy č. 3, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se stanovují úhrady ve výši ekonomicky nejméně náročné varianty u uvedených zdravotních prostředků. Žalobce měl za to, že předmětný přípis je v materiálním smyslu rozhodnutím, přičemž se jedná o rozhodnutí nezákonné; alternativně se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem.

Takto podanou žalobu ze dne 28. 2. 2013 vzal žalobce svým podáním ze dne 22. 2. 2017 v celém rozsahu zpět, a to bez uvedení důvodu.

Městský soud v Praze řízení o žalobě zastavil, jelikož podle ust. § 47 písm. a) soudního řádu správního soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 soudního řádu správního žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Jelikož žalobce vzal žalobu zpět nikoliv pro pozdější chování žalované, resp. nikoliv proto, že by došlo k jeho uspokojení, soud mu náhradu nákladů nepřiznal.

Výrok o vrácení části soudního poplatku je odůvodněn podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož platí, že soud vrátí v případě, je-li řízení zastaveno před prvním jednáním, z účtu soudu zaplacený soudní poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000 Kč. V této věci žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 3.000 Kč a 2.000 Kč za eventuální petit, proto soud rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku v částce 3.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že v předmětné věci bylo řízení o žalobě zastaveno před prvním jednáním, rozhodl soud o částečném vrácení zaplaceného soudního poplatku a současně uložil žalobci, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 23. února 2017

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru